کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۳ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

رحلت پ?امبر اکرم(ص)وشهادت امام حسن مجتب?(ع)و شهادت عل? بن موس? الرضا را به امام زمان(ع) و تمام? ش?ع?ان جهان و رهروان حق تسل?ت عرض م? نما??م

سلام بر تو ای فرستاده خوبی ها، ای مهربانترین فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمین فرا خوانده شدی تا انسان را با معنای واقعی اش آشنا کنی. تو، آفتاب روشن حقیقت بودی در شام تیره زندگی. از مشرق دلها برآمدی و اکنون، آسمان تب دار غروب جانگداز توست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۱ ، ۱۲:۳۷
هادی قلعه نوی

 د?دگاه علما در باب اربع?ن

علما? اعلام اتفاق دارند که اربع?ن، روز ب?ستم ماه صفر است؛ و ز?ارت اربع?ن هم که مأثور وارد شده و مثاب است، همان ز?ارت ب?ستم ماه صفر است.

ش?خ طوس? ابوجعفر محمد بن حسن متوف? 460 در کتاب «التهذ?ب» صفحه‏? 17 جلد 2 باب فضل ز?ارت الحس?ن «عل?ه‏السلام» م?‏نو?سد:

اخبار وارده در ز?ارت مق?د به اوقات خاصه است که از آن جمله روز عاشورا و روز ب?ستم ماه صفر است.

طبق روا?ت جابر بن عبدالله انصار? به عنوان اول?ن زائر

در «مصباح المتهجد» صفحه‏? 551 در استحباب ز?ارت حس?ن روز اربع?ن که ب?ستم ماه صفر است م?‏نو?سد: روز? است که جابر در ا?ن روز به ز?ارت آمد.

و س?د ابن‏طاووس در «اقبال» و علامه‏? حل? در «المنته?» و علامه‏? مجلس? در مزار بحار و ش?خ ?وسف بحران? در «حدائق» و حاج? نور? در «تح?ة الزائر» و ش?خ عباس قم? در «مفات?ح»، همه از ش?خ طوس? نقل کرده‏اند.

فقط ش?خ بهائ? در «توض?ح المقاصد» م?‏نو?سد:

اربع?ن حس?ن 19 ماه صفر م?‏ شود، و ا?ن نظر?ه رو? حساب دهم محرم است که جزو عشره‏? اول م?‏شود، و با?د چهلم جزو عشره‏? دوم 19 باشد، و ا?ن رأ? اولل خلاف متعارف است، ثان?ا ربط? به ثواب و ز?ارت مأثوره ندارد، چه همه ساله که اختلاف حساب? در تمام و ناقص بودن ن?ست که بگوئ?م اگر ماه محرم 29 روز بوده، اربع?ن نوزده م?‏شود، و چهلم را از روز 11 محرم م?‏شمارند، چنانچه مجلس? از کفعم? در وجه تسم?ه‏? ز?ارت اربع?ن در حد?ث حضرت عسکر? «عل?ه‏السلام» م?‏نو?سد: اربع?ن روز ب?ستم ماه صفر است که چهل روز پس از عاشورا م?‏باشد، ?عن? چهلم شهادت حس?ن «عل?ه‏السلام» است، و ا?ن همان روز? است که جابر بن عبدالله انصار? برا? ز?ارت قبر س?دالشهداء آمد و حد?ث نبو? را روا?ت کرد، و اول زائر قبر حس?ن در اول?ن اربع?ن بوده است

هر اربعین حسینی، قاصد حماسه نامی را، پیامدار استعلای ایمان، نشانه‏ای از شکوه عشق، و برگ همیشه سبزی بر درخت هماره سرخ شهادت است. اربعین یک واژه نیست؛ کتابی قطور و پرماجراست. کتابی که گذر زمان و حادثه‏های زمین، هرگز نمی‏تواند نوشته‏های آن را محو کند و البته کهنگی در آن راه ندارد. اربعین، هنرنامه مصوّر آرمان گرایی و حق یاوری است. اربعین، نشانه‏ای بر اعتلای دین و بالندگی زمزمه‏های دعا و تلاوت قرآن در شب عاشورای حسینی است. اربعین، صدای عدالت و صداقت، و شاخه‏های درخت آزادگی است که از خاک کربلا روییده وتا ژرفای روزها و روزگاران ریشه دوانیده است. اربعین، جویبار همیشه جاری و سرخ تاریخ، و جوشش چشمه‏های خون خداوند از چهار سوی عالَم است.

عاشورا، روز شهادت حماسه سازان و اربعین، روز زیارت مرقد عاشورا سازان است. عاشورا، خروش خون حسین واربعین، پژواک این فریاد ظلم شکن است. عاشورا و اربعین، نقطه ابتدا و انتهای عشق نیست؛ بلکه چله عارفانه تشیع سرخ علوی است. عاشورا تا اربعین، نقطه اوج عشق حسینی است و در این چهل روز، حسین علیه‏السلام تنها سخن محافل است تا در طول عمر انسان، بهانه بیداری و ظلم‏ستیزی باشد. عاشورا، زمانه خون و ایثار است و اربعین، بهانه تبلیغ و پیمان. در عاشورا، حسین علیه‏السلام با تاریخْ سخن گفت و در اربعین، تاریخ پای درس حسین علیه‏السلام نشست. عاشورا روز کشت «خون خدا» در کویر جامعه ظلم‏زده است و اربعین، آغاز برداشت نخستین ثمره آن. آری، اربعینْ فرصتی برای اعلام همبستگی با عاشوراست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۱ ، ۱۸:۳۵
هادی قلعه نوی

استکبار جهان? در سال ها? اخ?ر علاوه بر استفاده از جنگ سخت برا? مقابله با جهان اسلام، از جنگ نرم به عنوان حربه ا? د?گر استفاده کرده و با به خدمت گرفتن رسانه ها به دنبال همسو?? افکار عموم? ملل مسلمان با س?است ها و اند?شه ها? ماد? گرا?انه خود است.


در فتنه 88 شاهد بود?م که استکبار جهان? با در اخت?ار داشتن رسانه ها چگونه به جنگ با نظام مقدس جمهور? اسلام? آمد  و اگر نبود درا?ت و ب?نش عم?ق حضرت  امام خامنه ا? معلوم نبود که چه به سر ا?ن نظام م? آمد. آر? رسانه ها? ب?گانه  با انتشار اخبار و رو?دادها? مختلط از درست و نادرست بر افکار عموم? ا?ران تاث?ر گذاشته و جماعت? را در توهم ا?ن مساله که  ا?ن نظام متقلب است و با?د آن را از ب?ن برد، قرار دادند.

مگر نبود انعکاس لحظه به لحظه تجمعات و درگ?ر? ها و اعلام آمارها? نادرست که مثلا در م?دان آزاد? ب?ش از سه م?ل?ون نفر در حما?ت از فلان کاند?دا تجمع کرده و خواهان ابطال انتخابات هستند.

هنوز ?ادمان نرفته که عده ا? از کسان? که خود را ?ار امام م? دانستند  با گفتار و رفتار و کردارشان  آب به آس?اب دشمن ر?ختنتد و تا آنجا پ?ش رفتند که حت? اعلام کردند که « حالا که ما ن?ست?م پس چه بهتر که نظام هم نبا?د باشد».

ا?نکه ا?ن افراد از درون با رسانه ها? ب?گانه همکار? داشته اند شک? ن?ست، اما هم?ن قدرت رسانه بود که به کمک نظام جمهور? اسلام? آمد و آتش فتنه را که در کشور شعله ور شده بود، خاموش نمود. آر? انعکاس اقدام فتنه گران در پاره کردن تمثال مقدس حضرت امام خم?ن?(ره) و به سخره گرفتن عاشورا و حمله آنان به مردم عزادار در چن?ن روز? خود اقدام? بس?ار بجا و به موقع بود که مردم را نسبت به ا?ن جماعت نااهل آگاه و بص?ر کرد و هم?ن عامل باعث شد مردم به ندا? مولا و مقتدا?شان حضرت امام خامنه ا? پاسخ مثبت داده و حماسه نهم د? را خلق کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۱ ، ۱۲:۴۳
هادی قلعه نوی