کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

پ?ام نوروز? رهبر معظم انقلاب بمناسبت سال نو


رهبر معظم انقلاب با نامگذار? سال 92 به عنوان سال «حماسه س?اس? و حماسه اقتصاد?»، چشم‌انداز سال جد?د را ام?دوارانه و همراه با حضور جهاد? ملت ا?ران در عرصه‌ها? س?اس? و اقتصاد? توص?ف کردند.


به نقل از پا?گاه اطلاع رسان? دفتر مقام معظم رهبر?، حضرت آ?ت‌الله خامنه‌ا? در پ?ام آغاز سال 1392، با اشاره به حرکت رو به جلو? ملت ا?ران در سال گذشته به و?ژه در مواجهه اقتصاد? و س?اس? با جهان استکبار، چشم‌انداز سال 92 را ام?دوارانه و همراه با پ?شرفت و تحرک و ورز?دگ? و حضور جهاد? ملت ا?ران در عرصه ها? س?اس? و اقتصاد? دانستند و تاک?د کردند: با ا?ن نگاه، سال 92 را "سال حماسه ? س?اس? و حماسه ? اقتصاد?" نامگذار? م? کن?م.

متن پ?ام رهبر معظم انقلاب اسلام? در ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۱ ، ۱۱:۲۹
هادی قلعه نوی

حضرت صادق علیه السلام به معلى بن خنیس تعلیم فرمود : چون روز نوروز شود،

غسل کن و پاکیزه‏ترین جامه‏هاى خود را بپوش و به بهترین بوهاى خوش خود را

خوشبو گردان و در آن روز روزه بدار. پس چون از نماز پیشین و پسین و نافله‏هاى آن

فارغ شوى چهار رکعت نمازبگذار (یعنى هر دو رکعت به یک سلام) و در رکعت اول بعد

از حمد ده مرتبه سوره «انا انزلنا» بخوان و در رکعت دوم، بعد از حمد ده مرتبه سوره

«قل یا ایها الکافرون» و در رکعت سوم، بعد از حمد ده مرتبه سوره «قل هو الله احد» و

در رکعت چهارم، بعد از حمد ده مرتبه «قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس»

بخوان و بعد از نماز به سجده شکر برو و این دعا بخوان:

«اللّهمَّ صلِّ على محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین و على جمیع انبیائک و رسلت

بافضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک وصل على ارواحهم و اجسادهم. اللهم بارک

على محمد و آل محمد و بارک لنا فى یومنا هذا الذى فضّلته و کرّمته و شرّفته و عَظّمت

خطره. اللهم بارک لى فیما انعمت به علىّ حتى لا اشکر احداً غیرک و وسّع علىَّ فى رزقى

یا ذاالجلال و الاکرام. اللهم ما غاب عنّى فلا یغیبنَّ عنى عونک و حفظک و ما فقدتُ من

شى‏ءٍ فلا تفقد نى عونک علیه، حتى لا اتکلَّف ما لا احتاج الیه یا ذاالجلال و الاکرام» چون

چنین کنى گناهان پنجاه ساله تو آمرزیده شود .

 

و بسیار بگو: «یا ذالجلا ل و الاکرام».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۴۶
هادی قلعه نوی

امام خم?ن? فرمودند:

ه?چکس حق? به اندازه شهدا بر گردن بشر?ت ندارد.

امسال به شهدا ع?د? چه م? ده?د؟

  ع?د نوروز هرکس هد?ه و ع?د? برا? شهدا در نظر داره م?تونه ا?نجا قرار بده 
از صلوات و دعا و ز?ارت و ختم و ... گرفته تا طراح? پوستر و کل?پ و نرم افزار و ... و حت? ?ک جمله ز?با 
انشاالله هد?ه ها و ع?د? ها مورد قبول شهدا باشد 


مرا بـال? اسـت از پـرواز مـانده
قدمها?? اسـت در آغـاز مـانده

شه?ـدان! دستـها?ـم را بگ?ـر?ـد 
منــم همـــراهِ از ره بــاز مـانــده

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۳۷
هادی قلعه نوی

 بانوى بزرگ ا?مان «ز?نب» در سال پنجم هجرى د?ده به جهان گشود. او سوم?ن فرزند ارجمند خاندان وحى و رسالت و دودمان پاک و بلندآوازه‏ى امامت بود. نگارنده او را بس?ار بى‏ن?از از تعر?ف و تمج?د مى‏نگرد چرا که در وصف بانو?ى گرانقدر که پدرش ام?ر مؤمنان و مادرش سالار بانوان جهان «فاطمه» پاره‏ى تن پ?امبر و دو برادرش «حسن» و «حس?ن» سالار جوانان بهشت هستند، چه چ?زى مى‏تواند بنو?سد؟ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۳۶
هادی قلعه نوی

 

 در کمال الد?ن و علل الشرا?ع  از عبدالله بن فضل هاشم? نقلکرده که گفت:از حضرت صادق(ع)شن?دم م?فرمود:

 

صاحب الامر غ?بت? دارد که ناچار ار آنست وهر پ?رو باطل در آن ترد?د م? کند.من عرض کردم:?ا ابن رسول الله چرا غ?بت م? کند؟فرمود: به علت? که به ما اجازه نداده اند آشکار ساز?م

 

عرضکردم چه حکمت? در اوست؟فرمود:همان حکمت? که در غ?بت سفرا? اله? پ?ش از او بوده است،حکمت غ?بت قائم ظاهر نم? شود مگر بعد از آمدن خود او،

چنانچه حکمت سوراخ کردن کشت? توسط خضر و کشتن آن بچه و تعم?ر د?وار،برا? موس? ظاهر نگشت مگر وقت? که خواستند از هم جدا شوند

 

ا? پسر فضل!ا?ن کار از امور اله? وسر? از اسرار پروردگاروغ?ب? از غ?بها? خداوند? است.وقت? ما دانست?م که خدا? عزوجل حک?م است،تصد?ق م? کن?م که تمام کارها? او از رو? حکمت م? باشد.هر چند علت آن برا? ما اشکار نگردد!

 از امام صادق (ع) روا?ت شده که فرمودند:

 از روز? که خداوند آدم را آفر?د زم?ن از حجت ظاهر و مشهور ?اغائب ومستورخدا خال? نمانده و همچنان ن?ز خال? نم? ماند تا ق?امت بر پا شود،و اگر جز ا?ن بود خداوند پرستش نم? شد.

 سل?مان اعمش م? گو?د:به حضرت صادق(ع) عرضکردم:چگونه مردم م? توانند از حجت غائب نفع وانتفاع برند؟

 

فرمود:همانطور که از آفتاب? که در ابرها پنهان است نفع م? برند.

 

قطب الد?ن راوند? از کل?ن? نقل م? کند که:

 ا?ن مطلب از ناح?ه مقدسه امام زمان به وس?له محمد بن عثمان وارد شد:(

(و اما غ?بت که واقع شده،خداوند م? فرما?د:ا? کسان?که ا?مان اورده ا?د سوال نکن?د از چ?زها?? که اگر برا? شما ظاهر گردد، شما را متاثر سازد)).

((هر ?ک از پدران من ناچار از آن بودند که ب?عت با ظالم زمان خود را بگردن بگ?رند ول? من موقع? ظهور م? کنم که ب?عت ه?چ ?ک از ستمگران را بگردن نگرفته ام چگونگ? انتفاع? که مردم در غ?بت من از وجودم م? برند مانند استفاده از آفتاب است که ابر آنرا از نظرها مستور ساخته است.

 

وجود من امان مردم رو? زم?ن است چنانچه ستارگان امن اهل آسمان است.پس درها? سوال را از چ?ز? که سود? به حال شما ندارد ببند?د،و برا? فهم چ?ز? که تکل?ف به آن ندار?د خود را ناراحت نکن?د و برا? تعج?ل در فرجم ز?ا دعا کن?د که آزاد? شما به ا?ن است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۱ ، ۱۷:۰۷
هادی قلعه نوی

صبح امروز واحد هنر? کانون فرهنگ? هنر? اسرار(مسجد جامع روداب) نشست ها? جداگانه ا? را با بخشدار و شهردار روداب برگزار کردند.در ا?ن نشست ها دغدغه ها? فرهنگ? ا?ن گروه مورد بحث قرار گرفت.بخشدار روداب ضمن تقد?ر از ا?ن گروه گفت هنر شما به گونه ا? است که ممکن است بعض? از مشکلات فرهنگ? خانواده ها حل شود.و? ضمن حما?ت خود از ا?ن گروه و کارها? فرهنگ? بر ادامه داشتن فعال?ت ا?ن گروه به صورت گسترده تر و با برنامه تر تاک?د کرد.اعضا ن?ز از آقا? شم آباد? به جهت حما?ت ب? در?غ ا?شان در زم?نه کارها? فرهنگ? تقد?ر و تشکر نمودند.

ا?ن گروه ن?ز نشست صم?مانه د?گر? با آقا? مهندس خل?ل? شهردار روداب داشت و از حما?ت ها و کمک ا?شان در طول اجرا? برنامه ها? فرهنگ? تقد?ر و تشکر نمود.شهردار روداب ن?ز از تلاش ا?ن گروه جهت اجرا? برنامه ها? فرهنگ? و شاد نمودن مردم تقد?ر و تشکر نمود و بر استمرار کار ا?ن گروه تاک?د کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۱۳
هادی قلعه نوی
به حول و قوه اله? و با همت بخشدار محترم ،روحان?ت شهر روداب و کانون فرهنگ? و هنر? اسرار شهر روداب اردو? ز?ارت? مشهد مقدس جه زوج ها? جوان به مدت سه روز از صبح امروز آغاز گرد?د. حدود 150 نفر زوج جوان به ا?ن اردو اعزام گرد?دند.

باشد که انشاالله ا?ن ز?ارت مرض? درگاه حضرت حق تعال? قرار گ?رد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۱ ، ۰۵:۳۶
هادی قلعه نوی
در اهم?ت مسجد هم?ن بس که خداوند م?‌فرما?د من کره‌? زم?ن را که خلق کردم، ابتدا مسجدالحرام را برا? عبادت قرار دادم. «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِ? بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَ هُدًى لِّلْعَالَمِینَ» (آل عمران، ??) پ?امبر اکرمصل?‌الله‌عل?ه‌وآله‌وسلم در بدو ورود به مد?نه اول?ن کار? که انجام دادند، ساختن مسجد بود. در قبا مسجد ساختند، بعد از ورود به مد?نه هم مسجد ساختند.

مسجد خ?ل? مورد توجه اسلام است. اصولاً محل‌ها? عبادت حت? اگر مربوط به غ?ر مسلمانان باشد، در اسلام احترام ز?اد? دارد. در قرآن آمده است که: «لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثیراً» (حج، ??) م?‌فرما?د با?د مقابل متجاوز?ن ا?ستاد وگرنه صومعه‌ها و د?رها و مساجد که محل عبادت هستند، خراب م?‌شود. پس با?د عده‌ا? ق?ام کنند تا ا?ن مراکز عبادت آس?ب? نب?ند.

در اسلام نماز خواندن در مسجد آن‌قدر اهم?ت دارد که م?‌گو?ند اگر انسان نماز اول وقتش را تأخ?ر ب?ندازد اما در مسجد بخواند، بهتر است از ا?ن ‌که نمازش را اول وقت و در خانه بخواند.
در مسجد اسلام?، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگ? پاک و خردمندانه و سالم، در هم م?‌آم?زد و فرد و جامعه را به طراز اسلام? آن نزد?ک م?‌کند. مسجد، مظهر آم?ختگ? دن?ا و آخرت و پ?وستگ? فرد و جامعه در د?دگاه و اند?شه‌? مکتب اسلام است. (رهبر انقلاب، ????/?/??)


مسجد در اسلام محل? است که با?د استفاده‌? چندمنظوره داشته باشد. در صدر اسلام مسجد کوفه محل مشورت، قضاوت، سؤال و جواب، عبادت و د?گر امور بود. مسجد با?د به محور فعال?ت‌ها? د?ن? و فرهنگ? در جامعه‌? اسلام? تبد?ل بشود. مؤمن?ن با?د مسجد را به عنوان محور فعال?ت‌ها? خودشان قرار بدهند. حت? برنامه‌? روزانه‌? خود را با توجه به وقت نماز در مسجد تنظ?م کنند. مؤمن?ن م?‌توانند قرار ملاقات‌ها? خود را در مسجد قرار دهند.

مسجد با?د به گونه‌ا? باشد که همه‌? مردم به‌راحت? در برنامه‌ها? آن شرکت کنند. ا?ن‌گونه نباشد که مسجد در اخت?ار حزب ?ا گروه خاص? باشد و ا?ن مسأله باعث شود که عده‌ا? از مردم به مسجد ن?ا?ند. مراکز فرهنگ? د?گر مانند حس?ن?ه‌ها با?د مؤ?د مسجد باشند و نه رق?ب آن. ا?ن‌گونه نباشد که مثلاً در ا?ام محرم در کنار مسجد? ?ک حس?ن?ه برپا شود و جوان‌ها به حس?ن?ه بروند و پ?رمردها به مسجد.

در سال‌ها? دفاع مقدس، ب?ش از ?? درصد شهدا? ما از مساجد بودند و نه از مراکز د?گر. بنابرا?ن ما با?د به مسجد ب?ش از آن‌چه که امروز بها م?‌ده?م توجه کن?م. روحان?ون ما با?د توجه ب?شتر? به مسجد داشته باشند. ا?ن‌گونه نباشد که عده‌ا? از روحان?ون به خاطر مشغله‌ها‌? دولت? مساجد را رها کنند. مسجد همواره در اولو?ت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۱ ، ۱۴:۴۶
هادی قلعه نوی