کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

یکی از مهم ترین جنگ های معاصر، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است که در ایران، با نام های دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و جنگ هشت‌ساله یاد می شود و در جوامع اعراب با نام‌های قادسیه صدام و جنگ اول خلیج فارس شناخته می‌شود. این جنگ با دستور صدام حسین و حمله نیروهای نظامی عراق در شهریور ۱۳۵۹ به ایران آغاز شد و پس از ۸ سال جنگ، بالاخره با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ به پایان رسید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۳ ، ۱۱:۲۷
هادی قلعه نوی

?ک? از مهم تر?ن جنگ ها? معاصر، جنگ تحم?ل? عراق عل?ه ا?ران است که در ا?ران، با نام ها? دفاع مقدس، جنگ تحم?ل? و جنگ هشت‌ساله ?اد م? شود و در جوامع اعراب با نام‌ها? قادس?ه صدام و جنگ اول خل?ج فارس شناخته م?‌شود. ا?ن جنگ با دستور صدام حس?ن و حمله ن?روها? نظام? عراق در شهر?ور ???? به ا?ران آغاز شد و پس از ? سال جنگ، بالاخره با پذ?رش قطعنامه ??? از سو? ا?ران در مرداد ماه سال ???? به پا?ان رس?د.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۳ ، ۰۹:۳۹
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب در خطبه های نماز جمعه این هفته روداب با بیان اینکه اسلام مانع بزرگ پیش روی غربیها برای رسیدن به اهداف آنهاست گفت: سالهای درازی است که غرب قصد دارد این مانع را از سر راه بردارد و یکی از اصلی ترین راهکارهای غرب برای رسیدن به این هدف ، فاسد کردن مسلمانان است.

وی با اشاره به راههای رسیدن دشمن به اهداف خود افزود: یکی از این راهها باز شدن پای ماهواره به خانواده هاست.نگاه بعضی ها در مورد برنامه های ماهواره خیلی ساده اندیشانه است؛ در حالیکه اهداف پشت پرده آنرا نمی دانند و راه درمان آن آگاهی دادن به مردم نسبت به این موضوع است.

حجت الاسلام و المسلمین کیانی مقدم با بیان اینکه عزت و امنیت کشور مدیون خون شهدا و به برکت دوران دفاع مقدس است گفت: امروز هیچ  کشوری به اندازه نظام جمهوری اسلامی ایران از امنیت و آرامش برخوردار نیست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و تبریک هفته دفاع مقدس یادآورشد: دفاع مقدس به معنی استقامت ، پایداری ، فرهنگ شهادت طلبی ،باور قلبی به خدا و روز قیامت است.

وی افزود: دفاع مقدس یعنی اعتقاد راسخ به حقانیت اسلام و اعتقاد و ایمان به رهبری بعنوان ولی فقیه و نایب امام عصر (عج) است.
خطیب جمعه روداب گفت: یکی از این درس های دفاع مقدس مطیع ولی فقیه بودن است که رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحمیلی با اعتماد به نفس و خودباوری آن را اثبات کردند.
نماینده ولی فقیه در روداب با اشاره به کمبود امکانات پزشکی در بخش روداب گفت: از مسئولین میخواهیم که پیگیر بحث درمان بستر روداب باشند تا از مشکلات مردم در این زمینه کاسته شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۴۹
هادی قلعه نوی
امام جمعه روداب در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته روداب با ب?ان ا?نکه اسلام مانع بزرگ پ?ش رو? غرب?ها برا? رس?دن به اهداف آنهاست گفت: سالها? دراز? است که غرب قصد دارد ا?ن مانع را از سر راه بردارد و ?ک? از اصل? تر?ن راهکارها? غرب برا? رس?دن به ا?ن هدف ، فاسد کردن مسلمانان است.

کانون فرهنگی اسرار روداب

و? با اشاره به راهها? رس?دن دشمن به اهداف خود افزود: ?ک? از ا?ن راهها باز شدن پا? ماهواره به خانواده هاست.نگاه بعض? ها در مورد برنامه ها? ماهواره خ?ل? ساده اند?شانه است؛ در حال?که اهداف پشت پرده آنرا نم? دانند و راه درمان آن آگاه? دادن به مردم نسبت به ا?ن موضوع است.

حجت الاسلام و المسلم?ن ک?ان? مقدم با ب?ان ا?نکه عزت و امن?ت کشور مد?ون خون شهدا و به برکت دوران دفاع مقدس است گفت: امروز ه?چ کشور? به اندازه نظام جمهور? اسلام? ا?ران از امن?ت و آرامش برخوردار ن?ست.

و? با گرام?داشت ?اد و خاطره شهدا? جنگ تحم?ل? و تبر?ک هفته دفاع مقدس ?ادآورشد: دفاع مقدس به معن? استقامت ، پا?دار? ، فرهنگ شهادت طلب? ،باور قلب? به خدا و روز ق?امت است.

و? افزود: دفاع مقدس ?عن? اعتقاد راسخ به حقان?ت اسلام و اعتقاد و ا?مان به رهبر? بعنوان ول? فق?ه و نا?ب امام عصر (عج) است.
خط?ب جمعه روداب گفت: ?ک? از ا?ن درس ها? دفاع مقدس مط?ع ول? فق?ه بودن است که رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحم?ل? با اعتماد به نفس و خودباور? آن را اثبات کردند.

نما?نده ول? فق?ه در روداب با اشاره به کمبود امکانات پزشک? در بخش روداب گفت: از مسئول?ن م?خواه?م که پ?گ?ر بحث درمان بستر روداب باشند تا از مشکلات مردم در ا?ن زم?نه کاسته شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۰۲:۵۸
هادی قلعه نوی


نماز و ش?وه ها? جذب نوجوانان و جوانان


کانون اسرار روداب
ب?ش از صد تحق?ق پ?رامون نماز و ش?وه ها? جذب نوجوانان و جوانان به شرکت در مراسم مذهب? انجام شده که رهنمود ها? ع?ن? و عمل? آن ها به طورخلاصه عبارتند از :

?- خانواده اول?ن و مهمتر?ن نهاد ترب?ت? و موثر در ا?جاد رفتار است .

?- والد?ن با شناخت? که از فرزندان خود دارند ، م? توانند بهتر?ن شرا?ط را در جذب ، تشو?ق و ترغ?ب آنان به انجام فرا?ض د?ن? فراهم آورند .

?- اصل? تر?ن رکن در ا?ن موفق?ت آن است که والد?ن خود عامل بوده و نسبت به انجام به موقع فرا?ض د?ن? حساس?ت نشان دهند . که فرمود ” کونوا دعاه الناس بغ?ر السنتکم “ .

?- هر قدر شخص?ت الگوها? بزرگسال دوست داشتن? تر باشد تاث?ر پذ?ر? کودکان ن?ز ب?شتر خواهد بود . چنانکه پ?امبر عظ?م الشان اسلام م? فرما?ند ” المرء عل? د?ن خل?له و قر?نه ( افروز ، ???? ، به نقل از نهج الفصاحه ) .
چه ن?کوست از آغاز دوره طفول?ت که کودک تحت تاث?ر رفتار والد?ن به خواندن نماز ابراز علاقه م? کند ، با ته?ه سجاده ا? کوچک ، مهر و تسب?ح و انگشتر ، ا?ن رفتار آنان تقو?ت نموده و آنان را مورد ملاطفت قرار ده?م .

?- کودکان? که به تقل?د از والد?ن خود به نماز م? ا?ستند ، با?د مورد تائ?د و تشو?ق والد?ن قرار گرفته تا ا?ن رفتار در آنان تقو?ت گردد ( افروز ، ???? ) .

?- توجه و اهتمام جد? به انتخاب دوست ن?ز م? تواند در ا?ن مهم اثر گذار باشد .

?- والد?ن در سفر و حضر نسبت به اقامه نماز خود اهتمام ورز?ده و فرزندان خود را ن?ز به ا?ن امر تشو?ق نما?ند .

?- والد?ن سع? کنند حت? الامکان نماز خود را به جماعت برگزار نموده و ترج?حا به صورت دستجمع? به مسجد رفته و بازگردند .

?- والد?ن مانع پ?وستن فرزندان خود به گروه همسال در مسجد نشوند .

??- با توجه به فصل تابستان و تعط?ل? مدارس ، والد?ن سع? نما?ند فرزندان خود را در برنامه ها? مختلف علم? ، فرهنگ? ، ز?ارت? و س?احت? وعضو?ت در کتابخانه مسجد ثبت نام نما?ند تا از ا?ن رهگذر ارتباط موثرتر? ب?ن آنان و مسجد بوجود آ?د .

??- والد?ن نها?ت احترام و ادب را بالاخص در حضور د?گران برا? فرزندان خودقائل شوند .

??- هراز گاه? فرزندان به دل?ل حضور مرتبشان در مسجد مورد تشو?ق قرار گ?رند
مشارکت فعال والد?ن در برگزار? جشن تکل?ف با شکوه فرزندشان در مسجد و اهدا? هدا?ا م? تواند خاطره خوش? در اذهان آنان برجا? گذارد .

??- والد?ن سع? نما?ند اصول و مبان? د?ن? را با ب?ان? نرم و همراه با ملاطفت بهفرزندان منتقل نما?ند، ز?را کودکان ب?شتر?ن آمادگ? را دارند ، چنان که امام عل?عل?ه السلام م? فرما?ند “ وانما قلب الحدث کالارض الخال?ه ، ما الق? ف?ها قبلته “

??- والد?ن با?د با توجه به رشد شناخت? و عاطف? کودکان خود ب?شتر از ابوابرحمت و نعمات اله? سخن گفته و از طرح مباحث انتزاع? که درک آن برا?شانمشکل است پره?ز نما?ند .

??- خانواده و مسجد دو نهاد مهم درشکل گ?ر? رفتار د?ن? و نهاد?نه کردن آن هستندلذا م? طلبد تا با همفکر? و تشر?ک مساع? برنامه ها? متنوع ، جالب و جاذب?تنظ?م وعرضه نما?ند .

??-والد?ن م? توانند مکان? مناسب از خانه را به عبادت خود و فرزندان تخص?صداده و آن را متناسب با شان عبادتگاه تز??ن نما?ند .{ چنانکه امام عل? (ع) چن?نکرده بود } . ( وسائل الش?عه ج?ص???)

??-تحق?قات نشان داده است ، خواندن نماز با صدا? بلند م? تواند در نوزاد ن?ز اثرات مثبت و پا?دار? را برجا? گذارد ( رستم? ، ????) .

??- والد?ن م? توانند با الهام از کلام نغز پ?امبر اعظم و ائمه عل?هم السلام فرزندانخود را به حضور و فعال?ت در مساجد تشو?ق و ترغ?ب نما?ند { پ?امبر اکرم م?فرما?ند ” ر?اض الجنه المساجد ” مساجد باغ ها? بهشتند .

??- والد?ن م? توانند برنامه مسافرت? خود را طور? تنظ?م کنند که ضمنبازد?د از ?ک مسجد معروف ?ا ز?ارتگاه ، نماز خود را در آن محل بجا? آورند .

??- والد?ن م? توانند بجا? استفاده ازکتاب ها?? که الگوها? کاذب و تخ?ل? را بهکودکان معرف? م? کنند ، ازداستان ها?? واقع? اصحاب پ?امبر اکرم استفاده نما?ند??- بهره گ?ر? از روش الگو?? والد?ن در جهت تقو?ت باورها? د?ن? فرزندان .

??- ته?ه کتب و نشر?ات مناسب و موثر در راستا? تقو?ت گرا?ش د?ن? فرزندان و در دسترس و معرض د?د قراردادن آن ها در مح?ط خانه

??- تشو?ق و ترغ?ب فرزندان به جستجو و جمع آور? اطلاعات مربوط به مبان? و مفاه?م مذهب? ( سادئ? ، ???? ) .

??-آموزش از طر?ق گنجاندن مبان? د?ن? و اخلاق? در کتب درس?

??-آموزش مبان? د?ن? و اخلاق? از راه راد?و و تلو?ز?ون و سا?ر رسانه هاجلوگ?ر? از نما?ش ف?لم ها? بدآموزکه مبان? د?ن? و اخلاق? را هدف قرار داده اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۳ ، ۰۲:۵۷
هادی قلعه نوی

نوع نگاه انسان در همه زوایای پیدا و پنهان او تاثیر شگرف و تعیین کننده ای خواهد داشت. و این انسان درهر جایگاهی که قرارگرفته باشد تاثیرات برخاسته از نگاه خویش را برخود و اطرافیانش اعمال خواهدکرد. حساسیت این دیدگاه هنگامی مشخص می شود که شخص فراتر از جایگاه فردی خویش درعرصه مدیریتی، آن هم درسطح کلان قرار بگیرد و با توجه به اینکه ما درجامعه ای زندگی می کنیم که نگاه حاکم بر آن معطوف بر مردم سالاری دینی است. نتیجتا نوع نگاه حاکمان نسبت به دین بسیار در نحوه کشورداری و برخوردها وتعاملات آنها تعیین کننده است. مردم سالاری دینی همانگونه که پیداست حقیقتی است که ناظر بر ارجحیت دینداری مردم و تفاوت آن بر سایر دیدگاههای موجود در کشورهای دیگر است. اگر سالاری مردم و به تبع آن سالاری دینداری آنها در جامعه حاکم باشد انتظار می رود درآن جامعه تاثیر عمیق مصادیق دیندار و شخصیت های برجسته دینی در آن کشور مورد دقت نظر بیشتری قرارگیرد بخصوص این شخصیت های دینی درتعامل با اداره جامعه قراربگیرند. دراین زمینه سخنان نغز و ثمربخش علی(ع) در نهج البلاغه بسیار راهگشا خواهدبود. امیرمؤمنان برای اداره بهتر کشور نخست به این مسئله توجه کرده و تقدم تقوا و نگاه پارساگرایانه مسئولین و مدیران را بر مردم صراحتا بیان می کند (نامه 71 و 43) و توجه آنان را به این نکته جلب می کند که ریاست و مدیریت، امانتی است در اختیار زمامدار و بر اوست که با دیده مسئولیت پذیری و تلاش روزافزون بر این جایگاه بنگرد نه آنکه از ستایش مردم خرسندشده و درنتیجه این رضایت از مسئولیت بازماند. حضرت خاطر نشان می کند عرصه زمامداری آن چنان خطیر است که اگرچه از دیدگاه برخی قدرت جایگاه والایی است اما خود زمامدار باید بداند که درچه ورطه خطرناکی قرارگرفته همچنانکه گویا برپشت شیری سوار است. در حقیقت این کلام علی(ع) ناظر بر این واقعیت است که سرنوشت مردم امانت بزرگی در دست اوست نه جایگاه اعمال قدرت و کسب ثروت که طالبان ثروت، غاصبان قدرتند و بر چهره حکومت اسلامی زیبنده نیست که حاکمان آن جایگاه خدمت را غصب کرده و به جای خدمت به مردم حکمرانی برمردم را پیشه خود سازند. اگر حضرت زمامدار را سواری بر پشت شیر تلقی می کند بیانگر آن است که اولین خطر دراین عرصه متوجه خود زمامدار است اما چنانچه او بر قوانین و ضوابط حاکم بر جامعه اسلامی اشراف و در اجرای وظایف خود خلوص نیت داشته باشد قطعا کشتی مشکلات جامعه را به ساحل نجات و امنیت خواهد رساند و در حقیقت اگر نگاه مسئولان و مدیران به وظایفی که برعهده دارند نگاهی خادمانه باشد هر عملی که از آنها سر زند چیزی جز خدمت و پیشرفت نخواهدبود و این خادمانه نگریستن زاییده تفکر کریمانه ای است که باید کارگزاران آن را سرلوحه کار خویش قرارداده و بر آن تکیه کنند. امیرمؤمنان می فرماید حکومت را دوست ندارم مگر آنجا که بتوانم حقی را اعاده کنم. (خطبه33) در حقیقت نگاه علی(ع) به حکومت و ارزش گذاری آن حضرت بر این مقوله تنها به جهت خدمتی است که مردم روا می دارد. ایشان همواره این مسئله را اصل قرار داده و توجه به زیردستان و کارگزاران را به آن معطوف داشته اند و درجای دیگر به مالک می فرماید: برآنکس اعتماد کن که میان همگان اثری نیکو نهاده و به امانت از همه شناخته تر و امتحان خویش را پس داده است.

(نامه 52) با عنایت به این کلام امیر حساب افرادی که در انجام امور کشور مسئولیتی می پذیرند ولی نگاه امانت گرایانه ندارند از بقیه جدا می شود. در حقیقت مدیران و مسئولان باید با نگرش دقیق و موشکافانه به انتخاب و گزینش کارگزاران خویش بپردازند و سابقه افراد در مسئولیتهای پیشین آنها را درنظر داشته باشند. اگرچه دربرخی موارد هستند کسانی که به رغم اینکه درگذشته به طور کامل به اداء وظیفه خود نپرداخته اند اما اکنون در سایه تعمق و بازنگری در کردار خویش سعی در جبران و انجام کامل مسئولیتهای خویش دارند که وجود چنین گزینه هایی قطعا نگاهی مدبرانه و حکیمانه از جانب مسئولین والاتر نظام را برخواهدتافت. پس به طور اجمال می توان گفت وظیفه اصلی مدیران و مسئولان قبل از اداره کشور، بررسی دیدگاه و تصحیح یا تکمیل نگرش خود آنهاست تا در نتیجه این تکامل و مزین شدن به اخلاق علوی، سرزمین ایران را هرچه بیشتر مزین به حکومت علوی نمایند.

منبع: روزنامه کیهان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۴۴
هادی قلعه نوی

امام جمعه موقت روداب در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر روداب با اشاره به کثرت سفرها در نیمه دوم شهریور ، در خصوص اخلاق و آداب سفر گفت: سفر باعث خودسازی و خداشناسی در انسان میشود و او را از نزدیک با مناظر و اسرار خلقت آشنا می سازد.

ایشان با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه معصومین(ع) گفت: یک سفر جهت دار و مفید سفری است که نتیجه آن ازدیاد عقل و تجربه و مطالعه در عالم خلقت و شگفتی های آن و عبرت از اقوام گذشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اشاره به حفاظت دین در سفر افزود: ضرورتی ندارد انسان به سفری برود که دین او به خطر بیفتد. وی با توجه به موضع جدید آمریکا در قبال داعش گفت: آمریکا و همپیمانانش یک زمانی با تجهیز و پشتیبانی این گروه تروریستی در کشورهای سوریه و عراق از آنها حمایت می کردند، اما با به خطر افتادن منافعشان با یک چرخش 180 درجه ای از ائتلاف جهانی علیه داعش سخن می گویند.

خطیب موقت نماز جمعه روداب با آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: خداوند نعمت های متعددی را در قرآن کریم یادآوری میکند، اما برای بعضی از آنها منت می گذارد از قبیل وجود پیامبر اکرم(ص) و نعمت ولایت. در جامعه اسلامی این نعمت ولایت و رهبری بالاترین نعمت است.

وی ولایت را نعمت بسیار عظیمی دانستند و با اشاره به فرمایشات مراجع و بزرگان دینی مطالبی را در خصوص ارزش و مقام ولایت و رهبری شجاع و مدبرانه رهبر انقلاب در مدیریت و شجاعت بی بدیل ایشان در حفظ نظام و ارزشها و صدور انقلاب بیان کردند.

وی در ادامه افزود:اگر مدیریت قوی رهبری نبود اکنون ما از نعمت امنیت ، عزت و اقتدار برخوردار نبودیم.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی در پایان گفت:ما به همه مسئولین سفارش می کنیم که برای حفظ و پیشرفت مملکت اسلامی ، پیرو فرمایشات و فرامین مقام معظم رهبری باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۳ ، ۱۸:۰۰
هادی قلعه نوی
امام جمعه موقت روداب در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب با اشاره به کثرت سفرها در ن?مه دوم شهر?ور ، در خصوص اخلاق و آداب سفر گفت: سفر باعث خودساز? و خداشناس? در انسان م?شود و او را از نزد?ک با مناظر و اسرار خلقت آشنا م? سازد. ا?شان با استناد به آ?ات قرآن و روا?ات ائمه معصوم?ن(ع) گفت: ?ک سفر جهت دار و مف?د سفر? است که نت?جه آن ازد?اد عقل و تجربه و مطالعه در عالم خلقت و شگفت? ها? آن و عبرت از اقوام گذشته باشد. حجت الاسلام و المسلم?ن صادق? با اشاره به حفاظت د?ن در سفر افزود: ضرورت? ندارد انسان به سفر? برود که د?ن او به خطر ب?فتد. و? با توجه به موضع جد?د آمر?کا در قبال داعش گفت: آمر?کا و همپ?مانانش ?ک زمان? با تجه?ز و پشت?بان? ا?ن گروه ترور?ست? در کشورها? سور?ه و عراق از آنها حما?ت م? کردند، اما با به خطر افتادن منافعشان با ?ک چرخش 180 درجه ا? از ائتلاف جهان? عل?ه داعش سخن م? گو?ند. خط?ب موقت نماز جمعه روداب با آرزو? سلامت? مقام معظم رهبر? خاطرنشان کرد: خداوند نعمت ها? متعدد? را در قرآن کر?م ?ادآور? م?کند، اما برا? بعض? از آنها منت م? گذارد از قب?ل وجود پ?امبر اکرم(ص) و نعمت ولا?ت. در جامعه اسلام? ا?ن نعمت ولا?ت و رهبر? بالاتر?ن نعمت است. و? ولا?ت را نعمت بس?ار عظ?م? دانستند و با اشاره به فرما?شات مراجع و بزرگان د?ن? مطالب? را در خصوص ارزش و مقام ولا?ت و رهبر? شجاع و مدبرانه رهبر انقلاب در مد?ر?ت و شجاعت ب? بد?ل ا?شان در حفظ نظام و ارزشها و صدور انقلاب ب?ان کردند. و? در ادامه افزود:اگر مد?ر?ت قو? رهبر? نبود اکنون ما از نعمت امن?ت ، عزت و اقتدار برخوردار نبود?م. حجت الاسلام و المسلم?ن صادق? در پا?ان گفت:ما به همه مسئول?ن سفارش م? کن?م که برا? حفظ و پ?شرفت مملکت اسلام? ، پ?رو فرما?شات و فرام?ن مقام معظم رهبر? باشند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۲۵
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب در خطبه ها? نمازجمعه ا?ن هفته روداب ضمن توص?ه نمازگزاران به تقوا با اشاره به آ?ه 21 سوره بقره گفت:اگر م?خواه?د به سعادت دن?ا و آخرت برس?د پروردگارتان را عبادت کن?د.تنها در ز?ر سا?ه قرآن، اسلام و اهل ب?ت (ع) به خوشبخت? و آرامش دن?و? و اخرو? خواه?د رس?د. حجت الاسلام و المسلم?ن ک?ان? مقدم با اشاره به فرما?شات مقام معظم رهبر? در د?دار با نما?ندگان مجلس خبرگان رهبر? گفت: نظم 70 ساله ? پا?ه گذار? شده توسط غرب?ها اعم از آمر?کا??ها و اروپا??ها در حال تغ??ر و فروپاش? است.تحولات اخ?ر در جهان و منطقه نشاندهنده چالش و تزلزل جد? ا?ن نظم است. و? در ادامه با ب?ان مهمتر?ن عامل تزلزل اقتدار نظام? و س?اس? غرب افزود: برپا?? ?ک نظام مبتن? بر تفکرات اسلام? و حرکت انقلاب? در ا?ران بود که ا?ن نظام در مقابل حملات گوناگون س?اس? ،نظام? و اقتصاد? غرب ، نه تنها از ب?ن نرفت بلکه اکنون ن?ز قو?تر شده است. خط?ب نماز جمعه روداب گفت: نظم جد?د? در دن?ا در حال شکل گ?ر? است و در ا?ن برهه ? حساس مهمتر?ن وظ?فه ، افزا?ش اقتدار کشور برا? تاث?رگذار? در شکل گ?ر? نظم جد?د جهان? است که ا?ن افزا?ش اقتدار مبتن? بر سه پا?ه اصل? علم و فن آور? ، اقتصاد و فرهنگ است. ما هم از مسئول?ن عز?ز م? خواه?م ا?ن کار را انجام دهند . و? در ادامه به مشکل خشکسال? در بخش روداب اشاره کرد و گفت: بخش روداب ?ک? از بخشها? محروم است که مشکلات جد? در زم?نه خشکسال? دارد. از هم?ن رو از مسئول?ن م? خواه?م به فکر مردم بخش روداب که اکثراً کشاورز و دامدارند باشند و مشکلات ا?ن عز?زان را حل نما?ند. نما?نده ? ول? فق?ه در روداب با اشاره افزا?ش تحر?مها عل?ه ا?ران گفت: آمر?کا?? ها دروغ م? گو?ند.آنها نه تنها دشمن? ها را کم نکردند بلکه تحر?م ها را هم افزا?ش دادند. البته م? گو?ند ا?ن تحر?م ها جد?د ن?ست اما در واقع جد?د است و مذاکره در زم?نه تحر?م هم فا?ده ا? نداشته است . بر ا?ن اساس موضع رسم? نظام جمهور? اسلام? ا?ن است که تحر?م ها جد?د است و با توافق? که صورت گرفته در تضاد است . مذاکره زمان? مف?د است که هر دو طرف عزم جد? برحل مسائل داشته باشند. ما از ت?م مذاکره کننده و د?پلماس? کشورمان م? خواه?م که در برابر دور جد?د تحر?م ها از خود واکنش قطع? نشان دهند. امام جمعه روداب به تحولات منطقه و نقش آمر?کا و انگل?س در بوجود آوردن گروهک ترور?ست? داعش اشاره کرد و گفت: چه اتفاق? افتاده که اکنون داعش را ?ک خطر جهان? معرف? م? کنند و خواستار مقابله با آن شده اند. دق?قا تا زمان? که شرا?ط تاخت و تاز برا? ترور?ست ها در سور?ه و عراق آماده بود و خطر? هم منافع آمر?کا و همپ?مانانش را تهد?د نم? کرد از آنها حما?ت م? کردند ؛ اما به محض آن که معادلات به سمت تهد?د منافع آمر?کا و همپ?مانانش حرکت کرد، داعش از کنترل خارج شد و آزاد?خواهان و مبارزان د?روز به ترور?ست تبد?ل شدند. و? در پا?ان با اشاره به 17 شهر?ور و کشتار نظام?ان و غ?ر نظام?ان توسط رژ?م شاه گفت: هفدهم شهر?ور نقطه عطف? برا? مبارزات ملت ا?ران عل?ه رژ?م شاهنشاه? بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۵۹
هادی قلعه نوی

میلاد با سعادت خورشید خراسان، ضامن آهو و هشتمین نور پر معنویت آسمان امامت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در هفدهمین روز از ماه ذی القعده و آخرین روز از دهه سرشار از برکت کرامت، بر عموم شیعیان آن حضرت گرامی باد.

 

زندگینامه امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)مقدمه:

امام علی ‌بن موسی‌الرضا (علیه السلام) هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند.

 ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن 55 سالگی به شهادت رساند. در این نوشته به طور خلاصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می‌نماییم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ شهریور ۹۳ ، ۱۱:۴۶
هادی قلعه نوی