کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

امام جمعه روداب سبزوار در خطبه‏ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب با اشاره به انتشار کار?کاتور توه?ن آم?ز عل?ه پ?امبر رحمت و عطوفت حضرت محمد مصطف?(ص) توسط نشر?ه فرانسو? گفت: قبل از ا?ن هم شاهد توه?ن‏ها? متعدد از طرف رسانه‏ها و چهره‏ها? مطرح غرب? عل?ه مقدسات مسلمانان و پ?امبر اعظم بوده‏ا?م.از جمله: انتشار رمان‏ها? موهن توسط سلمان رشد? مرتد،مراسم قرآن سوز? توسط کش?ش آمر?کا?? ،ساخت و تول?د ف?لم‏ها? شرم آور درباره پ?امبر ،انتشار کار?کاتورها? اهانت آم?ز در دانمارک، هلند، استرال?ا، فرانسه و د?گر کشورها? اروپا??. 

حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خصوص حما?ت کشورها? غرب? از ا?ن نشر?ه فرانسو? افزود: حما?ت قابل تامل کشورها? غرب? از اهانت ا?ن نشر?ه باعث شد تا روز چهارشنبه کار?کاتور اهانت آم?ز د?گر? از پ?امبر را در سه م?ل?ون نسخه منتشر و به زبانها? مختلف? از جمله انگل?س?, عرب? ، ترک? و... ترجمه و در ب?ش از 50 کشور توز?ع نما?د.

و? در ادامه افزود: حق?قت ا?ن اقدامات رو? د?گر سکه است که سران استکبار توسط گروه‏ها? ترور?ست? داعش و النصره در سور?ه و عراق باز? م?‏کنند و آن تخر?ب چهره رحمان? د?ن مب?ن اسلام است.

خط?ب جمعه روداب با اشاره به وظ?فه جهان اسلام و اد?ان آسمان? در برابر اهانت به پ?امبر اعظم(ص) گفت: نزد?ک دو م?ل?ارد مسلمان در سراسر جهان اعم از ش?عه و سن? در برابر ا?ن اهانت‏ها? طراح? شده آزرده خاطر شده‏اند. با?د تمام? مسلمانان ?کپارچه و با وحدت و انسجام کامل در برابر ا?ن اهانت‏ها بپاخ?زند و اعتراض خود را به کشورها? عرب? اعلام کنند.

و? افزود: با?د اعتراض در داخل کشور به دور از جناح بند?‏ها? س?اس? صورت گ?رد و اعتراضات نبا?د فقط به تر?بون امامت جمعه منحصر شود و با?د از تمام? ابزارها? رسانه‏ا? و تر?بون‏ها? حوزو? و دانشگاه? استفاده کرد.

نما?نده ول? فق?ه در روداب در خصوص مذاکرات هسته ا? با ب?ان فرما?شات مقام معظم رهبر? در د?دار با مردم قم گفت: حربه تحر?م را با?د از دشمن گرفت،چرا که اگر چشم به دست دشمن بدوز?د تحر?م ها همچنان باق? خواهد ماند.

و? در ادامه افزود:ت?م مذاکره کننده بداند تا زمان?که خط قرمزها? تع??ن شده در مذاکرات رعا?ت شود ،مورد حما?ت ملت ا?ران خواهند بود و آمر?کا??ها و عرب? ها هم بدانند که ملت ا?ران در مقابل همه ز?اده خواه? ها? آنها ا?ستادگ? خواهد کرد.

حجت الاسلام ک?ان? مقدم در پا?ان با اشاره به 26 د?ماه سالروز فرار شاه از ا?ران گفت: مقام معظم رهبر? فرمودند:?ک? از خصوص?ات آن رژ?م فاسد،د?کتاتور? س?اه و خفقان عج?ب عل?ه مردم با قساوت آم?زتر?ن روشها بود که همه مدع?ان امروز حقوق بشر ن?ز با تمام وجود از چن?ن رژ?م? حما?ت م?‌کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۳
هادی قلعه نوی
اول?ن دوره مسابقات حفظ قرآن کر?م شهر روداب،در رده سن? بزرگسالان با حضور 30 حافظ قرآن کر?م از سو? دفتر امام جمعه در فاطم?ه ا?ن شهر برگزار گرد?د. امام جمعه روداب با اشاره به سطح بالا? مسابقات گفت:ا?ن مسابقات به منظور تشو?ق و ترغ?ب حافظان و محک قرآن آموزان و انتخاب نفرات برتر برا? شرکت در مسابقات شهرستان? و استان? در سطح بس?ار بالا?? با حضور داوران برتر شهرستان برگزار گرد?د. حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در ادامه در خصوص اجرا? طرح حفظ قرآن در روداب افزود:به منظور ترو?ج فرهنگ قرآن? ، سبک زندگ? اسلام? قرآن? و انس با قرآن کر?م طرح حفظ قرآن علاوه بر شهر روداب که حدود 80 قرآن آموز آن پ?شرفت خوب? داشته اند در سه روستا? بزرگ شمس آباد،برآباد و ملوند ن?ز اجرا خواهد شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۳ ، ۰۵:۲۹
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب با اشاره به فرما?شات مقام معظم رهبر? در د?دار با مردم قم گفت: برخ? نابخردانه پ?شرفت ها? علم? کشور را انکار و ملت را تحق?ر م? کنند با وجود ا?نکه دشمنان ما هم به ا?ن پ?شرفت ها شهادت داده اند. دن?ا ملت ا?ران را به خاطر ا?ستادگ? و توف?قات بزرگش تحس?ن م? کند؛البته هنوز نتوانسته ا?م خواسته ها? اسلام? مانند عدالت ،اخلاق اسلام? را کاملا محقق کن?م اما پ?شرفت ها? ز?اد? کرده ا?م؛ اما برخ? با بهانه قرار دادن برخ? از ضعف ها منکر همه پ?شرفت ها? علم? کشور م? شوند و به ا?ن طر?ق تنها راه کشور را وابستگ? به خارج م? دانند در حال?که انصاف و عدالت ا?ن است که در کنار ضعف ها و کاست? ها با?د نقاط قوت را هم د?د و دستاورد ها? ملت ا?ران را تحق?ر نکرد.

حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خصوص تحر?م ها? ظالمانه دشمن در جمع نمازگزاران افزود: امروز دشمنان با تحر?م برا? کشور مشکل درست کرده اند حالا اگر شرط برداشتن تحر?م را چ?ز? عنوان کنند که غ?رتتان اجازه ندهد چه م? کن?د؟?ق?نا ه?چ مسئول? در کشور ا?ن را قبول نم? کند،پس با?د کار? کن?د که کشور در مقابل تحر?م مصون?ت داشته باشد.

 

و? در ادامه افزود:راه? که دشمنان ملت ا?ران در پ?ش گرفته اند تحر?م ها? ظالمانه است که تلاش دارند مقاومت ملت ا?ران را بشکنند؛پس راه مقابله با دشمن در مقاومت ، اقتصاد مقاومت? و برنامه ها?? است که کشور را در مقابل دشمن مصون?ت بدهد.

 

خط?ب جمعه روداب در ادامه اظهارکرد: انگ?زه ها? خباثت آلود م? خواهند مقاطع تاث?رگذار و مهم انقلاب را تحر?ف کنند و ?ا از ?اد ببرند. 9د? ?ک حرکت مجاهدت آم?ز بود و دشمن م? خواهد که فراموش شود. 9د? ،19د? و 22 بهمن نشان? از زنده بودن انقلاب اسلام? در برابر تهد?دهاست و دشمن از ا?ن زنده بودن انقلاب هراس دارد و م? کوشد تا آن را از ?ادها ببرد ?ا دچار تحر?ف کند.

 

نما?نده ول? فق?ه در روداب در خصوص راه ها? مقابله با دشمن گفت:دشمن از دشمن? خود چشم نم? پوشد و اگر قو? و آماده باش?د و ترفند ها? دشمن را بشناس?د،به ناچار از دشمن? دست خواهد کش?د و اگر دچار غفلت شو?د و به دشمن اعتماد کن?د فرصت م? ?ابد مقاصد و هدفها? خود را جلو ببرد و مساله مهم? که ن?ا?د از آن غفلت کرد ا?ن است که بدان?م دشمنان نظام از دشمن? خود دست بر نداشته اند و اگر تصور کن?م که با کرنش و درخواست، دشمن از دشمن? با ما دست برم? دارد ?ا جلو ز?اده خواه? ها? خودش را م? گ?رد کاملا اشتباه کرده ا?م و دشمن را نم? توان بدون ا?ستادگ? و مقاومت ازم?دان بدر کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۳ ، ۰۴:۵۰
هادی قلعه نوی

 12 ربیع الاول

?-ولادت رسول خاتم، پیامبر اکرم(ص) بنابر قول اهل سُنَّت (سال عام الفیل)?- آغاز هفته‏ی وحدت

شرح مناسبت:

?- ولادت حضرت محمد(ص) به اتّفاق نظر شیعیان در ?? ربیع الاول در سال عام الفیل می‏باشد، ولی برخی از مسلمانان، این واقعه را در روز دوازدهم این ماه دانسته‏اند. کنیه‏ی آن حضرت، ابوالقاسم و القاب ایشان، رسول اللَّه، نبی اللَّه، خاتم الانبیا، سَیِّدُالبَشَر و... می‏باشد. پدر ایشان عبداللَّه بن عبدالمطلب و نیز مادر آن حضرت آمنه بنت وَهَب است. رقیه، ام کلثوم، زینب، قاسم، عبداللَّه، ابراهیم و حضرت فاطمه‏ی زهرا(س) فرزندان پیامبر اسلام می‏باشند که به جز فاطمه(س) همگی در دوران حیات پیامبر، از دنیا رفتند. دوران زندگی پیامبر اکرم(ص) در دو شهر مکه و مدینه سپری شد. ایشان پس از آن که در چهل سالگی برای پیامبری برگزیده شدند، در ابتدا دین الهی را به طور مخفیانه تبلیغ می‏کردند و پس از سه سال، به دعوت آشکار دست زدند. رنج‏ها و سختی‏های فراوانی که پس از درگذشت ابوطالب، عمو و حضرت خدیجه(س) همسر آن حضرت بر ایشان گذشت و همچنین اعلام آمادگی مردم یثرب برای پذیرفتن آن پیامبر عظیم‏الشأن، زمینه ساز هجرت بزرگ ایشان به مدینه گردید. ده سال آخر عمر و رسالت حضرت محمد(ص) در مدینه، همراه با جنگ‏ها، فتوحات و انتشار آیین آسمانی اسلام همراه بود.

?-وحدت و یکپارچگى مسلمانان و لزوم اتحاد و اتفاق کلمه میان ایشان بلکه ضرورت توحید کلمه بر محور کلمه توحید براى همه موحدان و خداپرستان روى زمین، از تعالیم و آموزشهاى اساسى آیین اسلام و از اصول فرهنگ قرآنى است. و بر همین اساس، قرآن کریم یکى از عمده ‏ترین و سازنده ‏ترین اهداف رسالت رسول اکرم صلى الله علیه و آله را تالیف قلوب و ایجاد انس و تفاهم به جاى خصومت و دشمنى بیان مى‏دارد و اگر کسى در تاریخ، به دیده عبرت بنگرد این معنى را از شاهکارهاى رسالت محمدى‏ صلى الله علیه و آله مى‏یابد. «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا»همگى به حبل و رشته خداوندى چنگ بزنید و پراکنده نگردید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۴:۵۶
هادی قلعه نوی
کانون اسرار روداب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۴:۵۱
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر روداب با اشاره به 17 دی سالروز اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضاخان پهلوی گفت:یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر ،توطئه کشف حجاب است و رضاخان که با حمایت و هدایت انگلیسی ها بر سر کار آمده بود درصدد اجرای پروژه اسلام ستیزی بود؛ اما امروز غرب توطئه کشف حجاب را این بار با چهره دیگری نشان می دهد،چون عفاف و حجاب را مانع جدی در راه گسترش فساد  و تباهی می بیند؛ لذا تمام تلاش خودش را برای تضعیف این فرهنگ انجام می دهد.حجت الاسلام اسماعیل کیانی مقدم در خصوص فرا رسیدن هفته وحدت در جمع نمازگزاران افزود: وحدت اسلامی یک ضرورت انکار ناپذیر است؛اما با وجودی که مسلمانان به لحاظ جمعیت دومین آمار جمعیتی دنیا را پس از مسیحیت به خود اختصاص داده اند به لحاظ چالش ها ،مشکلات ، آسیب ها ، نزاع ها و اتلاف سرمایه مادی و معنوی رکورد دار می باشد. عجیب تر اینکه ریشه و سر نخ اصلی این آسیب ها ، مشکلات ،چالش ها ،اختلاف و تفرقه هایی است که فرمان آن در دست سران استکبار و سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه مثل انگلیس، آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی وابسته به آنها است و ضعف و ذلت مسلمانان دنیا به خاطر همین اختلافات است لذا بیشترین تلاش دشمن بر تفرقه انگیزی است.
وی در خصوص علل تفرقه انگیزی دشمن اظهار کرد: علل تفرقه انگیزی آنها زمین گیر کردن امت اسلام ،فراموش شدن مسئله فلسطین و متوقف ساختن بیداری اسلامی است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۳ ، ۲۱:۳۹
هادی قلعه نوی

بیست جمله طلایی راجع به «9 دی» و «فتنه»در آستانه فرارس?دن روز «نهم د?»، پا?گاه اطلاع‌رسان? KHAMENEI.IR ب?ست جمله‌? برگز?ده از حضرت آ?ت‌الله خامنه‌ا? را درباره «حماسه نهم د?» و «فتنه»، منتشر کرد:

فتنه‌ها را با?د با روشنگر? خاموش کرد. هر جا روشنگر? باشد، فتنه‌انگ?ز دستش کوتاه م?‌شود. ????/??/??

فتنه‌انگ?ختن و بد دل کردن مردم نسبت به ?کد?گر، ?ک? از مواد برنامه‌ا? است که دشمنان نسبت به ا?ن ملت در نظر دارند. ????/??/??

دن?اطلبان برا? ا?نکه به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ا?جاد م?کنند؛ جنگها، تبل?غات دروغ?ن، س?است‌باز?‌ها? ناجوانمردانه؛ ا?نها ناش? از هم?ن دن?اطلب?‌هاست. ????/??/??

در اوائل حوادث بعد از انتخابات ?? اول?ن کار? که شد، ترد?دافکن? در کار مسئول?ن رسم? کشور بود؛ در کار شورا? نگهبان، در کار وزارت کشور. ا?ن ترد?دافکن?‌ها خ?ل? مضر است؛ دشمن ا?ن را م?خواهد. ????/??/??

  در مسئله‌? انتخابات و غ?ر انتخابات، همه با?د تسل?م رأ? قانون باشند؛ در مقابل قانون تمک?ن کنند. آن حوادث? که در سال ?? پ?ش آمد ــ که برا? کشور ضرر داشت و ضا?عه‌آفر?ن بود ــ همه از هم?ن ناش? شد که کسان? نخواستند به قانون تمک?ن کنند؛ نخواستند به رأ? مردم تمک?ن کنند. ????/??/??


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۰۹:۵۸
هادی قلعه نوی