کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۲۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

«العلم علمان، علم الابدان و علم الد?ان»  "پ?امبر اکرم (ص)"

مجموعه ا? که تحت عنوان “چهل نکته پزشک? پ?رامون نماز“ پ?ش رو? شماست، کوشش? ناچ?ز و حرکت? کوچک در جهت هدف? بزرگ است که آن هدف بزرگ، همانا اثبات همسو?? "علم و د?ن" است.

در جهان امروز گروه? از مردمان(از جمله مردم ممالک غرب) با پ?شرفت روز افزون و ح?رت برانگ?ز علوم مختلف و با مشاهده توانا?? ها? ب? حد و حصر علم در گره گشا?? از مشکلات بشر?، اصالت محض را به “علم” داده اند و آن را بعنوان تنها راه نجات خو?ش برگز?ده اند.

در مقابل در طول تار?خ همواره مردمان د?گر? ن?ز وجود داشته اند که “د?ن” را برا? برخورردار? از زندگ? سعادتمندانه، کاف? دانسته اند و با ب? اهم?ت جلوه دادن همه مسائل دن?ا?? و حت? “علم” در اعتقادات خو?ش اصالت مطلق را به “د?ن” بخش?ده اند.

از جمله پ?روان ا?ن عق?ده ن?ز م? توان به رهبران مذهب? کل?سا? کاتول?ک در قرون وسط?، اشاره نمود.

اما در ا?ن م?ان آ??ن مقدس اسلام، به خصوص شکل حق?ق? آن ?عن? مکتب “تش?ع” ، “علم و د?ن” را به عنوان دو بال ن?رومند برا? پرواز انسان، به سو? کمال مطلق خو?ش که همانا نزد?ک شدن به مرزها? عصمت و تخلق به اخلاق اله? در سا?ه قرب به حضرت حق است، معرف? م? کند و پرداختن به هر ?ک بدون توجه به د?گر? را، آفت? برا? سعادت و ن?کبخت? انسان، به حساب م? آورد.

به ا?ن ترت?ب همان قدر که عالم ب? د?ن مسبب بدبخت? خود و د?گران است، جاهل مقدس مآب ن?ز موجبات خسارت در دن?ا و آخرت را برا? خود و اطراف?انش فراهم م? آورد.

ا?ن سخن مولا? متق?ان جهان و پ?شوا? ش?ع?ان حق?ق?، حضرت عل? (ع) است که م? فرما?ند:

العلم و الد?ن توامان، اذا افترقا احترقا

"علم و د?ن پ?وسته با ?کد?گرند و هر گاه جدا? از هم شدند، آتش افروز خواهند بود."

اما نکته بس?ار مهم? که در ا?ن م?ان هرگز نبا?د آن را فراموش کرد، نقصان علم نسبت به د?ن است، چرا که “د?ن” توسط آفر?نشگر و خالق توانا? هست? وضع شده است که هم آگاه و مسلط بر همه جزئ?ات و ظرا?ف آفر?نش است و همه آنچه که برا? سعادت و ن?کبخت? انسان در دن?ا و آخرت ...

برا? خواندن ادامه متن، به ادامه مطلب برو?د ...

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۳ ، ۱۱:۱۳
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب درجمع نمازگزاران گفت: داعش در خدمت پروژه اسلام ست?ز? واسلام هراس? است  

حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم با ب?ان ا?نکه ب?شتر?ن سود از تحرکات ترور?ست ها? تکف?ر? را سردمداران عرب? و صه?ون?سم خواهند برد افزود: ا?ن گروه ترور?ست? با مخدوش کردن چهره اسلام ناب محمد? خدمت بزرگ? به آمر?کا واسرائ?ل م? کند عرب و صه?ون?سم مدت ها است پروژه اسلام هراس? را در پ?ش گرفته اند و امروز بهتر?ن ابزار برا? ا?ن کار گروهها? تکف?ر? داعش است که بزرگتر?ن ضربه ها را به اسلام م? زنند حام?ان گروه ها? ترور?ست? ازجمله عربستان بدانند هرگز از شرارت ها? گروه ها? گمراه تکف?ر? در امان نخواهند بود و به زود? آتش حما?تها?شان از ا?ن جنا?تکاران دامن خود آنها را خواهد گرفت

خط?ب جمعه روداب با اشاره به پنجم ت?ر روز جهان? مبارزه با مواد مخدر در خصوص معضل اعت?اد اظهار کرد:معضل اعت?اد به مواد مخدر ،بلا? خانمان سوز? است که جوامع بشر? را در چنگال مرگ آور خو?ش گرفتار ساخته است ا?ن اختابوس هراس آور قدرت اند?شه ،کوشش و سازندگ? را در انسان ها به و?ژه جوانان از ب?ن م? برد ا?الات متحده آمر?کا هر ساله بودجه ا? برا? برانداز? نظام اسلام? در بسته س?است خارج? خود م? گنجاند و?ک? از راه ها? شکست جمهور? اسلام? را از د?د خام آمر?کا?? ها صدور تر?اک و مواد د?گر به ا?ران ودامن زدن به مصرف ا?ن بلا? هست? سوز م? دانند لذا جوانان ما با?د هوش?ار وآگاه باشند

و? با گرام?داشت سالروز شهادت دکتر چمران و روز بس?ج اسات?د گفت:چمران جنگجو? پره?زگار و معلم? متعهد بود که کشورها? اسلام? ما به او وامثال او احت?اج مبرم داشت وا?شان جهاد در راه خدا را از آغاز زندگ? شروع وبه آن ختم کرد هنر آن است که انسان ب? ه?اهو? س?اس? و خود نما?? ها? ش?طان? برا? خدا به جهاد برخ?زد و خود را فدا? هدف خود کند وا?ن هنر مردان خدا است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۳ ، ۱۰:۵۹
هادی قلعه نوی

امام جمعه ی روداب در جمع نمازگزاران گفت: انقلاب اسلام? ا?ران م? تواند با اشاعه اسلام در جهان و افزا?ش کم? و ک?ف? جامعه اسلام? ظهور حضرت بق?ه الله(عج) را نزد?کتر کند.

حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم ن?مه شعبان را تلنگر? برا? مه?ا کردن خودمان برا? ظهور حضرت صاحب الامر(عج) دانسته و افزود: انقلاب اسلام? مارا ?ک قدم به ظهور امام زمان عج الله تعال? فرجه نزد?کتر کرد و با هم?ن انقلاب باز هم م? توان?م خودمان را به ظهورش نزد?کتر کن?م هم?ن مردم? که انقلاب کردند تا خودشان را به امام زمان عج الله تعال? فرجه نزد?کتر کنند م? توانند با برداشتن قدم ها? د?گر خودشان را به امام زمان عج الله تعال? فرجه برسانند.

و? درخصوص چگونگ? نزد?کت رشدن به امام زمان عج الله تعال? فرجه اظهار کرد: نزد?کتر شدن به زمان و مکان ن?ست ظهور امام زمان تار?خ مع?ن? ندارد که مثلا بگو??م س? ?ا چهل سال د?گر ظهور م? کند از لحاظ مکان هم ا?نگونه ن?ست که بگو??م اگر به طرف شرق ?ا غرب حرکت کن?م به امام زمان عج الله تعال? فرجه خواه?م رس?د بلکه نزد?کتر شدن ما به امام زمان عج الله تعال? فرجه ?ک نزد?کتر شدن معنو? است.

نما?نده ول? فق?ه در روداب در خصوص تحولات عراق گفت: متاسفانه شاهد هست?م که گروه ترور?ست? وحش? داعش با حمله به عراق توانست در ?ک روز استان سه م?ل?ون نفر? ن?نوا را به تسلط خود درآورد. ا?ن گروه از ضعف استانها? غرب? عراق استفاده کرد و بذر نفاق را به کمک عربستان در م?ان مردم ان منطقه پاش?د ضعف مردم در استانها? عراق ا?ن بود که به شرا?ط کنون? اعتراض داشتند و از آنجا که اهل سنت هم بودند با استفاده از سه عنصر پول و سلاح و رسانه بذر نفاق را در م?ان مردم بپاشند اما در د?گر جاها? عراق ا?ن اتفاق نخواهد افتاد حت? در مناطق کرد نش?ن و عشا?رنش?ن عراق چون که ن?روها? مردم? برا? کمک به ن?روها? امن?ت? و ارتش اعلام آمادگ? کردند.

خط?ب جمعه روداب در ادامه افزود: ترور?ست ها? داعش در سور?ه طعم تلخ شکست را چش?دند به طور? که مردم در انتخابات مشارکت 74 در صد? داشتند و بشاراسد پ?روز? 89 درصد? را کسب کرد در مصر هم تکف?ر? ها با شکست مواجه شدند و ا?ن گروه ترور?ست? داعش در عراق هم تاب مقاومت ندارد وشکست ترور?سم در عراق امر? قطع? است اما زمانبر م? باشد مراجع تقل?د و علما هم بر حفظ وحدت گروهها? س?اس? در عراق تاک?د کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ خرداد ۹۳ ، ۱۸:۴۳
هادی قلعه نوی

سبزوار- ا?رنا- امام جمعه روداب سبزوار گفت: امروز تلاش دشمن برا? خاموش کردن صدا? انقلاب اسلام? با شکست مواجه شده است.

 

 

به گزارش ا?رنا،حجت الاسلام و المسلم?ن اسماع?ل ک?ان? مقدم امروز در جمع نمازگزاران روداب افزود: احساسات ضد استکبار? در منطقه و ب?دار? اسلام? حاصل انقلاب اسلام? ا?ران است.

و? با ب?ان ا?نکه اکنون پ?ام امام راحل به جهان?ان رس?ده است، گفت: ا?ن ب?دار? اسلام? سرکوب شدن? ن?ست و حاصل تلاش ملت ا?ران م? باشد.

به گفته و?، امروز شاهد به ثمر نشستن بذرها? ام?د? هست?م که در دل ملت ها? منطقه پاش?ده شده است.

امام جمعه روداب افزود: اگر دستگاهها? اطلاعات? غرب? و آمر?کا?? خ?ال کرده اند که م? توانند ب?دار? اسلام? را سرکوب کنند، خطا کرده اند.

اسماع?ل ک?ان? مقدم اظهار کرد: جمهور? اسلام? ا?ران با وجود همه هجمه ها در طول ا?ن 35 سال کمر خم نکرد و قدرتمندتر شد و مس?ر پ?شرفت را ط? م? کند.

و? در پا?ان گفت: پس از پ?روز? انقلاب اسلام? تاکنون، 32 انتخابات با مشارکت بس?ار بالا? مردم در کشورمان برگزار شد که ا?ن نمونه بارز? از مردم سالار? اسلام? در ا?ران و جهان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۱۲
هادی قلعه نوی