کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۳۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۳ ثبت شده است
بق?ه تصاو?ر در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۴۹
هادی قلعه نوی

در بررس? ابعاد شخص?ّت حضرت فاطمه، ول?د? الاسلام(س)1 موضوع تولّد ا?شان ?ک? از جنبه‌ها? رازگونه و پ?چ?ده‌ا? م?‌باشد که دارا? برنامه‌ر?ز? طولان? اله? بوده است.
همان‌گونه که زندگ? کوتاه دن?و? آن بانو هنوز سرشار از ناگفته‌ها? ز?اد است و نامعلوم بودن مدفن شر?ف او سال‌هاست دل عاشقان را داغدار ساخته و قدرش همچون قبرش ناشناخته مانده، تولّد او ن?ز سِرِّ غامض و سر به مُهر? است که فقط نکات? از آن، از طر?ق سخنان فرزندان بزرگوارش به ما رس?ده و برا? شن?دن هم?ن نکات هم، ظرف ذهن ما بس? کوچک و کم‌حجم است.


در بررس? شخص?ّت افراد برتر، تحل?ل عوامل مزبور موجب م?‌گردد به جوانب درون? آنها راه? پ?دا کن?م. با در نظر گرفتن ا?ن نکته، هر چه ا?ن افراد در سطح بالاتر? قرار گرفته باشند، ا?ن عوامل، با اهمّ?ت‌تر و پ?چ?ده‌تر م?‌گردد و وقت? مسئله مربوط به «دعائم ‌الدّ?ن»2 (بزرگان د?ن، پا?ه‌ها و ستون‌ها? اصل? اسلام) م?‌رسد ـ که مبحث عصمت برا? آنها طرح م?‌شود ـ موضوع حسّاس?ت فوق‌العادّه‌تر? م?‌?ابد و ن?از به سندها? محکم‌تر? دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۵۲
هادی قلعه نوی

 

ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن

   
  شرح حال حضرت
  زندگینامه حضرت فاطمه زهرا(س)
   حمله به خانه حضرت زهرا(س)
   بیماری و شهادت حضرت زهرا(س)
   خطبه حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر(...) حتماً بخوانید
   
   سیره
   فاطمه و پوشش بانوان
   احساس و انفاق حضرت زهرا(س) در شب عروسی
   جلوه های رفتاری حضرت زهرا(س) «رفتار با فرزندان»
  جلوه های رفتاری حضرت زهرا(س) «رفتار با همسر»
   
   فضایل
   کرامات حضرت زهرا(س)
  پرتوی از فضایل حضرت زهرا(س) در تفسیر روض الجنان
   
  مقالات مرتبط
  حضرت زهرا (س) در کلام اندیشمندان
  احادیث در شأن فاطمه زهرا(س)
  چهل حدیث حضرت زهرا(س)
  احکام و نکته هایی درباره حضرت فاطمه زهرا(س)
  سری از سوره کوثر
  نگاهی به معروفترین کتاب ها درباره حضرت فاطمه زهرا(س)
   
  شبهات و سوالات
  آیا حضرت زهرا در جبهه های جنگ حضور پیدا می کرد؟
 
   
  فاطمه(س) در اند?شه امام خم?ن?(ره)
  حضرت فاطمه زهرا(س) در کلام حضرت امام خامنه ا?(مدظل)
   
   ده گفتار ناب از بانو? عفّت حضرت زهرا(س)
 
 
  دیدگاههای امام خمینی (ره) راجع به زنان
  جایگاه  زن در اندیشه امام خمینی (ره)
  بیات امام خمینی(ره) ویژه مقام زن و روز مادر
  مقام معظم رهبر? در دیدار زنان نخبه(دوشنبه 2 خرداد1390)
  سخنان مقام معظم رهبری -روز زن
  احادیث درباره مقام والای زن

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۴۴
هادی قلعه نوی

سبزوار- ا?رنا- امام جمعه شهر روداب سبزوار گفت :اقتدار مل? برا? حفظ کننده هو?ت ?ک کشور است.

به گزارش ا?رنا، حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب سبزوار در سخنان? روز ارتش و سالروز تاس?س سپاه پاسداران انقلاب اسلام? را گرام? داشت .

و? اظهار کرد: اقتدار حافظ هو?ت ،ما?ه عزت و وس?له رس?دن به آرمان ها است و تمام تلاش دشمن در جهت نابود کردن اقتدارمل? کشورها م? باشد.

و? افزود: در مقابل ز?اده خواه? دشمنان با?د ا?ستاد و نبا?د تسل?م و عقب نش?ن? کرد بلکه با?د اقتدار مل? را افزا?ش داد.

امام جمعه روداب با ب?ان ا?نکه اقتدار مل? فقط به معنا? اقتدار نظام? ن?ست ، گفت : با?د اقتدار علم? و اقتدار اقتصاد? بدست آورد و قدرت اخلاق? ،اجتماع? و معنو? خود را بالا ببر?م .

و? با اشاره به ا?نکه کسب اقتدار همه جانبه راه مقابله با ز?اده خواه? دشمن است ، اظهار داشت : اگر ملت ما م? خواهد درمقابل تهد?دها با?ستد ن?روها? مسلح در بخش ها? مختلف با?د روز به روز خود را تقو?ت کنند.

امام جمعه روداب به کارنامه درخشان سپاه و ارتش اشاره کرد و افزود: وقت? با ا?مان و عق?ده وارد م?دان شده و ?ک مد?ر?ت جهاد? داشته باش?م مسلما پ?روز خواه?م شد.

و? اظهارداشت: دشمنان کشور ما بدانند که ما ذره ا? از استقلال کشور، اقتدار مل? و عزتمان کوتاه نخواه?م آمد.

امام جمعه روداب همچن?ن خواستار تحقق نامگذار? سال 93 شد و گفت :امسال با?د در مسائل فرهنگ? ،انقلاب ا?جاد شود و در ا?ن زم?نه با?د از آموزش و پرورش و دانشگاهها شروع کن?م.

و? گفت : توقع ما از مراکز علم? کشور ا?ن است که اگر اح?انا ?ک جوان کم اعتقاد وارد دانشگاه شد بعد از فارغ التحص?ل شدن عم?قا متد?ن و دارا? تعهد د?ن? و اخلاق اسلام? باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۵۱
هادی قلعه نوی

امام جمعه روداب گفت:پروژه تعر?ض راه سبزوار-روداب ?ک نمونه از مد?ر?ت جهاد? است

حجة الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم درد?داربا مسئول?ن شهر روداب افزود:ا?ن پروژه در منطقه سبزوارقطعا بلکه دراستان اول?ن قدم? بود که طبق فرما?شات مقام معظم رهبر? برا? مد?ر?ت جهاد? برداشته شد وشروع آن با کمکها? مردم? وشهردار? بدون وجود اعتبار کاربزرگ? در روداب بود که نشان از عزم مل? واتحادمسئول?ن داشت

و? درادامه اظهارکرد:مد?ر?ت جهاد? ?عن? وابسته نبودن به ساعات ادار? وبخشنامه هاست.البته با?د درچارچوب قانون عمل کرد. در 8 سال دفاع مقدس همه دست به دست هم دادند وباکمتر?ن امکانات ب?شتر?ن بهره رابردند واگرما ا?ن را مد نظربگ?ر?م وباکمتر?ن امکانات ب?شتر?ن بهره راببر?م ،اتفاقات بزرگ? درروداب رقم خواه?م زدخبرنامه روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۳ ، ۱۰:۲۰
هادی قلعه نوی
حضرت ام البنین(سلام الله عل?ها) (محدث، متوفى سال 70 ه) (فاطمه کلابیه)، دختر حزام، از زنان مؤمن، شجاع و فداکار بود.روایت است که امیر المؤمنین علیه السلام پس از شهادت حضرت زهرا علیه السلام به برادرش عقیل که انساب عرب را خوب م? ‏دانست و از احوال خانوادگى آنها آگاه بود فرمود : مى خواهم زنى برایم خواستگارى نمایى که از خاندان شجاعت باشد تا فرزند شجاعى برایم به دنیا آورد.عقیل، فاطمه کلابیه (ام البنین) را به ایشان معرفى نمود و گفت: در بین عرب خاندانى شجاعتر از خانواده وى سراغ ندارم.این مادر پسرانش عباس، جعفر، عبد الله و عثمان را چنان تربیت کرد که همه شیفته برادر بزرگوارشان حضرت امام حسین علیه السلام بودند و در رکاب آن حضرت شهید شدند.

حضرت ام البنین در واقعه کربلا حضور نداشت، هنگامى که بشیر به مدینه بازگشت و ام البنین را ملاقات کرد، خواست تا خبر شهادت فرزندانش را به وى دهد ام البنین گفت: رگ قلبم راپاره کردى بچه ‏هایم و آنچه زیر آسمان است فداى ابا عبد الله علیه السلام، از حسین برایم بگو .

و?ژه نامه وفات حضرت ام البن?ن (ع)در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۳ ، ۱۱:۰۴
هادی قلعه نوی
«اگر غلط? از رژیم صهیونیست? سر بزند، جمهور? اسلام? تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.» ا?ن پاسخ حضرت آ?ت‌الله خامنه‌ا? به تهد?دها? رژ?م صه?ون?ست? به عنوان مهمتر?ن جمله رهبر انقلاب اسلام? در سال ?? از نظر مردم انتخاب شد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۳۷
هادی قلعه نوی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۳۶
هادی قلعه نوی
امام جمعه روداب درجمع نمازگزاران درخصوص بحث ثبت نام ?ارانه ها? نقد? گفت: کسان? که تمکن مال? دارند و?ارانه ها? نقد? درزندگ? آنها تاث?رخاص? ندارد انصراف دهند تا پول ?ارانه آنهاصرف امور درمان? وبهداشت? شود . قراربود در بحث ?ارانه ها مقدار? بصورت نقد? ومقدار? به بهداشت وعمران اختصاص پ?داکند اما درا?ن مدت تمام آنها به پرداخت نقد? اختصاص پ?داکرده وبخش درمان وتول?د ماخواب?ده است 

حجه السلام اسماع?ل ک?ان? مقدم با اشاره به ابلاغ س?است ها? کل? سلامت توسط رهبرمعظم انقلاب افزود:رهبرانقلاب ا?ن س?استها را در14ماده ابلاغ کردند که ?ک بارقه ام?د? است که بخش بهداشت ،سلامت ودرمان کشور ما رو به بهبود? برود ومردم? که گرفتار درمان وبهداشت هستند مقدار? سخت?ها? آنها کاسته شودو شاهد بود?م بعد از 20 سال قانون  وزارت بهداشت با توص?ه رهبر? بازنگر? شد وا?ن سند?ک حجت برا? وز?ربهداشت و مجلس ما است که هرچه سر?عتر گره ها? موضوع سلامت راباز کنند تا رضا?تمند? مردم درحوزه سلامت افزا?ش پ?داکند

  ا?شان درادامه اظهارداشت: اجرا? درست ا?ن س?استها باعث م? شود آثارتحر?م دارو?? درکشورما کاهش پ?دا کند ما امروز دچار ?ک جنگ تمام ع?ار هست?م وداروها? کشور ما تحر?م است وکسان? که ن?از به داروداشته ومر?ض? ها? صعب العلاج دارند داروها?? خودرابا مبلغ بس?اربالابا?د ته?ه کنند وبها? داروها در کشوربس?ار بالاست البته وز?ربهداشت قول دادند که ق?مت دارو راتا 10درصد کاهش م? دهند

نما?نده مقام معظم رهبر? در شهرروداب بااشاره به قطع نامه اخ?ر اتحاد?ه اروپاادامه داد:ا?ن اتحاد?ه تاکنون ب?ش از 60 قطع نامه عل?ه کشورمابه تصو?ب رساندند که به بخش? ازبندها? آن اشاره م?کنم تابب?ن?د ا?نها درچه فضا?? س?ر م? کنند درچه خ?الات خام? به سرم? برند مقدار? چشمها? خود رابازکن?د کشور وملت مارابب?ن?د عظمت ،پ?شرفت واقتدارمارابب?ن?د

بند اول قطع نامه آزاد? سران فتنه راازما م? خواهد که سران فتنه 88که قصدبرانداز? نظام را داشتند خواهان آزاد? آنها هستند

دوم برداشتن  قانون منع همجنس باز?، مگر ما فرهنگ ندار?م ما فرهنگ غن? وقرآن? دار?م

سوم پذ?رش کامل توافق ژنو?عن? پا? م?ز مذاکره بنش?ن?م وهرآنچه آنها د?کته کردند ماانجام ده?م

چهارم به ا?ران ب?ا?ند ودفتر? تاس?س کنند برا? جاسوس? ،فتنه وآشوب به پاکردن ،هم?ن ه?ئت ها?? که اخ?را وارد ا?ران شدند وباسران فتنه د?دارکردندکارا?نها فتنه ودخالت درامورکشورها ن?ست

پنجم غ?ردموکرات?ک خواندن انتخابات اخ?ر ر?است جمهور? ،چطور حضور45درصد? شما دموکرات?ک وحضور75درصد? مردم ما راپا? صندوق ها? را? غ?ردموکرات?ک م?دان?د

ششم ا?ران را ناقض حقوق بشرم? دانند و دلا?ل آنها بحث حجاب وعفاف است م? گو?ند شما زنان خود راحبس کرد?د ،درآماردانشگاه هادختران ماب?ش ازپسران هستند حضورزنان دردانشگاهها ومحل کار نشان م? دهد حرفها? شما غلط است اروپا وغرب م? خواهد استقلال ،آزاد?،امن?ت ،اقتدار،علم وح?ث?ت راازمابگ?رند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۳ ، ۱۸:۰۹
هادی قلعه نوی