کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

هشت سال دفاع مقدس

يكشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۳۹ ق.ظ


شروع جنگ تحم?ل? عراق عل?ه ا?ران
وقوع پ?روز?‌ انقلاب‌ اسلام?‌ ا?ران‌ در سال ????، در منطقه خاورم?انه، تغ??رات اساس? به وجود آورد که مهم تر?ن آن شروع جنگ تحم?ل? از سو? رژ?م بعث عراق، عل?ه ا?ران بود. در آن سال ها که ر??س جمهورعراق ?عن? صدام حس?ن، به دنبال توسعه قدرت خود در منطقه بود به فکر برانداز? دولت نوپا? جمهور? اسلام? ا?ران برآمد. البته با?د خاطرنشان کرد؛ ر?شه توسعه طلب? کشورعراق به دوران حکومت صفو?ه و پ?دا?ش اختلاف مرز? ب?ن ا?ران و عراق و ادعا? عراق بر حاکم?ت خوزستان م? رس?د.
رژ?م سرنگون شده ? عراق در سال ها? اول?ه پ?روز? انقلاب اسلام? ا?ران، به محض مشاهده سقوط رژ?م پهلو? و تضع?ف موقع?ت آمر?کا در ا?ران، فرصت را برا? ?ک حمله نظام? مناسب د?د و دست به تحر?کات مرز? زد و عنوان کرد که خوزستان جز?? از عراق است.
به دنبال ا?ن ادعا، دولت عراق‌ در ?? شهر?ور ???? با تسل?م‌ ?ادداشت?‌ رسم?‌ به‌ سفارت‌ جمهور?‌ اسلام?‌ ا?ران‌ در بغداد، اعلام‌ کرد که‌ اعلام?ه‌ الجزا?ر و عهدنامه‌ها?‌ مربوط‌ به‌ مرز مشترک‌ و حسن‌ همجوار?‌ و ? پروتکل‌ و پ?وست‌ها?‌ آن‌ و د?گر موافقت‌نامه‌ها و ?ادداشت‌ها?‌ انضمام?‌ به‌ ا?ن‌ عهدنامه‌ را ?ک جا و ?ک‌ جانبه‌ فسخ‌ کرده‌ است‌. پس از ا?ن اقدام، صدام حس?ن در مقابل دورب?ن ها? تلو?ز?ون عراق، قرارداد ???? الجزا?ر را که در آن عراق حاکم?ت ا?ران بر خوزستان را به رسم?ت شناخته بود را پاره کرد و در ?? شهر?ور هم?ن سال هواپ?ماها? اشغالگر عراق? شهرها? خرمشهر و آبادان را به رگبار گلوله بستند و بد?ن ترت?ب جنگ تحم?ل? رژ?م بعث عراق با به کارگ?ر? توان نظام? و با عبور از مرزها? ب?ن الملل? و تجاوز به خاک سرزم?ن ا?ران آغاز شد. رژ?م بعث عراق که فکر م? کرد پ?روز م?دان است به اشغال خرمشهر و و محورها? جنوب? ا?ران پرداخت، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاه?، رزمندگان ا?ران? در پ? فرمان بن?انگذار کب?ر انقلاب اسلام? ا?ران، حضرت امام خم?ن? (ره)، با تمام قوا به مقابله با تجاوز اشغالگران پرداختند و توانستند، به ترت?ب خرمشهر را در ? خرداد ????، محورها? جنوب ا?ران را در ?? ت?ر ???? و منطقه سومار را در تار?خ ? مهر ???? آزاد کنند و شهر «مندل?» عراق را به تصرف خود گ?رند. تصرف خاک مندل? در عراق تنها بخش تصرف? توسط ن?روها? ا?ران? نبود، بلکه رزمندگان ا?ران? در تار?خ ? آبان ????، طبق ?ک برنامه ر?ز? دق?ق نظام? تا نزد?ک? بصره پ?شرو? کردند.
در ا?ن جنگ ارتش اشغالگر عراق، نه تنها به طور گسترده از جنگ افزارها? ش?م?ا?? عل?ه کردها? سرزم?ن خود استفاده م? کردند بلکه از ا?ن ادوات مرگبار بر مردم و نظام?ان ا?ران ن?ز استفاده کردند. براساس برخ? آمار منتشره؛ در طول جنگ، ارتش عراق با استفاده از سلاح‌ها? ش?م?ا?? حدود ??? هزار، مرد، زن و کودک را به قتل رساند.
با تمام فراز و نش?ب ها? موجود در تار?خ هشت ساله دفاع مقدس، سرانجام قطعنامه ???، که هشتم?ن قطنامه شورا? امن?ت سازمان از ابتدا? تجاوز علن? رژ?م بعث? عراق به سرزم?ن ا?ران به شمار م? رفت در تار?خ ?? ت?ر ???? با قبول جمهور? اسلام? ا?ران به تصو?ب رس?د. قطع نامه ها? قبل? به علت جهت گ?ر? ها? ناعادلانه در طول جنگ، از سو? ا?ران رد م? شد ول? ا?ن قطعنامه به دل?ل داشتن نکات مثبت مورد موافقت جمهور? اسلام? ا?ران قرار گرفت.
شورا? امن?ت در تار?خ ?? آذرماه ???? ، ط? گزارش? که از جانب دب?رکل وقت سازمان ملل متحد در?افت کرده بود، عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرف? کرد و عراق را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ا?ران نمود.
همچن?ن؛ بدنبال پذ?رش قطع نامه ???، مبادله? اس?ران ب?ن دو کشور ن?ز از تار?خ ?? مرداد ???? آغاز شد و جر?ان تبادل اس?ران ب?ن دو کشور حدود ?? سال به طول انجام?د. آخر?ن گروه اسرا? جنگ? ا?ران? و عراق? در تار?خ ?? اسفندماه ???? به طور همزمان مبادله شدند.

بد?ن ترت?ب هشت سال جنگ تحم?ل? عراق عل?ه، با تمام فراز و نش?ب ها? فروان? که داشت با قبول آتش بس از سو? ا?ران به اتمام رس?د، ول? با ا?ن حال، با گذشت سال ها، هنوز ?اد و خاطرات رشادت ها و فداکار? ها? زنان و مردان ا?ن مرز شه?د پرور هنوز در خاطره ها باق? مانده و خواهد ماند. به هم?ن منظور برا? گرام? داشت ?اد و خاطره هشت سال دفاع مقدس، هفته آغاز?ن جنگ تحم?ل? عراق عل?ه ا?ران ?عن? ?? شهر?ور تا ? مهرماه را در تقو?م جمهور? اسلام? ا?ران، هفته دفاع مقدس نامگذار? کرده اند.
متن قطع نامه ???:
شورا? امن?ت، با تأ??د مجدد قطعنامه 582 خود به سال1986 م?لاد? ، با ابراز نگران? عم?ق از ا?ن که عل? رغم در خواستها?ش برا? آتش بس، منازعه ب?ن ا?ران و عراق به شدت سابق با تلفات شد?د انسان? و تخر?ب ماد? ادامه دارد، با ابراز تأسف از آغاز و ادامه منازعه، همچن?ن با ابراز تأسف از بمباران مراکز صرفاً مسکون? غ?رنظام?، حملات به کشت?ران? ب? طرف ?ا هواپ?ماها? کشور?، نقض قوان?ن ب?ن الملل? انسان دوستانه و د?گر قوان?ن ناظر بر درگ?ر? مسلحانه، بو?ژه کاربرد سلاحها? ش?م?ا?? برخلاف الزامات پروتکل 1925 ژنو، با ابراز نگران? عم?ق نسبت به احتمال تشد?د و گسترش ب?شتر منازعه، مصمم گرد?د به تمام? اقدامات نظام? ب?ن ا?ران و عراق خاتمه بخشد، معتقد شد که م? با?د ?ک راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پا?دار ب?ن ا?ران و عراق به دست آ?د.
با ?ادآور? مفاد منشور ملل متحد، به و?ژه تعهد همه دُوَل عضو به حل اختلافات ب?ن الملل? خود از راه ها? مسالمت آم?ز به نحو? که صلح و امن?ت ب?ن الملل? و عدالت به مخاطره ن?فتد، با حکم به ا?ن که در منازعه ما ب?ن ا?ران و عراق زم?نه صلح حاصل شده است، با اقدام براساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد:
1ـ خواستار آن است که به عنوان ?ک قدم اول?ه جهت حل و فصل (مناقشه) از راه مذاکره، ا?ران و عراق ?ک آتش بس فور? را رعا?ت کرده، به تمام? عمل?ات نظام? در زم?ن، در?ا و هوا خاتمه داده و تمام? ن?روها? خود را بدون درنگ به مرزها? شناخته شده ب?ن الملل? بازگردانند.
2ـ از دب?رکل درخواست م? کند که ?ک ت?م ناظر ملل متحد را برا? بررس?، تأ??د و نظارت بر آتش بس و عقب نش?ن? ن?روها اعزام نما?د و همچن?ن از دب?رکل درخواست م? نما?د با مشورت طرف?ن درگ?ر، تداب?ر لازم را اتخاذ نموده، گزارش آن را به شورا? امن?ت ارائه نما?د.
3ـ مصرانه م? خواهد اسرا? جنگ? آزاد شده و پس از قطع مخاصمات فعال کنون?، براساس کنوانس?ون سوم ژنو 12 اوت 1949، بدون تأخ?ر به کشور خود بازگردانده شوند.


فرماندهان شه?د
وقوع جنگ تحم?ل? عراق عل?ه ا?ران، پس از پ?رز? انقلاب اسلام? ا?ران در سال ????، دوم?ن رو?داد مهم تار?خ معاصر ا?ن به شمار م? رود. هرچند که؛ با تجاور وحش?انه ارتش بعث عراق به سرزم?ن پهناور ا?ران خسارات ها? جان? و مال? فراوان? را در پ? داشت ول? در ع?ن حال، ا?ن ور?داد به جهان?ان نشان داد که ملت ا?ران در هر شرا?ط و سخت? حاضر به عقب نش?ن? از مقابل متجاوزان و ظالمان نخواهد بود و حضور گسترده و داوطلبانه اقشار مختلف مردم به و?ژه دانش آموزان و دانشجو?ان در کنار ن?روها? ارتش و ن?روها? مسلح در م?دان جنگ هشت ساله تحم?ل? عراق عل?ه ا?ران، خود محکم تر?ن سند ا?ن ادعا است.عمل?ات ها
شروع تهاجمات سراسر? رژ?م بعث عراق به خاک ا?ران در سال ????، با بمب باران تهران و ?? شهر د?گر ا?ران آغاز شد و به دنبال آن، ده ها لشکر پ?اده و زره? عراق از راه ها? مرز? وارد خاک ا?ران شدند و فعال?ت ها و عمل?ات ها? نظام? گسترده ا? در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب ا?ران انجام دادند.
ن?روها? عراق? در روزها? آغاز?ن جنگ تحم?ل?؛ در جبهه ها? شمال غرب ?عن? کردستان و آذربا?جان، به دل?ل حضور فعال سپاه تنها به تقو?ت استحکامات و تصرف چند ارتفاع مرز? سوق الج?ش? اکتفا کردند....

 

?ادمان ها
هشت سال دفاع مقدس، آثار با ارزش و معنو? را بر جا? گذاشت که نشانگر روزها? پر فراز و نش?ب، تلخ و ش?ر?ن حماسه آفر?نان صحنه ها? جنگ است. جنگ تحم?ل? عراق عل?ه ا?ران، با تمام و?رانگر? ها?ش دارا? فرهنگ انتقال? به نسل ها? بعد? است، فرهنگ جنگ خود مجموعه ا? است از عملکردها، نگرش ها، روش ها، آفر?نش ها? هنر? و ادب? سال ها? جنگ و پس از آن. با?د توجه کرد که انتقال ا?ن فرهنگ و حماسه ها به نسل ها? بعد? و حفظ ارزش ها و آثار ا?ن سال ها ?ک? از مهم تر?ن اقدامات? است که با?د بدان توجه شود.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی