کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است


***
***
***
***
***
منبع: روداب ن?وز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۲ ، ۱۳:۱۶
هادی قلعه نوی

درود خدا به روان پاک شه?دان انقلاب اسلام? ا?ران و شما مردم مومن و ولا?ت مدار و هم?شه در صحنه که بار د?گر همگام با ملت بزرگ ا?ران برا? تجد?د ب?عت با آرمانها? مقدس بن?انگذار جمهور? اسلام? ا?ران حضرت امام خم?ن? (ره) و در لب?ک به فرمان ول? امر مسلم?ن حضرت آ?ت الله خامنه ا? حماسه ا? د?گر آفر?د?د .

  ا?ن حرکت عظ?م شما مردم عز?ز دارا? پ?ام ها? متعدد? برا? سردمداران کفر جهان? به سرکردگ? آمر?کا? جنا?تکاربود و با ا?ن حماسه بزرگ ثابت کرد?د که در دفاع از اسلام و ا?ران عز?ز و مقابله با ز?اده خواه? ها? استکبار جهان? همچون گذشته دوشادوش  مردم وفادار سا?ر شهر ها? ا?ران اسلام? همواره در صحنه حاضر بوده و در حفظ و ص?انت از دستاورد ها و ارزشها? نظام مقدس جمهور? اسلام? کوتاه? نخواه?د کرد.

    ما بعنوان خادم?ن شما مردم فه?م و با بص?رت شهر و بخش روداب بر خود فرض م? دان?م که از حضور حماس? تک تک شما مردم شر?ف در لب?ک به ندا? مقتدا? خو?ش حضرت آ?ت الله خامنه ا? مدظله العال? و شرکت در راهپ?ما?? سراسر? ?وم الله 22بهمن که موجب سرفراز? ا?ران اسلام? در جهان گرد?د تشکر نموده و موفق?ت همگان را در پرتو توجهات حضرت بق?ه الله العظم امام زمان اروحنا له الفداء از درگاه خدا? منان مسئلت م? نمائ?م.

کانون فرهنگ? هنر? اسرار

مسجد جامع شهر روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۲ ، ۰۹:۴۶
هادی قلعه نوی

بسم‌الله الرحمن ‌الرح?م

با گرام?‌داشت س?‌ و‌ پنجم?ن سالگرد پ?روز? انقلاب اسلام? ا?ران، ?اد و نام شه?دان فجرآفر?ن را بزرگ م?‌دار?م و برا? آنان همجوار? با روح بلند و ملکوت? امام راحل، خم?ن? بزرگ رحمت‌الله تعال? عل?ه، در اعل? عل??ن مسئلت م?‌کن?م. امروز، آواز? انقلاب اسلام? در تمام جهان طن?ن‌انداز است و آرمان‌ها? مقدس آن نه‌تنها برا? تمام مسلمانان، که برا? همه مستضعفان و رنج‌کش?دگان جهان، نو?دبخش پ?روز? بر مستکبران و ستم‌پ?شگان است.
امروز، د?گر بازگشت به اسلام ?ک شعار ن?ست و تأث?ر پ?ام انقلاب اسلام? و انعکاس ندا? امام خم?ن?‌(ره) در روح و جان مظلومان و محرومان عالم، ب?ش از پ?ش آشکار شده است. امروز، همگان از دوست و دشمن به فراگ?ر شدن شعارها? استراتژ?ک انقلاب اسلام? ملت ا?ران اذعان دارند و اقرار م?‌کنند که انقلاب اسلام? با آن پ?ام‌ها? اص?ل و فطر? انسان?، در ب?ان و کلام رهبر معظم انقلاب اسلام? پژواک ?افته است و تدب?ر خردمندانه و مد?ر?ت هوشمندان? ا?شان، الگو?? از کارآمد? و توانمند? نظام مردم‌سالار د?ن? را ـ که متلائم با زندگ? امروز?ن بشر، موافق با گرا?ش‌ها? فطر? انسان?، منطبق با قواعد عقلان? و منبعث از ارزش‌ها و قوان?ن وح?ان? است ـ به نما?ش گذاشته است.
ملت بزرگ ا?ران و تمام امت اسلام?، به‌و?ژه فره?ختگان، نخبگان، عالمان و اند?شمندان جهان اسلام،‌ امروز بر ا?ن باورند که ح?ات ط?به در اح?اگر? اند?شه و ا?مان اسلام? است و آن همان چ?ز? است که مراتب و رشحات? از آن در زندگ? مردم ا?ران و نظام جمهور? اسلام? هو?دا و نمودار است.
شکر ا?ن نعمت را نم?‌توان به آسان? به‌جا آورد؛ اگر تمام وجود ما زبان باشد و گو?ا، هرگز ?ک از هزاران آن را نم?‌تواند ادا کند. مگر م?‌توان سپاس‌گو? نعمت استقلال و آزاد? بود؟! مگر م?‌توان سپاسگزار موهبت جمهور? اسلام? بود؟! مگر م?‌توان شکر ا?ن نعمت را به‌جا آورد که مردم، تدب?ر و تقد?ر امور خود م?‌کنند؟ مگر م?‌توان ناد?ده گرفت و زبان فرو بست از شکرگو?? خداوند به ا?نکه در م?ان امواج فتنه‌ها و در گرداب و هجوم تحر?ف‌ها و انحراف‌ها، ملت ما با چراغ فروزان هدا?ت ولا?? و با تمسک به قرآن س?نه ظلمات را م?‌شکافند و به پ?ش م?‌روند.
چن?ن است که هم?شه ا?ن ا?ام و اعوام، ملت ا?ران در ?وم‌الله ب?ست‌و‌دوم بهمن‌ماه زبان شکر م?‌گشا?ند. صلا? ا?ن شکرگزار?، به‌مصداق «لئن شکرتم لاز?دنکم»، موجب افزون? برکات و رحمات اله? م?‌شود و طن?ن و شوکت آن هوش از بدخواهان م?‌ربا?د و چشم دوست و دشمن را خ?ره م?‌کند.
آر? مردم ا?ران به رهبر? پ?ر و مرشد خود، خم?ن? بزرگ(ره)، انقلاب? را خلق کرده‌اند که هر روز پ?ام و ندا? آن در کلام جانش?ن شا?ست? آن بزرگ، رساتر و گو?اتر به گوش جهان?ان م?‌رسد. در راهپ?ما?? امسال ب?ست‌و‌دوم بهمن‌ماه، بار د?گر دست در دست هم و پشت به پشت ?کد?گر عظمت و شکوه ا?ن انقلاب را مجدّد به رخ جهان?ان خواه?م کش?د.
اما نکته‌ا? را ن?ز ناگز?ر با?د ?ادآور کسان? شد که به‌اتکاء اعتماد و رأ? ا?ن مردم کارگزار ا?ن نظام شده‌اند. با?د به آنان گفت مردم شما را برا? خدمتگزار? و حفاظت و ص?انت از آرمان‌ها? خود برگز?ده‌اند و از شما پ?‌گ?ر? و تحقق آرزوها? خود را م?‌خواهند؛ هرگونه سست?، رخوت و ?ا خدا?‌ناکرده نزاع و اختلاف، گناه? نابخشودن? و در حکم جفا و خ?انت به امانت مردم است.
«و اط?عوا‌الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ر?حکم، واصبروا ان‌الله مع‌‌الصابر?ن».


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۲۱
هادی قلعه نوی

وعده ما روز ?? بهمن ساعت ?

 


مسجد امام حس?ن عل?ه السلام

 


شهر روداب

 


همه م? آ??م برا? خلق حماسه ماندگار

 


مس?ر راهپ?ما??:مسجد امام حس?ن عل?ه السلامبه سمت مزار شهدا? گمنام شهر روداب

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۲ ، ۰۵:۰۶
هادی قلعه نوی
مراسم عزادار? به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله عل?ها شب گذشته در فاطم?ه شهر روداب برگزار گرد?د. در ا?ن مراسم که با همت گزوه ها? فرهنگ? مذهب? شهر روداب برگزار گرد?د تعداد ز?اد? از علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت شرکت داشتند. مراسم با تلاوت آ?ات? چند از قرآن مج?د آغاز گرد?د و با سخنران? امام جمعه محترم شهر روداب حجت الاسلام ک?ان? مقدم ادامه ?افت.در پا?ان ن?ز مداح اهل ب?ت محمد قلعه نو? حاضر?ن را به ف?ض رساندند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۲ ، ۰۳:۳۶
هادی قلعه نوی

برگزار?  مراسم عزادار? به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (سلام ا... عل?ها) 


زمان: 1392/11/20 ساعت 19:00


مکان : فاطم?ه شهر روداب


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۰
هادی قلعه نوی


سالروز وفات حضرت معصومه (سلام الله عل?ها)
ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال ??? هجرى قمرى در مدینه منوره واقع شده است. دیرى نپایید که در همان سنین کودکى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضا (ع) قرارگرفت. 

در سال ??? هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى سفر تبعید گونه حضرت رضا (ع) به مرو انجام شد و آن حضرت بدون این که کسى از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهى خراسان شدند. 

یک سال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه (س) به شوق دیدار برادر و ادای رسالت زینبی و پیام ولایت به همراه عده اى از برادران و برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر شهر و محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. 

این جا بود که آن حضرت نیز همچون عمه بزرگوارشان حضرت زینب(س) پیام مظلومیت و غربت برادر گرامیشان را به مردم مؤمن و مسلمان مى رساندند و مخالفت خود و اهلبیت (ع) را با حکومت حیله گر بنى عباس اظهار مى کرد. بدین جهت تا کاروان حضرت به شهر ساوه رسید عده اى از مخالفان اهلبیت که از پشتیبانى مأموران حکومت برخوردار بودند،سر راه را گرفتند و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند، در نتیجه تقریباً همه مردان کاروان به شهادت رسیدند، حتى بنابر نقلى حضرت(س) معصومه را نیز مسموم کردند. 

به هر حال ، یا بر اثر اندوه و غم زیاد از این ماتم و یا بر اثر مسمومیت از زهر جفا، حضرت فاطمه معصومه (س)بیمار شدند و چون دیگر امکان ادامه راه به طرف خراسان نبود قصد شهر قم را نمود. پرسید: از این شهر«ساوه» تا «قم» چند فرسنگ است؟ آن چه بود جواب دادند، فرمود: مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم که مى فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما است.

بزرگان شهر قم وقتى از این خبر مسرت بخش مطلع شدند به استقبال آن حضرت شتافتند; و در حالى که «موسى بن خزرج» بزرگ خاندان «اشعرى» زمام ناقه آن حضرت را به دوش مى کشید و عده فراوانى از مردم پیاده و سواره گرداگرد کجاوه حضرت در حرکت بودند، حدوداً در روز ?? ربیع الاول سال ??? هجرى قمرى حضرت وارد شهر مقدس قم شدند. سپس در محلى که امروز «میدان میر» نامیده مى شود شتر آن حضرت در جلو در منزل «موسى بن خزرج» زانو زد و افتخار میزبانى حضرت نصیب او شد. 

آن بزرگوار به مدت ?? روز در این شهر زندگى کرد و در این مدت مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود. محل عبادت آن حضرت در مدرسه ستیه به نام «بیت النور» هم اکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است. 

سرانجام در روز دهم ربیع الثانى و «بنا بر قولى دوازدهم ربع الثانى» سال ??? هجرى پیش از آن که دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن شود، در دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان فروبست و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاند .مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوى محل فعلى که در آن روز بیرون شهر و به نام «باغ بابلان» معروف بود تشییع نمودند. همین که قبر مهیا شد دراین که چه کسى بدن مطهر آن حضرت را داخل قبر قرار دهد دچار مشکل شدند، که ناگاه دو تن سواره که نقاب به صورت داشتند از جانب قبله پیدا شدند و به سرعت نزدیک آمدند و پس از خواندن نماز یکى از آن دو وارد قبر شد و دیگرى جسد پاک و مطهر آن حضرت را برداشت و به دست او داد تا در دل خاک نهان سازد. 

آن دو نفر پس از پایان مراسم بدون آن که با کسى سخن بگویند بر اسب هاى خود سوار و از محل دور شدند.بنا به گفته بعضی از علما به نظر مى رسد که آن دو بزرگوار، دو حجت پروردگار: حضرت رضا (ع) و امام جواد (ع) باشند چرا که معمولاً مراسم دفن بزرگان دین با حضور اولیا الهی انجام شده است. 

پس از دفن حضرت معصومه(س) موسى بن خزرج سایبانى از بوریا بر فراز قبر شریفش قرار داد تا این که حضرت زینب فرزند امام جواد(ع) به سال ??? هجرى قمرى اولین گنبد را بر فراز قبر شریف عمه بزرگوارش بنا کرد و بدین سان تربت پاک آن بانوى بزرگوار اسلام قبله گاه قلوب ارادتمندان به اهلبیت (ع). و دارالشفای دلسوختگان عاشق ولایت وامامت شد."آفتاب" سالروز وفات آن حضرت را به تمام عاشقان حضرتش تسل?ت م? گو?د. 

احاد?ث? پ?رامون حضرت معصومه(س) 
قال الصادق علیه السلام: 
ان للّه حرماً و هو مکه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدینة ألا وان لامیرالمؤمنین علیه السلام حرماً و هو الکوفه الا و انَّ قم الکوفة الضغیرة ألا ان للجنة ثمانیه ابواب ثلاثه منها الى قم تقبض فیها اموأة من ولدى اسمها فاطمه بنت موسى علیهاالسلام و تدخل بشفاعتها شیعتى الجنة با جمعهم 

خداوند حرمى دارد که مکه است پیامبر حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت على (ع) حرمى دارد و آن کوفه است و قم کوفه کوچک است که از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود که اسمش فاطمه دختر موسى (ع) است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت مى شوند. 


عن سعد عن الرضا(ع) قال: 
یا سعد من زارها فله الجنة 
ثواب الأعمال و عیون اخبار الرضا(ع): عن سعد بن سعد قال: سالت اباالحسن الرضا(ع) عن فاطمه بنت موسى بن جعفر (ع) فقال: 
من زارها فله الجنة 
امام رضا (ع) فرمود- کسى که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است . 

کامل الزیارة:عن ابن الرضا علیهماالسلام قال: 
من زار قبر عمتى بقم فله الجنة 
امام جواد - کسى که عمه ام را در قم زیارت کند پاداش او بهشت است . 

امام صادق (ع): 
من زارها عارفاً بحقّها فله الجنة (بحار ج ?? صفحه ???) 
امام صادق (ع) کسى که آن حضرت را زیارت کند در حالى که آگاه و متوجه شأن و منزلت او باشد بهشت پاداش اوست . 

امام صادق (ع): 
«الّا انَّ حرمى و حرم ولدى بعدى قم» (بحار ج ?? صفحه ??? ) 
امام صادق (ع) - آگاه باشید که حرم و حرم فرزندان بعد از من قم است 

جایگاه حضرت معصومه(س) 
لقب «معصومه» را امام رضا(ع) به خواهر خود عطا فرمود:آن حضرت در روایتى فرمود: 
«مَنْ زَارَ الْمَعصُومَةَ بِقُمْ کَمَنْ زَارَنى.» (ناسخ التواریخ، ج ?، ص ??، به نقل از کریمه اهل بیت، ص ??) 

«هرکس معصومه را در قم زیارت کند،مانند کسى است که مرا زیارت کرده است.» 
این لقب، که از سوى امام معصوم به این بانوى بزرگوار داده شده، گویاى جایگاه والاى ایشان است. 

امام رضا(ع) در روایتى دیگر مى فرماید: 
هرکس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در رى یا خواهرم را در «قم» زیارت کند که ثواب زیارت مرا در مى یابد. (زبدة التصانیف، ج ?، ص ???، به نقل از کریمه اهل بیت، ص ? .)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۲۴
هادی قلعه نوی

امام جمعه ? روداب حجت الاسلام ک?ان? در خطبه آغاز?ن خود با کسب اجازه از حضرت ول? عصر امام زمان روح? و ارواح العالم?ن له الفداء و همچن?ن از مقام عظما? ولا?ت نا?ب بر حق امام زمان حضرت آ?ت الله خامنه ا? ا?نگونه ادامه داد:

وَمَنْ یُعَظِّمَ شعائِرَ اللّه فَإنَّها مِن تَقْوی القلوب

هر کس? شعائر اله? را بزرگ بشمارد ا?ن نشان از تقوا? درون? اوست، ?ک? از شعائر اله? هم?ن نماز جمعه ا? است که امروز شما در آن حضور پ?دا کرده ا?د.

حجت الاسلام ک?ان? مقدم با اشاره به مرحوم علامه طباطبائ? رحمه الله عل?ه صاحب تفس?ر الم?زان  افزود:  شعائر خدا ?عن? علامتها? اطاعت خدا، ?ک? از علامتها? اطاعت خدا? متعال هم?ن حضور شما در نماز جمعه است .و ا?ن استقبال شما ا?ن ن?رو? درون? شما که ا?ن احترام  رو نسبت به ا?ن فر?ضه اله? دار?د طبق آ?ه ا? عرض کردم  نشان از تقوا? درون? شماست

امام جمعه ? محترم در ادامه با اشاره به آ?ه ? :

?ا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ا? کسان? که ا?مان آورده ا?د ا? کسان? که به غ?ب ا?مان دار?د هنگام? که برا? نماز جمعه اذان گفته م?شود به سو? ذکر خدا بشتاب?د و خر?د و فروش را رها بکن?د افزود: امروز ا?ن سفره ? پر برکت نماز جمعه در ا?ن شهر گسترده شده و همه م? توان?م به ا?ن ندا? اله? لب?ک بگوئ?م ، و شعائر اله? را بزرگ بشمار?م ، ا?شان نقش نماز جمعه ر? در طول سال?ان? که از انقلاب اسلام? م?گذرد نقش بس?ار بزرگ? در پ?شرفت ها و موفق?ت ها? ا?ن ملت بزرگ دانستند. و  با اشاره به روا?ات? از پ?امبر اکرم مبن? بر اگر بعد از نماز جمعه کس? که بطرف خانه ? خودش حرکت کند در راه از دن?ا برود خدا ثواب شه?د را به او عنا?ت خواهد شد و هر کس? که در نماز جمعه حضور پ?دا کند  بعد از نماز جمعه  اعمال خودش را از نو سر بگ?رد خطبه ? را پا?ان دادند.


در ابتدا? خطبه ? دوم

با اشاره به مناسبات هفته ? آ?نده  ولادت حضرت امام حسن عسکر? ، روز ن?رو? هوائ?  ، وفات حضرت معصومه سلام الله عل?ها ، ب?ست و دوم بهمن روز پ?روز? انقلاب اسلام? مطالب? در خصوص هر روز ب?ان عنوان نمود.

در خصوص امام حسن عسکر? به 6 سال مدت امامت ا?شان و 28 ?ا 29 سن شر?ف و وجود تنها فرزند ا?شان حضرت بق?ه الله اشاره نمود ، روز ن?رو? هوائ? را تبر?ک گفته و اعلام عزا در شب وفات حضرت معصومه سلام الله عل?ها نمود ا?شان در ثواب ز?ارت حضرت معصومه سلام الله عل?ها  گفت : هم?ن بس امام معصوم راجع به ا?شان فرمودند هر کس? که حضرت معصومه را ز?ارت کند بهشت بر او واجب م?شود.

امام جمعه ? روداب ضمن گرام?داشت ب?ست و دوم بهمن ماه و دهه ? فجر اتفاقات مهم دهه ? فجر را ا?نگونه عنوان نمود:

بازگشت افتخار آم?ز امام رحمه الله عل?ه

 اعلام تشک?ل دولت موقت

پ?وستن بس?ار ? از ارتش?ان به انقلاب

ب?عت ن?رو? هوائ? با امام راحل

همچن?ن شکستن حکومت نظام?

ا?شان ضمن تبر?ک انقلاب به همه ? محرومان جهان ادامه دادند :

ا?ن انقلاب فقط مخصوص ا?ران ن?ست بلکه هر جائ? مسلمان? هست باعث عزت و سرافراز? اوست ا?ن انقلاب و با قدرت گرفتن ا?ن نظام و ا?ن انقلاب مسلمانان هر کجا هستند عزت پ?دا م? کنند و سرافراز م? شوند ا?ن ب?دار? اسلام? که شما در منطقه م? ب?ن?د نشأت گرفته شده و الگوبردار? شده از هم?ن انقلاب? است که شما مردم انجام داد?د اونها د?دند م? توانند ز?ر بار زور نباشند آنها مردم ا?ران را د?دندکه چه کردند م? توانند مستقل باشند م? توانند آزاد باشند الگوبردار? کردند از شما مردم .

مهمتر?ن تفاوت انقلاب اسلام? را با انقلاب ها? منطقه در رهبر? انقلاب عنوان نمودند همچن?ن افزودند:

در رأس انقلاب ما فرد? اله?، فرد? خدائ?، و فرد? که جز خدا از کس? نم?ترسه وجود دارد و آن هم امام راحل رحمه الله

و در پا?ان خطبه ? دوم تفاوت د?گر انقلاب را ا?نگونه ب?ان کردند:

 انقلاب ما ،  انقلاب مردم? است،انقلاب شما مردم که هم?شه حضور دار?د در صحنه، ا?ن انقلاب مال شماست وابسته به شماست و به گروه? هم تعلق ندارد.

 لذا تازمان? که شما در ا?ن صحنه حضور دار?د اجانب نم? توانند نگاه? بر ا?ن انقلاب داشته باشند فتنه 88 طراح? شد برا? ا?نکه ا?ن انقلاب را به خ?ال خام خودشان برانداز کنند اما شما مردم در 9 د? حضور پ?دا کرد?د و از انقلاب خودتان، خون شهداء دفاع کرد?د.

... در ب?ست و دوم بهمن مجددا حضور شما مردم در صحنه ?  راهپ?مائ?، حضور شما مردم ، دفاع از ا?ن انقلاب و اسلام و خاک و م?هن و ناموس خودتان،و ?ک بار د?گر تمام نقشه ها? آنها را بر آب م? کند و آب? بر آتش دشمن م?ر?زد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۱۱:۱۵
هادی قلعه نوی
موضوع :   ساعت : 20:35


*****


حجت الاسلام ک?ان? ، امام جمعه ? محترم شهر روداب

********************


*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۲ ، ۰۹:۰۹
هادی قلعه نوی