کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۷۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهر روداب» ثبت شده است

سبزوار- ا?رنا- امام جمعه شهر روداب سبزوار گفت :اقتدار مل? برا? حفظ کننده هو?ت ?ک کشور است.

به گزارش ا?رنا، حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب سبزوار در سخنان? روز ارتش و سالروز تاس?س سپاه پاسداران انقلاب اسلام? را گرام? داشت .

و? اظهار کرد: اقتدار حافظ هو?ت ،ما?ه عزت و وس?له رس?دن به آرمان ها است و تمام تلاش دشمن در جهت نابود کردن اقتدارمل? کشورها م? باشد.

و? افزود: در مقابل ز?اده خواه? دشمنان با?د ا?ستاد و نبا?د تسل?م و عقب نش?ن? کرد بلکه با?د اقتدار مل? را افزا?ش داد.

امام جمعه روداب با ب?ان ا?نکه اقتدار مل? فقط به معنا? اقتدار نظام? ن?ست ، گفت : با?د اقتدار علم? و اقتدار اقتصاد? بدست آورد و قدرت اخلاق? ،اجتماع? و معنو? خود را بالا ببر?م .

و? با اشاره به ا?نکه کسب اقتدار همه جانبه راه مقابله با ز?اده خواه? دشمن است ، اظهار داشت : اگر ملت ما م? خواهد درمقابل تهد?دها با?ستد ن?روها? مسلح در بخش ها? مختلف با?د روز به روز خود را تقو?ت کنند.

امام جمعه روداب به کارنامه درخشان سپاه و ارتش اشاره کرد و افزود: وقت? با ا?مان و عق?ده وارد م?دان شده و ?ک مد?ر?ت جهاد? داشته باش?م مسلما پ?روز خواه?م شد.

و? اظهارداشت: دشمنان کشور ما بدانند که ما ذره ا? از استقلال کشور، اقتدار مل? و عزتمان کوتاه نخواه?م آمد.

امام جمعه روداب همچن?ن خواستار تحقق نامگذار? سال 93 شد و گفت :امسال با?د در مسائل فرهنگ? ،انقلاب ا?جاد شود و در ا?ن زم?نه با?د از آموزش و پرورش و دانشگاهها شروع کن?م.

و? گفت : توقع ما از مراکز علم? کشور ا?ن است که اگر اح?انا ?ک جوان کم اعتقاد وارد دانشگاه شد بعد از فارغ التحص?ل شدن عم?قا متد?ن و دارا? تعهد د?ن? و اخلاق اسلام? باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۵۱
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب گفت:پروژه تعر?ض راه سبزوار-روداب ?ک نمونه از مد?ر?ت جهاد? است

حجة الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم درد?داربا مسئول?ن شهر روداب افزود:ا?ن پروژه در منطقه سبزوارقطعا بلکه دراستان اول?ن قدم? بود که طبق فرما?شات مقام معظم رهبر? برا? مد?ر?ت جهاد? برداشته شد وشروع آن با کمکها? مردم? وشهردار? بدون وجود اعتبار کاربزرگ? در روداب بود که نشان از عزم مل? واتحادمسئول?ن داشت

و? درادامه اظهارکرد:مد?ر?ت جهاد? ?عن? وابسته نبودن به ساعات ادار? وبخشنامه هاست.البته با?د درچارچوب قانون عمل کرد. در 8 سال دفاع مقدس همه دست به دست هم دادند وباکمتر?ن امکانات ب?شتر?ن بهره رابردند واگرما ا?ن را مد نظربگ?ر?م وباکمتر?ن امکانات ب?شتر?ن بهره راببر?م ،اتفاقات بزرگ? درروداب رقم خواه?م زدخبرنامه روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۲۰
هادی قلعه نوی
امام جمعه روداب درجمع نمازگزاران درخصوص بحث ثبت نام ?ارانه ها? نقد? گفت: کسان? که تمکن مال? دارند و?ارانه ها? نقد? درزندگ? آنها تاث?رخاص? ندارد انصراف دهند تا پول ?ارانه آنهاصرف امور درمان? وبهداشت? شود . قراربود در بحث ?ارانه ها مقدار? بصورت نقد? ومقدار? به بهداشت وعمران اختصاص پ?داکند اما درا?ن مدت تمام آنها به پرداخت نقد? اختصاص پ?داکرده وبخش درمان وتول?د ماخواب?ده است 

حجه السلام اسماع?ل ک?ان? مقدم با اشاره به ابلاغ س?است ها? کل? سلامت توسط رهبرمعظم انقلاب افزود:رهبرانقلاب ا?ن س?استها را در14ماده ابلاغ کردند که ?ک بارقه ام?د? است که بخش بهداشت ،سلامت ودرمان کشور ما رو به بهبود? برود ومردم? که گرفتار درمان وبهداشت هستند مقدار? سخت?ها? آنها کاسته شودو شاهد بود?م بعد از 20 سال قانون  وزارت بهداشت با توص?ه رهبر? بازنگر? شد وا?ن سند?ک حجت برا? وز?ربهداشت و مجلس ما است که هرچه سر?عتر گره ها? موضوع سلامت راباز کنند تا رضا?تمند? مردم درحوزه سلامت افزا?ش پ?داکند

  ا?شان درادامه اظهارداشت: اجرا? درست ا?ن س?استها باعث م? شود آثارتحر?م دارو?? درکشورما کاهش پ?دا کند ما امروز دچار ?ک جنگ تمام ع?ار هست?م وداروها? کشور ما تحر?م است وکسان? که ن?از به داروداشته ومر?ض? ها? صعب العلاج دارند داروها?? خودرابا مبلغ بس?اربالابا?د ته?ه کنند وبها? داروها در کشوربس?ار بالاست البته وز?ربهداشت قول دادند که ق?مت دارو راتا 10درصد کاهش م? دهند

نما?نده مقام معظم رهبر? در شهرروداب بااشاره به قطع نامه اخ?ر اتحاد?ه اروپاادامه داد:ا?ن اتحاد?ه تاکنون ب?ش از 60 قطع نامه عل?ه کشورمابه تصو?ب رساندند که به بخش? ازبندها? آن اشاره م?کنم تابب?ن?د ا?نها درچه فضا?? س?ر م? کنند درچه خ?الات خام? به سرم? برند مقدار? چشمها? خود رابازکن?د کشور وملت مارابب?ن?د عظمت ،پ?شرفت واقتدارمارابب?ن?د

بند اول قطع نامه آزاد? سران فتنه راازما م? خواهد که سران فتنه 88که قصدبرانداز? نظام را داشتند خواهان آزاد? آنها هستند

دوم برداشتن  قانون منع همجنس باز?، مگر ما فرهنگ ندار?م ما فرهنگ غن? وقرآن? دار?م

سوم پذ?رش کامل توافق ژنو?عن? پا? م?ز مذاکره بنش?ن?م وهرآنچه آنها د?کته کردند ماانجام ده?م

چهارم به ا?ران ب?ا?ند ودفتر? تاس?س کنند برا? جاسوس? ،فتنه وآشوب به پاکردن ،هم?ن ه?ئت ها?? که اخ?را وارد ا?ران شدند وباسران فتنه د?دارکردندکارا?نها فتنه ودخالت درامورکشورها ن?ست

پنجم غ?ردموکرات?ک خواندن انتخابات اخ?ر ر?است جمهور? ،چطور حضور45درصد? شما دموکرات?ک وحضور75درصد? مردم ما راپا? صندوق ها? را? غ?ردموکرات?ک م?دان?د

ششم ا?ران را ناقض حقوق بشرم? دانند و دلا?ل آنها بحث حجاب وعفاف است م? گو?ند شما زنان خود راحبس کرد?د ،درآماردانشگاه هادختران ماب?ش ازپسران هستند حضورزنان دردانشگاهها ومحل کار نشان م? دهد حرفها? شما غلط است اروپا وغرب م? خواهد استقلال ،آزاد?،امن?ت ،اقتدار،علم وح?ث?ت راازمابگ?رند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۰۹
هادی قلعه نوی


انقلاب اسلام? ا?ران هد?ه ? ارزشمند? است که خداوند به ملت ا?ران،ارزان? داشت تا آنان،با اتکا به ا?ن انقلاب،که محورش بر پا?ه اسلام و تعال?م ناب محمد? است بتوانند زنج?ر اسارت را از تن و جان و روان خو?ش بگسلند و بدانند که شا?سته ?،تمام کمالات و خوب? ها هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۳ ، ۲۰:۴۰
هادی قلعه نوی

***


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۳ ، ۰۹:۲۱
هادی قلعه نوی