کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

در کنار کد شهرها و کشورها آنچه از اهم?ت ب?شتر? برخوردار است، شماره‌ها?? است که هر فرد? با?د آن‌ها را به خاطر بسپارد تا بتواند در مواقع ضرور? از آن‌ها به خوب? استفاده کند، که در ا?ن م?ان، شماره‌ها?? مانند (???،???،???،???) از اهم?ت بسزا?? برخوردار هستند و روزانه افراد ز?اد? با آن‌ها سر و کار دارند که هم?ن جا برا? همه شما ?ک آرزو م?‌کنم و آن ا?نکه از م?ان ا?ن شماره ها? چهارگانه تنها با شماره ??? کار داشته باش?د و ه?چ گاه در طول  زندگ? ن?از? به تماس با بق?ه شماره‌ها?? که ذکر شد پ?دا نکن?د.

ا?ن مطالب مقدمه ا? کوتاه بود تا به معرف? برخ? از شماره ها? ضرور? در آ?ات اله? و نسخه موفق?ت? که خداوند متعال برا? ما فرستاده است بپرداز?م، شماره‌ها?? که لازم است هر مسلمان آن‌ها را به خاطر داشته باشد و در تمام? لحظات از آن‌ها به بهتر?ن شکل استفاده کند.

اگر چه تمام? آ?ات اله? برا? زندگ? انسان نازل شده‌اند، اما در ا?ن م?ان برخ? از آ?ات با آثار و خواص ح?رت انگ?ز خود م?‌توانند در مواقع مختلف زندگ? اعم از سخت?‌ها و آسان?‌ها به ما کمک کنند و به بهتر?ن شکل ممکن ما را از در?ا? مشکلات ب?رون بکشند و راه موفق?ت را به ما معرف? کنند.

بر خلاف سا?ر شماره ها? ضرور? که ممکن است برا? مدت? پاسخ گو? شما نباشد و شما را در انتظار قرار دهند، شماره ها? که در صدد معرف? آن‌ها هست?م ?? ساعته هستند و شما در اول?ن ثان?ه از تماس، وصل خواه?د شد و پاسخگو? س?الات شما خواهند بود.

پ?شنهاد م?‌کن?م که با سرما?ه گذار? اندک? وقت، ا?ن شماره‌ها و همچن?ن آ?ات? که ذکر م?‌شود را به حافظه خود بسپار?د تا بتوان?د در مواقع ن?از به راحت? با آن‌ها ارتباط برقرار کن?د.

 

بق?ه در ادمه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۳ ، ۱۷:۵۸
هادی قلعه نوی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۳ ، ۱۳:۱۰
هادی قلعه نوی

کانون اسرار روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۳ ، ۰۹:۳۴
هادی قلعه نوی