کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

نماز و ش?وه ها? جذب نوجوانان و جوانان

پنجشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۳، ۰۲:۵۷ ق.ظ


نماز و ش?وه ها? جذب نوجوانان و جوانان


کانون اسرار روداب
ب?ش از صد تحق?ق پ?رامون نماز و ش?وه ها? جذب نوجوانان و جوانان به شرکت در مراسم مذهب? انجام شده که رهنمود ها? ع?ن? و عمل? آن ها به طورخلاصه عبارتند از :

?- خانواده اول?ن و مهمتر?ن نهاد ترب?ت? و موثر در ا?جاد رفتار است .

?- والد?ن با شناخت? که از فرزندان خود دارند ، م? توانند بهتر?ن شرا?ط را در جذب ، تشو?ق و ترغ?ب آنان به انجام فرا?ض د?ن? فراهم آورند .

?- اصل? تر?ن رکن در ا?ن موفق?ت آن است که والد?ن خود عامل بوده و نسبت به انجام به موقع فرا?ض د?ن? حساس?ت نشان دهند . که فرمود ” کونوا دعاه الناس بغ?ر السنتکم “ .

?- هر قدر شخص?ت الگوها? بزرگسال دوست داشتن? تر باشد تاث?ر پذ?ر? کودکان ن?ز ب?شتر خواهد بود . چنانکه پ?امبر عظ?م الشان اسلام م? فرما?ند ” المرء عل? د?ن خل?له و قر?نه ( افروز ، ???? ، به نقل از نهج الفصاحه ) .
چه ن?کوست از آغاز دوره طفول?ت که کودک تحت تاث?ر رفتار والد?ن به خواندن نماز ابراز علاقه م? کند ، با ته?ه سجاده ا? کوچک ، مهر و تسب?ح و انگشتر ، ا?ن رفتار آنان تقو?ت نموده و آنان را مورد ملاطفت قرار ده?م .

?- کودکان? که به تقل?د از والد?ن خود به نماز م? ا?ستند ، با?د مورد تائ?د و تشو?ق والد?ن قرار گرفته تا ا?ن رفتار در آنان تقو?ت گردد ( افروز ، ???? ) .

?- توجه و اهتمام جد? به انتخاب دوست ن?ز م? تواند در ا?ن مهم اثر گذار باشد .

?- والد?ن در سفر و حضر نسبت به اقامه نماز خود اهتمام ورز?ده و فرزندان خود را ن?ز به ا?ن امر تشو?ق نما?ند .

?- والد?ن سع? کنند حت? الامکان نماز خود را به جماعت برگزار نموده و ترج?حا به صورت دستجمع? به مسجد رفته و بازگردند .

?- والد?ن مانع پ?وستن فرزندان خود به گروه همسال در مسجد نشوند .

??- با توجه به فصل تابستان و تعط?ل? مدارس ، والد?ن سع? نما?ند فرزندان خود را در برنامه ها? مختلف علم? ، فرهنگ? ، ز?ارت? و س?احت? وعضو?ت در کتابخانه مسجد ثبت نام نما?ند تا از ا?ن رهگذر ارتباط موثرتر? ب?ن آنان و مسجد بوجود آ?د .

??- والد?ن نها?ت احترام و ادب را بالاخص در حضور د?گران برا? فرزندان خودقائل شوند .

??- هراز گاه? فرزندان به دل?ل حضور مرتبشان در مسجد مورد تشو?ق قرار گ?رند
مشارکت فعال والد?ن در برگزار? جشن تکل?ف با شکوه فرزندشان در مسجد و اهدا? هدا?ا م? تواند خاطره خوش? در اذهان آنان برجا? گذارد .

??- والد?ن سع? نما?ند اصول و مبان? د?ن? را با ب?ان? نرم و همراه با ملاطفت بهفرزندان منتقل نما?ند، ز?را کودکان ب?شتر?ن آمادگ? را دارند ، چنان که امام عل?عل?ه السلام م? فرما?ند “ وانما قلب الحدث کالارض الخال?ه ، ما الق? ف?ها قبلته “

??- والد?ن با?د با توجه به رشد شناخت? و عاطف? کودکان خود ب?شتر از ابوابرحمت و نعمات اله? سخن گفته و از طرح مباحث انتزاع? که درک آن برا?شانمشکل است پره?ز نما?ند .

??- خانواده و مسجد دو نهاد مهم درشکل گ?ر? رفتار د?ن? و نهاد?نه کردن آن هستندلذا م? طلبد تا با همفکر? و تشر?ک مساع? برنامه ها? متنوع ، جالب و جاذب?تنظ?م وعرضه نما?ند .

??-والد?ن م? توانند مکان? مناسب از خانه را به عبادت خود و فرزندان تخص?صداده و آن را متناسب با شان عبادتگاه تز??ن نما?ند .{ چنانکه امام عل? (ع) چن?نکرده بود } . ( وسائل الش?عه ج?ص???)

??-تحق?قات نشان داده است ، خواندن نماز با صدا? بلند م? تواند در نوزاد ن?ز اثرات مثبت و پا?دار? را برجا? گذارد ( رستم? ، ????) .

??- والد?ن م? توانند با الهام از کلام نغز پ?امبر اعظم و ائمه عل?هم السلام فرزندانخود را به حضور و فعال?ت در مساجد تشو?ق و ترغ?ب نما?ند { پ?امبر اکرم م?فرما?ند ” ر?اض الجنه المساجد ” مساجد باغ ها? بهشتند .

??- والد?ن م? توانند برنامه مسافرت? خود را طور? تنظ?م کنند که ضمنبازد?د از ?ک مسجد معروف ?ا ز?ارتگاه ، نماز خود را در آن محل بجا? آورند .

??- والد?ن م? توانند بجا? استفاده ازکتاب ها?? که الگوها? کاذب و تخ?ل? را بهکودکان معرف? م? کنند ، ازداستان ها?? واقع? اصحاب پ?امبر اکرم استفاده نما?ند??- بهره گ?ر? از روش الگو?? والد?ن در جهت تقو?ت باورها? د?ن? فرزندان .

??- ته?ه کتب و نشر?ات مناسب و موثر در راستا? تقو?ت گرا?ش د?ن? فرزندان و در دسترس و معرض د?د قراردادن آن ها در مح?ط خانه

??- تشو?ق و ترغ?ب فرزندان به جستجو و جمع آور? اطلاعات مربوط به مبان? و مفاه?م مذهب? ( سادئ? ، ???? ) .

??-آموزش از طر?ق گنجاندن مبان? د?ن? و اخلاق? در کتب درس?

??-آموزش مبان? د?ن? و اخلاق? از راه راد?و و تلو?ز?ون و سا?ر رسانه هاجلوگ?ر? از نما?ش ف?لم ها? بدآموزکه مبان? د?ن? و اخلاق? را هدف قرار داده اند.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی