کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۱ ، ۱۴:۵۸
هادی قلعه نوی

 عکس   عکسها? راهپ?ما?? روز 22 بهمن امسال

وعده ما روز ?? بهمن ساعت ?

 

مسجد امام حس?ن عل?ه السلام شهر روداب

 

همه م? آ??م برا? خلق حماسه ماندگار

 

مس?ر راهپ?ما??:

مسجد امام حس?ن عل?ه السلام

به سمت مزار شهدا? گمنام شهر روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۰۵
هادی قلعه نوی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۱ ، ۱۴:۴۴
هادی قلعه نوی
مراسم جشن م?لاد پ?امبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) بعداز نماز مغرب و عشا در محل مسجد جامع توسط کانون فرهنگ? هنر? اسرار روداب برگزار شد.
در ا?ن مراسم پس از تلاوت آ?ات نوران? کلام ا... مج?د ?ک? از مداحان به مولود? خوان? پرداخت و در ادامه جناب حاج آقا? ب?دخور? سخنان? در خصوص شخص?ت نب? مکرم اسلام و امام جعفر صادق(ع) و همچن?ن ثواب و برکات صلوات بر پ?امبر ا?راد کردند. در پا?ان ن?ز مراسم با برگزار? مسابقه و پذ?را?? خاتمه ?افت.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۴۲
هادی قلعه نوی

blue glitter rose flower

[تصو?ر: klgjyg.gif]

blue glitter rose flower

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۲۸
هادی قلعه نوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۱۹
هادی قلعه نوی
بمناسبت ولادت حضرت محمد (ص)دو داستان ز?با از پ?امبر اکرم (ص) تقد?م شما دوستان م?گردد:

مزاح

پ?رزنى به حضور پ?امبر اکرم ( ص ) رس?د و گفت علاقه من بود که اهل بهشت باشد.
پ?امبر اکرم صلى الله عل?ه و آله به او فرمود : پ?رزن به بهشت نمى رود.
پ?رزن گر?ان از محضر پ?امبر خارج شد. بلال حبشى او را در حال گر?ه د?د. پرس?د : چرا گر?ه مىکنى ؟ گفت : گر?ه ام به خاطر ا?ن است که پ?غمبر فرمود : پ?رزن به بهشت نمى رود.
بلال وارد محضر پ?امبر شد حال پ?رزن را ب?ان نمود.
حضرت فرمود : س?اه ن?ز به بهشت نمى رود. بلال غمگ?ن شد و هر دو نشستند و گر?ستند. عباس عموى پ?امبر آنها را در حال گر?ان د?د. پرس?د : چرا گر?ه مى کن?د ؟ آنان فرما?ش پ?امبر را نقل کردند.
عباس ماجرا را به پ?امبر عرض کرد. حضرت به عمو?ش که پ?رمرد بود فرمود : پ?رمرد هم به بهشت نمى رود. عباس هم سخت پر?شان و ناراحت گشت.
سپس رسول اکرم هر سه نفر را به حضورش خواست و فرمود : خداوند اهل بهشت را در س?ماى جوان نورانى در حالى که تاجى به سر دارند وارد بهشت مى کند ، نه به صورت پ?ر و س?اه چهره و بدق?افه.

?ک داستان ز?با از جود و کرم

وبالأخره ا?نکه، شخص فق?ر? تصم?م گرفت نزد عب?داله بن عباس برود و مشکلات مال? خود را با او در م?ان بگذارد و از او درخواست مساعدت نما?د، ول? اشتباه کرد و به حضور پ?امبر اکرم (ص) آمد به تصور ا?نکه او عب?داله است و گفت: من تقاضا? کمک از شما دارم به من کمک کن ام?دوارم خداوند به شما روز? دهد، شن?ده ام که عب?داله بن عباس هزار درهم به افراد فق?ر م? دهد و ازآنها عذرخواه? هم م? کند.

پ?امبراکرم (ص) فرمود: من کجا و عب?داله کجا؟.

شخص فق?رگفت: توک?ست? از جهت حسب ?ا ز?اد? مال و ثروت؟.

پ?امبر اکرم (ص) فرمود: من دارا? هر دو جهت هستم.

شخص فق?رگفت: شخص?ت وحسب هر انسان به ن?کوکار? و جوانمرد? اواست، وقت? که چن?ن بود? درا?ن صورت دارا? حسب خواه? بود.

پ?امبراکرم (ص) دو هزار درهم به او داد و عذر خواه? کرد.

شخص فق?ر گفت: اگرتو عب?داله نباش?، بهتر از او هست?، واگر عب?داله هست? امروز تو بهتر از د?روز تو است.

پ?امبر اکرم (ص) هزار درهم د?گر به او داد.

شخص فق?ر گفت: اگر توعب?داله هست?، سخاوتمندتر?ن مردم زمان م? باش?، فکر م? کنم تو در م?ان جمع?ت? که در م?انشان محمد است، تورا به خدا بگو بدانم توخود محمد (ص) ن?ست?؟

پ?امبر اکرم (ص) فرمود: چرا، من خود محمد هستم.

شخص فق?ر گفت: سوگند به خدا که اشتباه نکردم، ول? در وجودم شک و ترد?د داشتم، چراکه ا?ن جمال ز?با و درخشان، جز پ?امبر اکرم (ص) ?ا از عترت پاک او نم? باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۱ ، ۰۵:۱۸
هادی قلعه نوی