کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱۳ مطلب در تیر ۱۳۹۱ ثبت شده است

رمضان از مصدر «رمض‏» به معناى شدت گرما، و تابش آفتاب بر رمل... معنا شده است، انتخاب چن?ن واژه‏اى براستى از دقت نظر و لطافت‏خاصى برخوردار است. چرا که سخن از گداخته شدن است، و شا?د به تعب?رى دگرگون شدن در ز?ر آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات بى امانش،ز?را که رمضان ماه تحمل شدائد و عطش مى‏باشد، عطشى ناشى از آفتاب سوزان ?ا گرماى شد?د روزهاى طولانى تابستان م?‌گو?ند چون به هنگام نامگذار? ماه ها? عرب?، ا?ن ماه در فصل گرما? تابستان قرار داشت، ماه «رمضان» نام?ده شد، ول? از سو? د?گر، «رمضان» از اسماء اله? است. ا?ن ماه ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و شب‌ها? قدر در آن قرار دارد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۱ ، ۱۷:۰۷
هادی قلعه نوی

هاد? قلعه نو? ، مد?ر کانون فرهنگ? و هنر? اسرار روداب (مسجد جامع) در گفتگو با  وبلاگ کانون گفت: ا?ن مراسم با حضور امام جماعت،ه?ئت امنا، اعضا? کانون فرهنگ? و هنر? اسرار و همچن?ن عموم مردم برگزار شد.
و? با اشاره به ا?نکه پاک?زه نگهه داشتن مسجد ?ک تکل?ف اخلاق? و شرع? برا? همه مردم است، افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان با?د عموم مردم در جهت رفع کمبودها، نواقص، نظافت و بهداشت مساجد ‌تلاش کنند تا خانه خدا برا? پذ?رش م?همانان آماده شود.
 
ا?ن مقام مسئول ?ادآور شد: طبق سنت هر ساله جوانان فعال در مسجد جامع روداب در آستانه ماه مبارک رمضان اقدام به غباروب? ا?ن مسجد م? کنند.
 
و? با اشاره به جا?گاه رف?ع و والا? مسجد در د?ن اسلام، اظهار کرد: مسجد در فرهنگ د?ن? و اسلام? از جا?گاه بس?ار و?ژه ا? برخوردار است ولذا مسلمانان با?د در حفظ منزلت و مقام مسجد تلاش کنند.
 
قلعه نو? به سا?ر برنامه ها? کانون فرهنگ? و هنر? اسرار در ا?ام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در طول ماه مبارک رمضان در مسجد جامع روداب طرح تلاوت نور برگزار م? شود.
 
و? ادامه داد: برگزار? مراسم سخنران? توسط امام جماعت مسجد به صورت روزانه،برگزار? مراسم ختم قرآن ، دادن افطار به روزه داران،برگزار? مسابقات قرآن? از د?گر برنامه ها? ا?ن کانون در ا?ام ماه رمضان است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۱ ، ۱۶:۲۵
هادی قلعه نوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۱ ، ۱۰:۲۴
هادی قلعه نویآقا اجازه خسته ام از ا?ن همه فر?ب    از ها? و هو? مردم ا?ن شهر نا نج?ب

آقا اجازه پنجره ها سنگ گشته اند    د?وارها? سنگ? از کوچه ب? نص?ب

آقا اجازه باز به من طعنه م? زنند    عاشق ند?ده ها? پر از نفرت رق?ب

«ش?ر?ن»? وجود مرا «تلخ» م? کنند    «فرهاد»ها? ک?نه پرست پر از فر?ب . . .
??
دوست دارم که ?ک شب جمعه    صبح گردد به رسم خوش عهد?

ناگهان بشنوم زسمت حجاز    نغمه ? دلخوش انا المهد?
??
مرا با عشق خود درگ?ر کرد?    به پا?م با غمت زنج?ر کرد?

بدان دن?ا? ب? تو ه?چ باشد    دلم را از زمانه س?ر کرد?

تو با رفتن به پشت ابر ا?ّام    غروب جمعه را دلگ?ر کرد?

?ا اباصالح ادرکن? . . .
??
باز به انتظار تو جمعه غروب م?شود     اگر ب?ا?? از سفر آه چرا...


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ تیر ۹۱ ، ۰۳:۵۱
هادی قلعه نوی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۱ ، ۱۲:۱۱
هادی قلعه نوی

تقد?م به حضرت بق?ة الله (عج):


با خدا جو?ان ب? حاصل مها تا ک? نش?نم؟

باش ?ک ساعت خدا را تا خدا را با تو ب?نم

تا تو را د?دم مها ن? کافرستم ن? مسلمان 

زلف رو?ت کرده فارغ از خ?ال آن و ا?نم

ا? بهشت? رو? اندر دوزخ هجرت بسوزم 

ب? تو گر خاطر کشد ،بر جانب خلد بر?نم

آسمان شب ها به ماه خو?ش نازد او نداند

تا سحرگه خفته با ?ک آسمان مه در زم?نم

در زم?ن و در ?سارم مطرب و ساق? نشسته 

ز?ن سبب افتان ز مست? بر ?سار و بر ?م?نم

ز?ر لب گو?د به هنگام نگه کردن به عاشق 

عشوه ها با?د خر?د از نرگس سحر آفر?نم

آن کمان ابرو غزال اندر کمان کس ن?فتد 

من بد?ن اند?شه ا? ص?اد عمر? در کم?نم

ا? نس?م کو? جانان بر سر خاکم گذر کن

آب چشم اشکبارم ب?ن و آه آتش?نم"تعج?ل در ظهورش صلوات"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۱ ، ۱۰:۵۳
هادی قلعه نوی

م?لاد خجسته و با برکت ?گانه منج? عالم بشر?ت ? حجت بر حق خدا در رو? زم?ن

 حضرت مهد? موعود (عج) 

 بر همه ش?ع?ان و منتظران آن حضرت و شما دوستان گرام? تبر?ک و تهن?ت باد .

حضرت مهد? (عج)   خطاب به اسحاق ابن ?عقوب فرمودند : 
اما چگونگ? بهره بردن از وجود من در زمان غ?بت همانند بهره بردن از آفتاب است ، هنگام? که پشت ابر قرار گ?رد ، همانا من اهل زم?ن را از بلا دور نگه م?دارم ، همانگونه که ستارگان باعث رفع مشکلات موجودات آسمان? م? شوند . پس نسبت به چ?زها?? که به درد شما نم? خورد پرسش نکن?د و برا? دانستن چ?ز? که من ن?ازتان به آنرا بر طرف م? کنم خود را به زحمت ن?نداز?د ،بلکه برو?د و ب?شتر برا? تعج?ل در ظهور من دعا کن?د ، که رها?? شما هم وابسته به ظهور من است . خداحافظ ا? اسحاق ابن ?عقوب ! درود بر تو و بر همه کسان? که در مس?ر هدا?ت قدم م?گذارند .

خدا?ا ...

خدا?ا ؛ خودت را به من بشناسان ، ز?را اگر خودت را به من نشناسان? تو و پ?امبرت را نم? شناسم . 
خدا?ا ؛ پ?امبرت را به من معرف? فرما ، ز?را اگر پ?امبرت را به من نشناسان? حجت تو را نخواهم شناخت .
خدا?ا ؛ حجتت را به من بشناسان ، ز?را اگر حجتت را به من نشناسان? نسبت به د?نم گمراه م? گردم .
خدا?ا ؛ مرا به مرگ جاهل?ت نم?ران و پس از آنکه هدا?تم نمود? قلبم را دچار انحراف و ترد?د مساز .
خدا?ا ؛ مرا بر د?ن خودت ثابت بدار و مرا بر طاعت خو?ش بکار گ?ر و قلبم را برا? صاحب امرت مط?ع و نرم کن و مرا در عرصه ها? امتحان ها?? که از بندگانت به عمل م? آور? عاف?ت ببخش .
خدا?ا ؛ به واسطه دراز شدن زمان غ?بتش و قطع شدن خبرش از ما ، ?ق?ن ما را زا?ل مگردان و از ?اد ما مبر ?ادش را و انتظارش را .

فراز ها?? از دعا? معرفت - صح?فه مهد?ه

 

التماس دعا ...


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۱ ، ۰۲:۴۵
هادی قلعه نوی

 

حضرت علی اکبر(ع) فرزند بزرگ امام حسین (ع) در مدینه متولد شد. مادر بزرگوار ایشان لیلا دختر ابى مره می باشد. وی زمانى چند در خانه امام حسین علیه السلام به سر برد و روزگارى در زیر سایه حسین (ع) بز?ست. لیلا براى امام حسین (ع) پسرى آورد، رشید، دلیر، زیبا، شبیه ترین کس به رسول خدا صلى الله علیه و آله رویش روى رسول ، خویش خوی رسول ، گفت و گویش گفت و گوى رسول خدا صلى الله علیه و آله؛ هر کسى که آرزوى دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا مى نگریست تا آنجا که پدر بزرگوارش می فرماید :هرگاه مشتاق دیدار پیامبر مى شدیم به چهره او مى نگریستیم؛ به همین جهت روز عاشورا وقتى اذن میدان طلبید و عازم جبهه پیکار شد،امام حسین(ع) چهره به آسمان گرفت و گفت: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک محمد خلقا و خلقا و منطقا و کنا اذا اشتقنا الى رؤیة نبیک نظرنا الیه...

حضرت علی اکبر در کربلا حدود 25 سال داشت.برخی راویان سن ایشان را 18 سال و 20 سال هم گفته اند. او اولین شهید عاشورا از بنى هاشم بود. شجاعت و دلاورى حضرت على اکبر (ع) و رزم آورى و بصیرت دینى و سیاسى او، در سفر کربلا بویژه در روز عاشورا تجلى کرد. سخنان و فداکاریهایش دلیل آن است. وقتى امام حسین (ع) از منزلگاه قصر بنى مقاتل گذشت، روى اسب چشمان او را خوابى ربود و پس از بیدارىانا لله و انا الیه راجعون گفت و سه بار این جمله و حمد الهى را تکرار کرد. حضرت على اکبر (ع) وقتى سبب این حمد و استرجاع را پرسید، حضرت فرمود: در خواب دیدم سوارى مى‏گوید این کاروان به سوى مرگ مى‏رود. پرسید:مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود:چرا. پس گفت: فاننا اذن لا نبالى ان نموت محقینپس باکى از مرگ در راه حق نداریم

روز عاشورا نیز پس از شهادت یاران امام، اولین کسى که اجازه میدان طلبید تا جان را فداى دین کند او بود. اگر چه به میدان رفتن او بر اهل بیت و بر امام بسیار سخت بود، ولى از ایثار و روحیه جانبازى او جز این انتظار نبود. وقتى به میدان مى‏رفت،امام حسین(ع) در سخنانى سوزناک به آستان الهى، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت کردند ولى تیغ به رویشان کشیدند، نفرین کرد. على اکبر چندین بار به میدان رفت و رزمهاى شجاعانه‏اى با انبوه سپاه دشمن نمود
پیکار سخت، او را تشنه‏ تر ساخت؛ به خیمه آمد. بى آنکه آبى بتواند بنوشد، با همان تشنگى و جراحت دوباره به میدان رفت و جنگید تا به شهادت رسید. قاتل او مرة بن منقذ عبدى بود.پیکر حضرت على اکبر (ع) با شمشیرهاى دشمن قطعه قطعه شد.وقتى امام بر بالین او رسید که جان باخته بود. امام حسین (ع) صورت بر چهره خونین حضرت على اکبر (ع) نهاد و دشمن را باز هم نفرین کرد

قتل الله قوما قتلوک... و تکرار مى‏کرد که: على الدنیا بعدک العفا.و جوانان هاشمى را طلبید تا پیکر او را به خیمه گاه حمل کنند. حضرت على اکبر ، نزدیکترین شهیدى است که با امام حسین (ع) دفن شده است.مدفن او پایین پاى ابا عبد الله الحسین(ع) قرار دارد و به این خاطر ضریح امام،شش گوشه دارد

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۱ ، ۰۹:۴۴
هادی قلعه نوی