کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

علامه ام?نى ن?ز کتاب گرانسنگ «الغد?ر» را، در ?ازده مجلد، به رشته نگارش درآورد. آنچه در مجموعه ا?ن آثار جلب توجه م? کند موضعگ?رى آشکار ائمه اهل ب?ت عل?هم السلام درباره ا?ن واقعه مهم است، موضعگ?ر?ها?ى که ازاهم?ت غد?ر و نقش آن در سعادت بشر پرده برم? دارد. درا?ن مقاله به بررسى بخشى از ا?ن موضع گ?ر?ها م? پرداز?م:

فاطمه زهرا سلام الله عل?ها برمزارحمزه س?د الشهداء (احد)
روزى در احد بر مزار عموى پدرش «حمزه س?دالشهداء» ا?ستاده بود و عزادارى م? کرد. محمود بن  لب?د فرصت را غن?مت  شمرده، پس ازعزادارى پرس?د: اى دختر پ?امبر خدا(ص)، آ?ا براى امامت و زعامت على بن اب? طالب عل?ه السلام از سخنان پ?امبرخدا(ص) دل?لى به ?اد دارى؟

فاطمه فرمود:

و اعجبا انس?تم ?وم غد?ر خم؟... اشهد الله تعالى لقد سمعته ?قول: على خ?ر من اخلفه ف?کم و هو الامام و الخل?فة بعدى و سبطاى و تسعة من صلب الحس?ن، ائمة ابرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هاد?ن مهد??ن و لئن خالفتموهم ل?کون الاختلاف ف?کم الى ?وم الق?امة. (7)

شفگتا! آ?ا حادثه عظ?م غد?ر خم را فراموش کرده ا?د؟... خدا را گواه م? گ?رم که خود شن?دم آن بزرگوار م? فرمود: على بهتر?ن کسى است که او را در م?ان شما جانش?ن خود قرار م? دهم، على [عل?ه السلام] امام و خل?فه بعد از من است.

دو فرزندم حسن و حس?ن[عل?هما السلام] و نه نفر از فرزندان حس?ن[ع] پ?شوا?ان و امامانى پاک و ن?ک اند. اگر ازآنان اطاعت کن?د، شما را هدا?ت  خواهند کرد و اگر با آنها مخالفت ورز?د، تا روز ق?امت تفرقه و اختلاف در م?انتان حاکم خواهد بود.

على عل?ه السلام و استدلال به غد?ر
الف) سل?م بن ق?س هلالى م? گو?د: در زمان خلافت عثمان، در مسجد النبى(ص) نشسته بودم؛ جمعى از مردم ن?ز در مسجد درحال گفتگو بودند. على بن اب? طالب عل?ه السلام به پاخاست، سوابق خو?ش در خدمت  به اسلام را برشمرد و همگى بر درستى گفتارش گواهى دادند حضرت درباره روزغد?رخم فرمود:

مردم درباره ولا?ت و وصا?ت از پ?امبر خدا(ص) پرس?دند، درآن هنگام خداوند به پ?امبرش فرمان داد تا خل?فه و جانش?ن بعد از خود را معرفى کند و توض?ح دهد، همان طور که درباره نماز، روزه، زکات و حج جزئ?ات را ب?ان کرده است. آنگاه امام عل?ه السلام ادامه داد: «فنصبن? للناس علما بغد?ر خم... فقال(ص): ا?ها الناس اتعلمون ان الله - عز و جل - مولاى و انا مولى المؤمن?ن و انا اولى بهم من انفسهم قالوا بلى ?ا رسول الله. قال(ص): قم ?ا على، فقمت. فقال: من کنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه ». (8)

درغد?رخم پ?امبرخدا(ص) مرا چن?ن معرفى کرد: اى مردم، آ?ا م? دان?د که خداوند ولى و سرپرست من است و من ولى و سرپرست  شما مؤمنان هستم؛ و من نسبت  به جانهاى شما از خودتان سزاوارترم؟ همگى پاسخ دادند: چن?ن است اى پ?امبر خدا. سپس فرمود: على به پاخ?ز. من برخاستم، آنگاه فرمود:

هر کس من ولى و سرپرست او هستم على بن اب? طالب عل?ه السلام براو ولا?ت دارد؛ بار خدا?ا دوست  بدار هرکه على را دوست دارد، و دشمن بدار هر که على را دشمن م? دارد...

ب) حد?ث غد?ر در معرکه صف?ن
على عل?ه السلام در ?کى از روزها در جمع سپاه خود، که گروهى از مهاجر?ن و انصار(9)ن?ز درآن به چشم م? خوردند از زبان پ?امبر خدا(ص) فضا?ل خو?ش را برشمرد. آ?ات شر?ف «انما ول?کم الله و رسوله والذ?ن آمنوا الذ?ن ?ق?مون الصلاة... (10)» و «لم ?تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن?ن ول?جه (11)» را تلاوت کرد و فرمود: مردم پرس?دند ?ا رسول الله، آ?ا ولا?ت اختصاص به بعضى از مؤمنان دارد ?ا براى عموم است؟ درآن هنگام خداوند فرمان داد تا پ?امبرش ولا?ت را همانند نماز، روزه، زکات و حج توض?ح دهد و تب??ن کند. درآن وقت پ?امبر خدا(ص) درغد?رخم مرا ولى امر مردم قرار داد و چن?ن خطبه خواند: ان الله ارسلنى برسالة... من کنت مولاه فعلى مولاه... (12)

ج) خطبه غد?ر?ه ام?رمؤمنان عل?ه السلام در زمان حکومت
در دوره حاکم?ت على بن اب? طالب عل?ه السلام اتفاقا روز ع?د غد?ر با جمعه مصادف شد. مسلمانان حضور چشم گ?رى پ?دا کردند و آن حضرت براى اقامه نماز جمعه و خواندن خطبه هاى آن در برابر مردم قرار گرفت. حس?ن بن على عل?ه السلام م? گو?د: پنج  ساعت از روز گذشته بود[قبل از اذان ظهر]، که پدرم خطبه ها را آغاز کرد. او نخست  به حمد و ثناى حضرت حق پرداخت، صفات ربوب? اش را برشمرد، حاکم?ت مطلق را از آن وى دانست، نعمت ها?ش را مورد توجه قرار داد و بعد خطاب به مردم فرمود: خداوند تعالى امروز دوع?د بس?ار بزرگ [جمعه وغد?ر] را براى شما در ?ک زمان قرار داده است؛ دوع?دى که هر ?ک فلسفه وجودى د?گرى را تکامل م? بخشد و به وس?له هر ?ک هدا?ت در د?گرى اثر م? بخشد... سپس فرمود: توح?د و ا?مان به ?گانگى خداوند پذ?رفته نم? شود مگر با اعتراف به نبوت پ?امبرش محمد(ص) و د?ن و شر?عت محمد(ص) پذ?رفته نم? شود مگر با قبول ولا?ت امر کسى که خدا فرمان ولا?تش را داده است؛ و همه ا?ن امور سامان نم? پذ?رد مگر بعد از توسل و تمسک به اهل ولا?ت.

غد?ر از نگاه مولى الموحد?ن عل?ه السلام
على عل?ه السلام سپس فرمود: خداوند در روز غد?ر (13)آنچه در باره منتخب?ن خود اراده کرد بر پ?امبرش فرو فرستاد، به او فرمان داد تا ولا?ت و وصا?ت را ابلاغ کند و مجال را از کافران و منافقان بگ?رد نگران گزند دشمنان نباشد. روزغد?ر قدر و منزلت  بس?ار دارد، در آن روز گشا?شهاى الهى فرا رس?ده و حجتش بر همه تمام شده است. امروز روز روشنگرى و اظهارعق?ده از جا?گاه بلند و روشن است، امروز روز تکامل د?ن و روز وفاى به عهد است. غد?ر روز شاهد (14)[رسول الله(ص)] و مشهود [على بن اب? طالب عل?ه السلام] است، روز در هم ر?ختن پ?مانهاى ز?ر پرده کفر و نفاق است، روز آشکار شدن حقا?ق اص?ل اسلام است، روز ذلت و خوارى ش?طان است، روز استدلال و برهان است، روز جدا شدن صفوف کسانى است که آن را تکذ?ب م? کردند امروز بزرگتر?ن روزى است که عده اى از شما از آن اعراض کرد?د، روز هدا?ت و امتحان بندگان خداست، روز آشکار شدن ک?نه هاى نهفته در دلها و س?نه هاست، روز عرضه نصوص [سخنان بدون ابهام پ?امبر(ص)] بر افراد مؤمن و دلباخته [اهل الخصوص] است، غد?ر روز ش?ث پ?امبر عل?ه السلام است، روز ادر?س و ?وشع و شمعون و ...

منشور علوى عل?ه السلام در ع?د غد?ر
ام?ر مؤمنان عل?ه السلام در قسمت آخر خطبه فرمود: رحمت  خدا بر شما اى مسلمانان، بعد از برگشت از ا?ن اجتماع بزرگ امروز [غد?ر] را ع?د بگ?ر?د: [و با انجام امور ذ?ل آن را بزرگ بشمار?د].

الف) نعمت را بر افراد خانواده و خو?شاوندانتان گسترش ده?د و ن?کى و بخشش پ?شه کن?د. (15)

ب) به برادران د?نى خو?ش به قدر توان ن?کى و بخشش کن?د. (17و16)ج) خداى را در برابر نعمتها?ى که به شما ارزانى داشته، شکرگزار باش?د.

د) کنار ?کد?گر جمع شو?د تا خداوند اجتماع شما را فراگ?ر و گ?راتر سازد.

ه) به ?کد?گر ن?کى کن?د تا خداوند به شما الفت و مهربانى ب?شتر عنا?ت کند.

و) نعمت هاى الهى را به ?کد?گر تبر?ک و تهن?ت گو??د همان طور که خداوند [در ا?ن روز] با اعطاى اجر و ثوابى ب?ش از د?گر اع?اد به شما تهن?ت م? گو?د. بعد فرمود: کمک هاى مالى به د?گران درامروز (غد?ر) به اموالتان برکت م? بخشد و برعمرتان م? افزا?د: مهربانى به د?گران سبب رحمت و عنا?ات حق خواهد شد.

ز) با خوش رو?ى و شادمانى ?کد?گر را درآغوش بگ?ر?د.

ح) خداوند را برتوف?قات خو?ش سپاس گو??د.

ط) از فقرا و ضع?فانى که چشم به کمک شما دارند د?دن کن?د، به ز?ارتشان برو?د و با آنان در خوراکشان همراه شو?د.

بعد حضرت فرمود: ?ک درهم کمک به فقرا در روز ع?د غد?ر با دو?ست  هزار درهم برابر است، بلکه ب?شتر خواهد بود.

ى) وقتى ?کد?گر را ملاقات کرد?د مصافحه کن?د، به هم تبر?ک بگو??د و سلام کن?د، که پ?امبر خدا(ص) به من چن?ن فرمان داد. (18)

غد?ر خم در خطبه امام مجتبى عل?ه السلام
حسن بن على عل?ه السلام در برابر طاغوت شام و مردم کوفه خطبه اى خوانده، مردم را به بالاتر?ن نعمت از دست رفته، که حاکم?ت اهل ب?ت عل?ه السلام بود، توجه داد. شا?ستگى و ل?اقت  خو?ش و مشروع?ت  خلافتش را متذکر شد و داستان روز ب?اد ماندنى غد?ر را چن?ن بازگو کرد:

«وقد سمعت هذه الامة جد? - صلى الله عل?ه و آله - ?قول: ما ولت امة امرها رجلا و ف?هم من هو اعلم منه الا لم ?زل ?ذهب امرهم سفالا حتى ?رجعوا الى ما ترکوه و سمعوه - صلى الله عل?ه و آله - ?قول لابى: انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى. و قد راوه و سمعوه(ص) ح?ن اخذ ب?د اب? بغد?ر و قال لهم: من کنت مولاه فعل? مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاده ثم امرهم ان ?بلغ الشاهد منهم الغائب ثم قال... (19)»

مردم سخن جدم پ?امبر(ص) را به ?اد دارند که م? فرمود: هر گاه مردم کسى را به رهبرى خو?ش برگز?نند در حالى که لا?قتر و آگاهتر از آن فرد وجود داشته باشد، براى خو?ش ت?ره  بختى خر?ده اند مگر ا?ن که دوباره بدانچه رها کردند و به فراموشى سپردند بازگردند و آنچه را که از پ?امبرشان درباره پدرم شن?ده اند دنبال کنند، رسول خدا م? فرمود: اى على تو بعد از من مانند هارون پس از موسى هستى، او جانش?ن برادرش موسى بوده تو ن?ز جانش?ن و خل?فه منى؛ تنها تفاوت [م?ان آنها و ما] ا?ن است که بعد از من پ?امبرى و نبوت نخواهد بود. امام مجتبى عل?ه السلام سپس فرمود: ا?ن مردم پ?امبر خود را د?دند و سخنانش را در«غد?ر خم » شن?دند.

درآن روز جدم رسول خدا(ص) دست پدرم عل?ه السلام را گرفت و در برابر آنان گفت: هر کس من مولا و سرپرست او هستم على مولاى او خواهد بود؛ خدا?ا، دوست  بدار هر کس او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن دارد... سپس جدم پ?امبر(ص) دستور اک?د داد که، حاضران مطالب غد?ر را به غا?بان برسانند.

امام حس?ن عل?ه السلام و حد?ث غد?ر در منا
?ک سال قبل از مرگ معاو?ه، امام حس?ن عل?ه السلام به ز?ارت ب?ت الله الحرام درمراسم پر شکوه، حج مشرف شد عبدالله بن عباس و عبدالله بن  جعفراو را همراهى نمودند. آن سال عده ز?ادى از زنان و مردان بن? هاشم حضور داشتند. امام حس?ن عل?ه السلام درا?ام تشر?ق آنان را در سرزم?ن منا جمع نمود درآن اجتماع عظ?م ب?ش از هفتصد نفراز مردان تابع?ن و دو?ست نفر از صحابه پ?امبر خدا(ص) گرداگرد وجودش ز?ر خ?مه حلقه زدند و منتظر سخنان امام خو?ش بودند، حضرت بپا خاست و پس از حمد و ثناى الهى فرمود:

شما شاهد و ناظر تجاوزات معاو?ه جنا?تکار نسبت  به ما و ش?ع?ان هست?د و ازآنها اطلاع دار?د، سخنان مرا گوش کن?د و بنو?س?د [تا براى آ?ندگان بماند] و به د?گر شهرها و قبائل و افراد مؤمن و مورد اعتماد خود برسان?د و آنان را دعوت به اداء حق ما (اهل ب?ت) کن?د ترس آن دارم که وقتش بگذرد و حقوق ما مغلوب ستمگر گردد، گر چه خداوند بالاتر?ن پشت?بان است. سپس فرمود: شما را به خدا سوگند: ب?اد نم? آور?د که پ?امبر خدا(ص) روزغد?رخم پدرم على عل?ه السلام را وصى و امام بعد از خود قرار داد و حد?ث ولا?ت را بر شما خواند و فرمود همگى با?د ا?ن پ?ام را به د?گران برسان?د پاسخ دادند: چرا ما ب?اد دار?م. (20)

امام محمد باقرعل?ه السلام وغد?رفض?ل بن  ?سار، بک?ر بن اع?ن، محمد بن  مسلم، بر?د بن  معاو?ة و ابوالجارود همگى در محضر امام باقر عل?ه السلام بودند حضرت در باره ولا?ت على بن اب? طالب عل?ه السلام و روز غد?ر فرمودند:

خداوند پ?امبرش را مامور به ولا?ت على [عل?ه السلام] کرد و ا?ن آ?ه شر?فه را نازل کرد: «انما ول?کم الله و رسوله و الذ?ن آمنوا الذ?ن ?ق?مون الصلاة و ?ؤتون الزکاة »(21)با نزول آ?ه فوق ولا?ت اولى الامر واجب گرد?د ولکن عده اى نفهم?دند اولى الامر چه کسانى هستند؟ خداوند به محمد - صلى الله عل?ه و آله - دستور داد تا آن را توض?ح دهد و همانند نماز و زکات و روزه و حج مصاد?ق خارجى آن را روشن سازد. در آن هنگام اضطراب او را فرا گرفت و ترس?د عده اى به واسطه آن از آ??ن اسلام برگردند و او را تکذ?ب کنند او به خدا پناه برد درآن هنگام آ?ه تبل?غ (?ا ا?ها الرسول بلغ... (22)) نازل گشت پ?امبر خدا(ص) امر حق را اجرا نمود و در غد?ر خم ا?ستاد و فرمان اجتماع مردم و زوار ب?ت الله الحرام را داد و درآنجا على بن اب? طالب عل?ه السلام را ولى بعد از خود معرفى کرد و دستور داد آنانى که درآنجا (غد?ر خم) بودند پ?ام خداوند (ولا?ت على عل?ه السلام) را به د?گر افراد برسانند.

امام صادق عل?ه السلام در مسجد غد?ر
حسان جمال م? گو?د: همراه امام صادق عل?ه السلام از مد?نه به مکه مسافرت کردم. در نزد?کى م?قات جحفه، چون به «مسجد غد?ر» رس?د?م امام - عل?ه السلام - به جانب چپ مسجد نگر?ست و فرمود: ا?ن مکانى است که پ?امبر خدا(ص)، در روزغد?ر، على را جانش?ن خود معرفى کرد و فرمود: من کنت مولاه فعلى، مولاه. آنگاه امام عل?ه السلام به جانب د?گر نگاه کرد، جا?گاه خ?مه هاى د?گران را نشان داد و فرمود: سالم غلام ابوخذ?فه و ابوعب?ده جراح ن?زدرآنجا بود؛ گروهى از مردم چون على عل?ه السلام را بر روى دست پ?امبر د?دند با حسادت به وى نگر?ستند و به ?کد?گر م? گفتند: به دو چشم او [پ?امبر] نگاه کن?د، چگونه همانند د?وانه به اطراف خو?ش م? نگرد و قرار ندارد. درا?ن هنگام جبرئ?ل نازل شد (23)و ا?ن آ?ات را بر پ?امبر خدا(ص) قرائت کرد:

«و ان ?کادالذ?ن کفروا ل?زلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و ?قولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالم?ن ». (24)

آنان که کافر شدند، چون قرآن را شن?دند چ?زى نمانده بود که تو را چشم بزنند؛ آنها م? گفتند: او واقعا د?وانه است، در حالى که قرآن جز ب?دارى و آگاهى براى جهان?ان ن?ست. (25)

امام کاظم عل?ه السلام و مسجد غد?ر
عبدالرحمان بن حجاج گفت: خدمت موس?  بن  جعفر عل?ه السلام رس?دم. در حالى که قصد سفر داشتم، از آن حضرت در باره مسجد غد?ر خم پرس?دم.

امام - عل?ه السلام - فرمود: درآن مسجد نماز بخوان?د که فض?لت و ثواب بس?ار دارد، پدرم [به هر که عازم آن د?ار بود] فرمان م? داد تا در مسجد غد?ر نماز بگزارد. (26)

امام رضاعل?ه السلام وغد?ر

الف) عرش?ان و روزغد?راحمد بن محمد بن ابى  نصر بزنطى م? گو?د: در منزل امام هشتم على بن موس? الرضا  عل?ه السلام نشسته بودم، جمع بس?ارى ن?ز در منزل حضرت گرد آمده بودند که گفتگو درباره روزغد?ر آغاز شد؛ بعضى از افراد وجود روزغد?ر را در صدر اسلام منکر شدند و بعضى آن را از شعائر اسلامى م? دانستند. در ا?ن هنگام، على بن  موس? الرضا ا عل?ه السلام فرمود: پدرم از جدم «جعفر بن  محمد» چن?ن نقل م? کرد:

آسمان?ان روزغد?ر را بهتر از زم?ن?ان م? شناسند، خداوند در بهشت  بر?ن ساختمان بزرگى را به خود اختصاص داده است؛ ا?ن ساختمان از آجرهاى نقره و طلا ساخته شده، درآن صد هزار گنبد از ?اقوت سرخ و صد هزار گنبد از ?اقوت سبز وجود دارد، خاک و گل هاى به کار گرفته شده درا?ن قصر از مشک و عنبر است، در آن چهار جوى (?ا رودخانه) به چشم م? خورد که در هر ?ک از آنها خمر و آب زلال و ش?ر و عسل جر?ان دارد؛ دراطراف ا?ن جو?بارها درختان انبوهى از م?وه هاى مختلف رو??ده، بر روى آنها پرندگانى پرواز م? کنند که بدنشان از لؤلؤ و پرها?شان از ?اقوت است؛ آنها با پرواز خو?ش  صداهاى دلنوازى ا?جاد م? کنند.

روزغد?ردرا?ن قصر بزرگ باز م? شود؛ فرشتگان و اهل آسمانها تسب?ح  گو?ان به قصر داخل م? شوند؛ آن پرندگان به پرواز درآمده در جو?بارها خود را مرطوب م? سازند و سپس به آن مشک و عنبر آغشته کرده، و عطرش را در فضاى ملکوتى قصر منتشر م? سازند؛ فرشتگان الهى به نام فاطمه زهرا(س) به ?کد?گر هد?ه م? دهند؛ چون پا?ان روزغد?ر فرا م? رسد، به فرشتگان گفته م? شود به جا?گاههاى خو?ش برگرد?د شما تا سال آ?نده، مثل چن?ن روزى، از اشتباه و لغزش در امان هست?د و بدان?د همه ا?ن موهبت ها به خاطر عظمت پ?امبر ما محمد و وصى او على بن اب? طالب - عل?هما السلام - است.

ب) برکات ع?د غد?ر
سپس على بن  موس? الرضا  عل?ه السلام رو به احمد بن  محمد اب? نصر کرد و فرمود:

اى فرزند ابونصر، هر جا که بودى روز غد?ر سمت مرقد ام?رمؤمنان - عل?ه السلام – بشتاب که:

1 - خداوند گناهان شصت  ساله هر مؤمن ز?ارت  کننده او را م? آمرزد.

2 - خدواند، به برکت روزغد?ر دو برابر گروهى که در ماه رمضان، شب قدر و شب ع?د فطر آزاد م? کند، از آتش جهنم م? رهاند.

3 - پروردگار ?ک درهم انفاق به مستحق را هزار برابر پاداش خواهد داد.

سپس فرمود: روزغد?ر به برادران د?نى خود برترى و فض?لت ده و مردان و زنان با ا?مان را خوشحال و مسرور نما. (27)


پ? نوشت ها:

1- برابر نقل اسباب النزول واحدى ن?شابورى، ص 135 و تفس?ر کب?ر فخر رازى، ج 12،ص ص 49 – 50؛ شان نزول آ?ه، غد?ر خم و معرفى على بن اب? طالب عل?ه السلام بوده است.

2- درالمنثور، س?وطى، ج 2، ص 256/ تار?خ بغداد، خط?ب ن?شابورى، ج 6، ص 290.

3- مجمع الب?ان، علامه طبرسى، ج 3، 4، ص 223.

4- مائده،67.

5- شواهد التنز?ل، حاکم حسکانى، ج 1، ص 252.

6- الطرائف، س?د بن  طاووس، ج 1، ص 140.

7- بحارالانوار، ج 36، ص 353 – 354/ اسمى المناقب، علامه شمس الد?ن بن جزرى، ص 32/ نهج الح?اه، ص 38.

8- احتجاج طبرسى، ج 1،صص 213 - 214.

9- ابوه?ثم بن ت?هان، خالد بن ز?د، ابوا?وب انصارى، عمار بن  ?اسر و ... مجموعا هفتاد نفر از مهاجر?ن و انصار بدرى حضور داشتند.

10- مائده، 55.

11- توبه،16.

12- بحارالانوار، ج 33، صص 147 -146.

13- از روزغد?رخم در روا?ت تعب?ر به «?وم الدوح » شده است که ا?ن واژه هم در روا?ات و هم در اشعار به کار گرفته شده است. (بحارالانوار، ج 94، ص 115).

14 و 15 - تفس?ر شاهد و مشهود را م? توان در موارد ذ?ل ?افت: اصول کافى، ج 1، ص 425، ح 69/ بحارالانوار، ج 35، ص 386، ح 1/ ج 36، ص 114، ح 61.

16 و 17 - در ترجمه عبارات تلف?ق شده است.

18- بحارالانوار، ج 95، ص 118 - 112، ح 8، مقدارى از خطبه ام?رالمؤمن?ن عل?ه السلام توسط امام حس?ن عل?ه السلام نقل شده و ما آن را ترجمه و تلخ?ص نمود?م.

19- ?ناب?ع المودة، قندوزى حنفى، ج 3، ص 153/ بحارالانوار، ج 10، ح 5، صص 144 - 138.

20- موسوعة کلمات الامام الحس?ن عل?ه السلام، ص 270/ الغد?ر، ج 1، ص 198، ح 9، چاپ چهارم.

21- مائده، 55.

22- مائده،67.

23- فاصله مسجد غد?ر با م?قات جحفه سه م?ل (تقر?با 5760 متر) م? باشد. (معجم معالم الحجاز، ج 2، ص 124).

24- قلم، 52 - 51.

25- فروع کافى، ج 4، ص 566/ نورالثقل?ن، ج 5، ص 399. روا?ات د?گرى ن?ز در شان ا?ن آ?ه وارد شده است که هم?ن مضمون را نشان م? دهد.

26- وسائل الش?عه، ج 3، ص 549، ح 2، ب 61/ فروع کافى، ج 4، ص 566، ح 1/ تهذ?ب الاحکام، ج 6، ص 18، ح 21، ب 16/ من لا ?حضره الفق?ه، ج 2، ص 559، ح 3143.

27- تهذ?ب الاحکام، ج 6، ص 24، ح 9، باب 19/ بحارالانوار، ج 94، صص 9 - 18.

----------------------------------------------------------------------------

ذکر روز جمعه : اللهم صل عل? محمد وآل محمد وعجل فرجهم 

بارها گفت محمد که عل? جان من است هم به جان عل? و جان محمد صلوات

اللهم صل عل? محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
اهدا م? کن?م به ارواح ملکوت? رسول اکرم صل? الله عل?ه و آله ، ائمه اطهار عل?هم السلام ، همه شهدا از صدر اسلام تا کنون ، امام شهدا و جهت تعج?ل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعال? فرجه شر?ف

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۸/۱۲
هادی قلعه نوی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی