کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام جمعه روداب» ثبت شده است

امام جمعه رودابامام جمعه روداب در خطبه های این هفته شهر روداب با توجه به بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس یک وظیفه تاریخی بر عهده دارد که باید آن را درست انجام دهد و تحت تاثیر جو قرار نگیرد و اگر این برجام تایید شود یک کلاه گشاد بر سر ما خواهد رفت[...]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۴ ، ۱۹:۱۲
هادی قلعه نوی

امام جمعه رودابحجت الاسلام اسماعیل کیانی  مقدم با اشاره به حادثه تلخ قربانی شدن حاجیان در منا اظهار داشت: این حادثه بدون شک در اثر بی تدبیری و عدم لیاقت آل سعود در برگزاری مراسم حج اتفاق افتاده است  [...]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۹:۴۲
هادی قلعه نوی

امام جمعه رودابامام جمعه روداب گفت:امروز یکی از بزرگترین تهدیدها برای کشور ما نفوذ دشمن است و دشمن با نفوذ فرهنگی خود می خواهد مبانی انقلاب و امام راحل را تغییر بدهد[...]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۴۹
هادی قلعه نوی

امام جمعه رودابامام جمعه روداب در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر روداب گفت:آنهایی که صدای حقوق بشرشان گوش دنیا را کر کرده و ادعای مبارزه با تروریسم را دارند دروغ می گویند و خودشان این گروه های تروریستی را بوجود می آورند و از آنها حمایت می کنند،مانند همان کاری که در سوریه انجام می دهند[...]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۵۷
هادی قلعه نوی

امام جمعه رودابامام جمعه روداب در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر روداب گفت:هدف اقتصاد کشور باید بر روی سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی باشد که همان اقتصاد مقاومتی است و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باعث رونق تولید و استقلال کشور از نظر اقتصادی خواهد شد که البته این استقلال اقتصادی خود استقلال سیاسی است و در نتیجه کشور را قدرتمند ، مستقل و متکی به خود و یک کشور تاثیر گذار در منطقه و جهان با یک اقتصاد پویا خواهد کرد[...]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۵۲
هادی قلعه نوی
امام جمعه روداب سبزوار در خطبه‏ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب با اشاره به انتشار کار?کاتور توه?ن آم?ز عل?ه پ?امبر رحمت و عطوفت حضرت محمد مصطف?(ص) توسط نشر?ه فرانسو? گفت: قبل از ا?ن هم شاهد توه?ن‏ها? متعدد از طرف رسانه‏ها و چهره‏ها? مطرح غرب? عل?ه مقدسات مسلمانان و پ?امبر اعظم بوده‏ا?م.از جمله: انتشار رمان‏ها? موهن توسط سلمان رشد? مرتد،مراسم قرآن سوز? توسط کش?ش آمر?کا?? ،ساخت و تول?د ف?لم‏ها? شرم آور درباره پ?امبر ،انتشار کار?کاتورها? اهانت آم?ز در دانمارک، هلند، استرال?ا، فرانسه و د?گر کشورها? اروپا??. 

حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خصوص حما?ت کشورها? غرب? از ا?ن نشر?ه فرانسو? افزود: حما?ت قابل تامل کشورها? غرب? از اهانت ا?ن نشر?ه باعث شد تا روز چهارشنبه کار?کاتور اهانت آم?ز د?گر? از پ?امبر را در سه م?ل?ون نسخه منتشر و به زبانها? مختلف? از جمله انگل?س?, عرب? ، ترک? و... ترجمه و در ب?ش از 50 کشور توز?ع نما?د.

و? در ادامه افزود: حق?قت ا?ن اقدامات رو? د?گر سکه است که سران استکبار توسط گروه‏ها? ترور?ست? داعش و النصره در سور?ه و عراق باز? م?‏کنند و آن تخر?ب چهره رحمان? د?ن مب?ن اسلام است.

خط?ب جمعه روداب با اشاره به وظ?فه جهان اسلام و اد?ان آسمان? در برابر اهانت به پ?امبر اعظم(ص) گفت: نزد?ک دو م?ل?ارد مسلمان در سراسر جهان اعم از ش?عه و سن? در برابر ا?ن اهانت‏ها? طراح? شده آزرده خاطر شده‏اند. با?د تمام? مسلمانان ?کپارچه و با وحدت و انسجام کامل در برابر ا?ن اهانت‏ها بپاخ?زند و اعتراض خود را به کشورها? عرب? اعلام کنند.

و? افزود: با?د اعتراض در داخل کشور به دور از جناح بند?‏ها? س?اس? صورت گ?رد و اعتراضات نبا?د فقط به تر?بون امامت جمعه منحصر شود و با?د از تمام? ابزارها? رسانه‏ا? و تر?بون‏ها? حوزو? و دانشگاه? استفاده کرد.

نما?نده ول? فق?ه در روداب در خصوص مذاکرات هسته ا? با ب?ان فرما?شات مقام معظم رهبر? در د?دار با مردم قم گفت: حربه تحر?م را با?د از دشمن گرفت،چرا که اگر چشم به دست دشمن بدوز?د تحر?م ها همچنان باق? خواهد ماند.

و? در ادامه افزود:ت?م مذاکره کننده بداند تا زمان?که خط قرمزها? تع??ن شده در مذاکرات رعا?ت شود ،مورد حما?ت ملت ا?ران خواهند بود و آمر?کا??ها و عرب? ها هم بدانند که ملت ا?ران در مقابل همه ز?اده خواه? ها? آنها ا?ستادگ? خواهد کرد.

حجت الاسلام ک?ان? مقدم در پا?ان با اشاره به 26 د?ماه سالروز فرار شاه از ا?ران گفت: مقام معظم رهبر? فرمودند:?ک? از خصوص?ات آن رژ?م فاسد،د?کتاتور? س?اه و خفقان عج?ب عل?ه مردم با قساوت آم?زتر?ن روشها بود که همه مدع?ان امروز حقوق بشر ن?ز با تمام وجود از چن?ن رژ?م? حما?ت م?‌کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۳
هادی قلعه نوی
امام جمعه روداب در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته روداب با ب?ان ا?نکه اسلام مانع بزرگ پ?ش رو? غرب?ها برا? رس?دن به اهداف آنهاست گفت: سالها? دراز? است که غرب قصد دارد ا?ن مانع را از سر راه بردارد و ?ک? از اصل? تر?ن راهکارها? غرب برا? رس?دن به ا?ن هدف ، فاسد کردن مسلمانان است.

کانون فرهنگی اسرار روداب

و? با اشاره به راهها? رس?دن دشمن به اهداف خود افزود: ?ک? از ا?ن راهها باز شدن پا? ماهواره به خانواده هاست.نگاه بعض? ها در مورد برنامه ها? ماهواره خ?ل? ساده اند?شانه است؛ در حال?که اهداف پشت پرده آنرا نم? دانند و راه درمان آن آگاه? دادن به مردم نسبت به ا?ن موضوع است.

حجت الاسلام و المسلم?ن ک?ان? مقدم با ب?ان ا?نکه عزت و امن?ت کشور مد?ون خون شهدا و به برکت دوران دفاع مقدس است گفت: امروز ه?چ کشور? به اندازه نظام جمهور? اسلام? ا?ران از امن?ت و آرامش برخوردار ن?ست.

و? با گرام?داشت ?اد و خاطره شهدا? جنگ تحم?ل? و تبر?ک هفته دفاع مقدس ?ادآورشد: دفاع مقدس به معن? استقامت ، پا?دار? ، فرهنگ شهادت طلب? ،باور قلب? به خدا و روز ق?امت است.

و? افزود: دفاع مقدس ?عن? اعتقاد راسخ به حقان?ت اسلام و اعتقاد و ا?مان به رهبر? بعنوان ول? فق?ه و نا?ب امام عصر (عج) است.
خط?ب جمعه روداب گفت: ?ک? از ا?ن درس ها? دفاع مقدس مط?ع ول? فق?ه بودن است که رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحم?ل? با اعتماد به نفس و خودباور? آن را اثبات کردند.

نما?نده ول? فق?ه در روداب با اشاره به کمبود امکانات پزشک? در بخش روداب گفت: از مسئول?ن م?خواه?م که پ?گ?ر بحث درمان بستر روداب باشند تا از مشکلات مردم در ا?ن زم?نه کاسته شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۰۲:۵۸
هادی قلعه نوی

حجت الاسلام و المسلم?ن اسماع?ل ک?ان? مقدم در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب سبزوار اظهار کرد: دشمن اصل? دن?ا? ما سرو?سها? امن?ت? و اطلاعات? غرب است.

و? با اشاره به حوادث و تحولات منطقه، افزود: امروز ?ک عده ا? در بخش ها? مختلف دن?ا? اسلام به نام گروهها? تکف?ر? ،وهاب? و سلف? عل?ه ش?عه تلاش م? کنند.


امام جمعه روداب سبزوار

و? گفت : دشمن اصل? ما آن کس? است که ا?نها را تحر?ک م? کنند.

و? در بخش? از سخنانش افزود: تا به امروز آمر?کا دست از دشمن? ما بر نداشته و بر نخواهد داشت .

خط?ب جمعه روداب درخصوص اهداف اصل? دشمن اظهار کرد: ?ک? از اهداف دشمن ا?ن است که مشکلات خودشان را مخف? نگه دارد و هدف د?گر آنها مقابله با رو? کار آمدن نظام ها? مردم سالار? است .

امام جمعه روداب ?ک? د?گر از اهداف دشمنان را جلوگ?ر? از ب?دار? اسلام? دانست و گفت : ا?ن ب?دار? از ا?ران سرچشمه گرفته و سع? م? کنند ا?ن ب?دار? اسلام? را خاموش کنند.

حجت الاسلام و المسلم?ن ک?ان? مقدم اظهار کرد: ب?دار? اسلام? به حول و قوه اله? ه?چ وقت سرکوب نخواهد شد.

و? در خصوص تاکت?ک و نقشه دشمن گفت: دشمن م? خواهد م?ان ش?عه و سن? تفرقه ا?جاد کندو برادران مسلمان را به جان هم م? اندازند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۳ ، ۰۵:۱۱
هادی قلعه نوی
مراسم عزادار? به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل?ها شب گذشته در فاطم?ه شهر روداب برگزار گرد?د. در ا?ن مراسم که با همت گزوه ها? فرهنگ? مذهب? شهر روداب برگزار گرد?د تعداد ز?اد? از علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت شرکت داشتند. مراسم با تلاوت آ?ات? چند از قرآن مج?د آغاز گرد?د و با سخنران? امام جمعه محترم شهر روداب حجت الاسلام ک?ان? مقدم ادامه ?افت.در پا?ان ن?ز مداح اهل ب?ت محمد قلعه نو? حاضر?ن را به ف?ض رساندند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۲ ، ۰۳:۳۶
هادی قلعه نوی