کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱۵ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است
خداوند در قرآن مج?د از آن به بزرگ? ?اد کرده و سوره‌ا? ن?ز به نام «سوره قدر» نازل فرموده است. در تمام سال، شب? به خوب? و فض?لت شب قدر نم?‌رسد. ا?ن شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح ن?ز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در ا?ن شب، مقدرات ?ک سال انسان‌ها و روز?‌ها، عمرها و امور د?گر مشخص م?‌شود.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِ?مِ‏
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِ? لَ?ْلَةِ الْقَدْرِ (?)
وَ ما أَدْراکَ ما لَ?ْلَةُ الْقَدْرِ (?)
لَ?ْلَةُ الْقَدْرِ خَ?ْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (?)
تَنَزَّلُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فِ?ها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ (?)
سَلامٌ هِ?َ حَتَّ? مَطْلَعِ الْفَجْرِ (?)

با توجه به آ?ات سوره قدر م?‌توان به فض?لت‌ها? شب قدر پ? برد:
?. قرآن در آن نازل شده است.
?. عبادت و اح?ا? آن معادل ب?ش از هزار ماه است.
?. خ?رات و برکات اله? در آن شب نازل م?‏شود.
?. رحمت خاص خدا شامل حال بندگان م?‏گردد.
?. فرشتگان و روح در آن شب نازل م?‏گردند.

شب قدر از شب‌ها? مقدس و متبرک اسلام? است. خداوند در قرآن مج?د از آن به بزرگ? ?اد کرده و سوره‌ا? ن?ز به نام «سوره قدر» نازل فرموده است. در تمام سال، شب? به خوب? و فض?لت شب قدر نم?‌رسد. ا?ن شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح ن?ز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در ا?ن شب، مقدرات ?ک سال انسان‌ها و روز?‌ها، عمرها و امور د?گر مشخص م?‌شود. ملائکه در ا?ن شب بر زم?ن فرود م?‌آ?ند، نزد امام زمان(عج) م?‌روند و آنچه را برا? بندگان مقدر شده بر ا?شان عرضه م?‌دارند. شب‌زنده‌دار? و تلاوت قرآن و مناجات و عبادت در ا?ن شب، بس?ار توص?ه و تأک?د شده است.

عظمت و فض?لت ا?ن شب بر سا?ر شبها را از ا?ن امور م?‌توان به دست آورد:

?) آمرزش گناهان: پ?امبر خدا(ص) در تفس?ر سوره «قدر» فرمودند:
«هر کس شب قدر را اح?ا بدارد و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمام? گناهانش آمرز?ده م?شود.»

?) قلب رمضان: امام صادق(ع) فرمودند:
«از کتاب خدا استفاده م?‌شود که شماره ماهها? سال نزد خداوند، دوازده ماه است و سرآمد ماهها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان ل?لة القدر است.»

?) نزول قرآن: طبق روا?ات، مجموع قرآن در شب قدر دفع? و ?کباره بر پ?امبر (ص) نازل شده است. ا?ن نزول دفع? و ?کباره قرآن است، اما نزول تدر?ج? قرآن ط? 23 سال دوران نبوت پ?امبر گرام?(ص) به صورت الفاظ نازل شده است.
?) برتر از هزار ماه: نزول همه‌? ملائکه و روح در شب قدر بر زم?ن و سلام دادن بر بندگان خدا نشانه شرافت آن بر هزار ماه است. امام باقر(ع) فرمودند:
«عمل صالح در شب قدر از قب?ل نماز، زکات و کارها? ن?ک د?گر بهتر است از عمل در هزار ماه? که در آن شب قدر نباشد.»

فرصت شب قدر را غن?مت بدان?م

شب قدر فرصت? است زر?ن و طلا?? برا? شستشو? آ?نه دل. ا?ن شب بهتر?ن فرصت است تا خوب?‌ها را جا?گز?ن بد?ها، صلح و صفا را جا?گز?ن اختلاف و تفرقه، احسان و ن?ک? را جا?گز?ن ظلم و ستم، احسان به والد?ن را جا?گز?ن عاق والد?ن و صله رحم را جا?گز?ن قطع رحم نما??م. ن?کو و شا?سته است با صدقات قدم? در جهت آبادان? خانه آخرت بردار?م و با اعمال ن?ک و خ?ر، ثواب دو چندان ببر?م.
در شب قدر که شب‌زنده‌دار? م?‌کن?م، خداوند نام ما را در گروه ن?ک‌بختان ثبت م?‌کند و آتش جهنم را بر ما حرام م?‌سازد. آ?ا توف?ق? بالاتر از ا?ن هست که آتش جهنم بر ما حرام شود و به خدا نزد?ک‌تر شو?م؟
دعاها? شبها? رمضان مجموعه‌ا? است روشن?‌بخش که با تکرار تلاوت آنها، آموزش‌ها? آن‌ها به صورت هدف‌ها?? برا? ما در م?‌آ?ند. پس هنگام خواندن ا?ن ادع?ه شا?سته و بهتر است مفهوم آنها را ن?ز همواره مدنظر داشته باش?م و با تلاش و کوشش به سو? ا?ن هدف‌ها? مطرح‌شده در دعاها گام بردار?م.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۳ ، ۲۰:۱۳
هادی قلعه نوی

کانون اسرار روداب

***

کانون اسرار روداب

 

 

کانون اسرار روداب 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۳ ، ۱۷:۲۴
هادی قلعه نوی

فلسفه روزه در گفتار مبارک حضرت امام رضا (ع)


در کتاب ع?ون اخبارالرضا (ع) آمده است: محمد بن سنان درباره فلسفه روزه از حضرت امام رضا (ع) سوال کرد و ا?شان در پاسخ به برخ? علل دن?و? و ن?ز دلا?ل اخرو? آن اشاره کردند.


فلسفه روزه در گفتار مبارک حضرت امام رضا ع

 
به گزارش بن?اد ب?ن الملل? امام رضا (ع)، نقل است هرگاه هلال ماه رمضان در آسمان خودنما?? م? کرد، حضرت امام رضا (ع) رو به قبله م? ا?ستاد، دستان خود را به آسمان بلند م? کرد و از خداوند م? خواست آن را هلال مبارک قرار دهد.

ا?شان در دعا? خود توف?ق روزه دار?، سلامت جسم و اطاعت از پروردگار متعال را طلب م? کردند.

عالم آل محمد (ص) درباره فلسفه روزه ن?ز فرموده اند: ?علّه الصوم لعرفان مسّ الجوع والعطش ل?کون ذل?لاً مستک?ناً مأجوراً محتسباً صابراً، و?کون ذلک دل?لاً له عل? شدائد الآخره، مع ما ف?ه من الانکسار له عن الشهوات، واعظاً له ف? العاجل، دل?لاً عل? الآجل ل?علم شده مبلغ ذلک من أهل الفقر والمسکنه ف? الدن?ا والآخره?

?علت روزه از برا? فهم?دن درد گرسنگ? و تشنگ? است تا بنده، ذل?ل و متضرع و مأجور و صابر باشد و شدائد آخرت را درک کند، علاوه بر ا?ن که در روزه ام?ال نفسان? شکسته شده و موعظه ا? هست برا? امر آخرت و آگاه? از حال اهل فقر و تنگدست? در دن?ا و آخرت.?

همچن?ن در دعا? شصت و ?کم کتاب ?صح?فه رضو?ه جامعه? درباره دعا? حضرت هنگام افطار آمده است: عنه قال: من قال عند إفطاره: ?اللّهم لکَ صُمنا بتوف?قک وعل? رِزقکَ اَفطَرنا بِاَمرک، فَتقبّلهُ مِنّا واغفر لنا، اِنّک اَنت الغَفورُ الرّح?م? غفرالله ما دخل عل? صومه من النقصان بذنوبه.

ا?ن شب?ه دعا?? است که حضرت ام?رالمؤمنان امام عل? (ع) هنگام افطار زمزمه م? فرمود: ?بِسْمِ اللّهِ اَللّهُمَّ لَکَ صُمْنا وَعَل? رِزْقِکَ اَفْطَرْنا فَتَقَبَّلْ مِنّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّم?عُ الْعَل?مُ?، خدا?ا برا? تو روزه گرفت?م و با روز? تو افطار م? کن?م پس از ما بپذ?ر که به راست? تو شنوا و دانا??.

از حضرت امام رضا (ع) نقل شده که فرمودند: هر کس هنگام افطارش بگو?د: ?خداوندا ! با توف?ق تو برا?ت روزه گرفت?م و با دستور تو با روز? ات افطار کرد?م، پس آن را از ما بپذ?ر و ما را ب?امرز، به راست? که تو خودت بس?ار آمرزنده و بس?ار مهربان??، خداوند هر نقص و ع?ب? را که به خاطر گناهانش بر روزه او وارد شده، م? آمرزد./ا?رنا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۳ ، ۱۳:۵۸
هادی قلعه نوی

کانون اسرار روداب

 

***

 

کانون اسرار روداب

***

کانون اسرار روداب

***

کانون اسرار روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ تیر ۹۳ ، ۱۵:۱۳
هادی قلعه نوی