کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۷ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

سلام نماز بهتر?ن گواه بر قدرت شفاعت پ?امبر (ص) در برزخ است

ما پ?امبر (ص) را متوفا نم?‌دان?م، چرا که در دعا‌ها و ز?ارات ا?شان را خطاب قرار داده و به ا?شان سلام م?‌ده?م و در تشهد پس از شهادت?ن بر آن حضرت (ص) صلوات م?‌فرست?م.


شفاعت ?ک? از آموزه ها? اص?ل اسلام? است که درپ? آن شخص? دارا? مقام و منزلت را ب?ن خود و خدا واسطه قرار م? ده?م تا خواسته ها?مان اجابت شود؛ ا?ن مهم از سو? فرقه ضاله وهاب?ت رد و بهانه ا? برا? ز?ر سوال بردن ش?عه شده است. از ا?ن رو در گفتگو با حجت الاسلام عباس جعفر? فراهان?، کارشناس فرق و مذاهب و استاد حوزه و دانشگاه در خصوص مساله شفاعت پ?امبر (ص) و شبهات? که وهاب?ت در ا?ن زم?نه مطرح م? کنند گفتگو?? انجام داده ا?م؛ گفتگو? ما را با دب?ر شورا? کتاب مجمع جهان? اهل ب?ت (ع) م? خوان?د:
 

ش?عه همواره از طرق مختلف از سو? وهاب?ت در معرض اتهام قرار م? گ?رد و ا?ن فرقه ساختگ? هر نوبت با طرح شبهه ا? ش?عه را متهم به شرک م? کند؛ از جمله وهاب?ون مطرح م? کنند که شفاعت طبق آ?ه 225 سوره بقره "من ذالذ? ?شفع عنده ربه"، منحصر به خداست نه پ?امبر (ص) و د?گر افراد، و از ا?ن رو ش?ع?ان با اعتقاد به شفاعت پ?امبر (ص) خود را از جرگه د?ن اسلام خارج کرده اند؛ چطور م? توان به ا?ن بهانه تراش? پاسخ داد؟به طور کل? وهاب?ت شخص?ت پ?امبر (ص) را در حد? م? داند که تنها به ا?شان از طر?ق جبر??ل وح? نازل م? شده و آن حضرت (ص) واسطه ابلاغ بوده چرا که ا?ن مساله در قرآن تصر?ح شده است: "وَمَا عَلَ? الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِ?نُ"( نور، آ?ه 54) و اگر کس? غ?ر از ا?ن قائل شود، مشرک است!
اما در پاسخ به ا?ن مساله با?د ابتدا به تشر?ح معنا? شفاعت پرداخت. شفاعت ?عن? واسطه قرار دادن شخص? که دارا? مقام و کرامت است برا? فرد? که در مس?ر زندگ? و ا?مان خود دچار اشتباه و گناه شده و اکنون پش?مان است و قصد بازگشت به سو? خدا را دارد؛ به هم?ن منظور ?ا برا? درخواست اجابت دعا، فرد پ?امبر (ص) ?ا شخص? را که از سو? خدا دارا? توانا?? و قدرت است را واسطه قرار داده تا شفاعت او را نزد پروردگار کند. همان طور که ما در امور روزمره خود ب? ن?از از د?گران ن?ست?م و نم? توان همه کارها را به تنها?? انجام داد و همه افراد نم? توانند همه کارها را به عهده بگ?رند؛ برا? مثال وقت? فرد? ب?مار شود، به سراغ پزشک رفته و خود را درمان م? کند و او نم? تواند همزمان هم معلم باشد هم دکتر هم نجار هم نانوا هم راننده و ... بنابرا?ن افراد در کارها? روزمره خود به پزشک و معلم و نانوا و ... متوسل م? شوند. 
لذا م? توان گفت مسلمانان در پ?مودن مس?ر بندگ? خدا به دل?ل آنکه علم آنها مانند پ?امبر (ص) ن?ست، متوسل به پ?امبر (ص) شده و او را واسطه م?ان خود و خدا قرار م? دهند تا آنها را ببخشا?د ?ا دعا?شان را مستجاب کند و هرگز ا?ن مقام را به صورت مستقل برا? پ?امبر (ص) قائل ن?ستند. از ا?ن رو، ا?شان به دل?ل آن تقرب و مقام عصمت و علم? و توانا?? که از سو? خدا در?افت کرده اند و از ب?ن بندگان گز?نش شده اند، م? توانند بندگان خدا را شفاعت کنند. بنابرا?ن معنا? آ?ه ?اد شده ا?ن است که ه?چ کس نم? توان بدون اذن خدا شفاعت کند.
حال با?د د?د وهاب?ت چطور شفاعت را منحصر به خدا م? کند در حال? که در سوره مائده آ?ه 110 ب?ان شده است:" إِذْ قالَ اللَّهُ ?ا ع?سَى ابْنَ مَرْ?َمَ اذْکُرْ نِعْمَت?‏ عَلَ?ْکَ وَ عَلى‏ والِدَتِکَ إِذْ أَ?َّدْتُکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِ? الْمَهْدِ وَ کَهْلاً وَ إِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْج?لَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ?نِ کَهَ?ْئَةِ الطَّ?ْرِ بِإِذْن?‏ فَتَنْفُخُ ف?ها فَتَکُونُ طَ?ْراً بِإِذْن?‏ وَ تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْن?‏ وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى‏ بِإِذْن?؛ ( به ?اد آر ) هنگام? که خدا گفت: ا? ع?س? بن مر?م! نعمت مرا بر خود و بر مادرت متذکر باش، آن گاه که تو را به وس?له روح القدس تأ??د کردم که با مردم در گهواره (به اعجاز) و در سن م?انسال? (به وح?) سخن م? گفت?، و آن گاه که تو را کتاب (خودت و کتاب ها? آسمان?) و احکام شر?عت و علوم عقل? و تورات و انج?ل آموختم، و هنگام? که از گل مانند شکل پرنده به اذن (تکو?ن?) من درست م? کرد? پس در آن م? دم?د? و به اذن و اراده من پرنده م? شد، و به اذن من کور مادرزاد و مر?ض پ?س را شفا م? بخش?د? و آن گاه که مردگان را به اذن من ( از قبر زنده ) ب?رون م? آورد?."
در ا?ن آ?ه ب?ان شده است حضرت ع?س? (ع) به اذن خدا شفا م? داد و حت? مرده را زنده م? کرد و ا?ن امر مستقل و بدون اذن خدا نبود. بنابرا?ن پ?امبر (ص) که برتر?ن مخلوقات و اشرف انسان ها است ن?ز با اذن خدا هم در دن?ا و هم در آخرت از مقام شفاعت بندگان برخوردار است. البته در آ?ات د?گر? ن?ز به شفاعت پ?امبران اشاره شده است که از جمله م? توان به شفاعت حضرت ?عقوب (ع) برا? فرزندان خود اشاره کرد که وقت? آنها از کرده خود پش?مان شدند، از پدر خواستند برا? آنها نزد خدا طلب شفاعت کند:" قَالُواْ ?َا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِ?نَ"(?وسف، آ?ه 97)
 

وهاب?ت شفاعت ا?شان را در برزخ نم? پذ?رند چرا که قائل اند پ?امبر (ص) از دن?ا رفته و نم? تواند چن?ن مقام? داشته باشد؛ چطور ا?ن مساله قابل توج?ه است؟اگر ما بپذ?ر?م که طلب دعا و شفاعت از پ?امبر (ص) جا?ز است (همان طور که ثابت شد)، و از سو? د?گر بپذ?ر?م ا?شان صاحب مقام عصمت و دارا? علم لدن? است، م? توان گفت ا?ن مقام تنها در زمان ح?ات به آن حضرت (ص) بخش?ده نشده که پس از ممات از پ?امبر (ص) گرفته شود؛ چنان که از نظر عقل? و فلسف? علم از مجردات بوده و قابل?ت جدا?? از انسان را ندارد در واقع علم از عوارض ماد? ن?ست که با پ?ر شدن انسان از او گرفته شود ?ا با مرگ او از ب?ن رود، بلکه با او مانده و در ح?ات برزخ? و اخرو? ن?ز تجل? خواهند داشت چون در ذات آنها قرار گرفته است.
بنابرا?ن ما معتقد?م وقت? شفاعت در زمان ح?ات پ?امبر (ص) امکان پذ?ر است، در ح?ات برزخ? ن?ز ا?ن امکان وجود دارد. از سو? د?گر ما پ?امبر (ص) را فرد? متوفا فرض نم? کن?م چرا که وقت? در دعاها و ز?ارات ا?شان را خطاب قرار داده و سلام بر ا?شان م? گو??م، ا?ن ?عن? ا?شان را غ?رزنده تلق? نم? کن?م همان طور که در تشهد پس از شهادت?ن صلوات و درود بر ا?شان فرستاده و در سلام نماز ن?ز با جمله السلام عل?ک ا?ها النب? و رحمة الله و برکاته، بر آن حضرت درود و سلام م? فرست?م پس چگونه ممکن است ما حضرت (ص) را فرد? غ?رح? به حساب آور?م اما به ا?شان هر روز در نماز سلام کن?م!
?ا زمان? که همه مسلمانان از هر فرقه ا? به کنار قبر ا?شان م? روند و سلام به آن حضرت (ص) م? دهند، آ?ا به فرد? متوفا که درک? از ح?ات ندارد سلام م? دهند؟! ?ا به فرد? که به دل?ل مقام علم و عصمت و برتر? که بر همه موجودات دارد، پس از رخت بر بستن از دن?ا همچنان مقام او پابرجا بوده و م? تواند بندگان خدا را شفاعت کند؟ بنابرا?ن، اگر قائل به مقام علم و عصمت برا? پ?امبر (ص) شو?م، با?د دانست علم و عصمت ه?چ گاه از ب?ن رفتن? ن?ست که با زمان و مرگ از دست روند و ا?ن مقام برا? پ?امبر (ص) جاودان است و حضور و غ?اب جسمان? ا?شان در ا?ن مقام تفاوت? برا? مسلمانان ندارد. همان طور که وقت? فرد? پدر و مادر خود را دوست دارد و برا? آنها مقام? قائل است، با دور ماندن از آنها ?ا از دست دادن ا?شان، مقام والد?ن برا? فرد از ب?ن نم? رود و او همچنان پدر و مادر خود را دوست دارد و احترام برا? آنها قائل است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۲ ، ۱۴:۵۰
هادی قلعه نوی

??ربیع الاول

?-ولادت رسول خاتم، پیامبر اکرم(ص) بنابر قول اهل سُنَّت (سال عام الفیل)?- آغاز هفته‏ی وحدت

شرح مناسبت:

?- ولادت حضرت محمد(ص) به اتّفاق نظر شیعیان در ?? ربیع الاول در سال عام الفیل می‏باشد، ولی برخی از مسلمانان، این واقعه را در روز دوازدهم این ماه دانسته‏اند. کنیه‏ی آن حضرت، ابوالقاسم و القاب ایشان، رسول اللَّه، نبی اللَّه، خاتم الانبیا، سَیِّدُالبَشَر و... می‏باشد. پدر ایشان عبداللَّه بن عبدالمطلب و نیز مادر آن حضرت آمنه بنت وَهَب است. رقیه، ام کلثوم، زینب، قاسم، عبداللَّه، ابراهیم و حضرت فاطمه‏ی زهرا(س) فرزندان پیامبر اسلام می‏باشند که به جز فاطمه(س) همگی در دوران حیات پیامبر، از دنیا رفتند. دوران زندگی پیامبر اکرم(ص) در دو شهر مکه و مدینه سپری شد. ایشان پس از آن که در چهل سالگی برای پیامبری برگزیده شدند، در ابتدا دین الهی را به طور مخفیانه تبلیغ می‏کردند و پس از سه سال، به دعوت آشکار دست زدند. رنج‏ها و سختی‏های فراوانی که پس از درگذشت ابوطالب، عمو و حضرت خدیجه(س) همسر آن حضرت بر ایشان گذشت و همچنین اعلام آمادگی مردم یثرب برای پذیرفتن آن پیامبر عظیم‏الشأن، زمینه ساز هجرت بزرگ ایشان به مدینه گردید. ده سال آخر عمر و رسالت حضرت محمد(ص) در مدینه، همراه با جنگ‏ها، فتوحات و انتشار آیین آسمانی اسلام همراه بود.

?-وحدت و یکپارچگى مسلمانان و لزوم اتحاد و اتفاق کلمه میان ایشان بلکه ضرورت توحید کلمه بر محور کلمه توحید براى همه موحدان و خداپرستان روى زمین، از تعالیم و آموزشهاى اساسى آیین اسلام و از اصول فرهنگ قرآنى است. و بر همین اساس، قرآن کریم یکى از عمده ‏ترین و سازنده ‏ترین اهداف رسالت رسول اکرم صلى الله علیه و آله را تالیف قلوب و ایجاد انس و تفاهم به جاى خصومت و دشمنى بیان مى‏دارد و اگر کسى در تاریخ، به دیده عبرت بنگرد این معنى را از شاهکارهاى رسالت محمدى‏ صلى الله علیه و آله مى‏یابد. «واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا»همگى به حبل و رشته خداوندى چنگ بزنید و پراکنده نگردید.

آ?ات و روا?ات متناسب :

هفته وحدت

قرآن کر?م:

وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّهِ جَمِیعاً و لاتَفَرَّقُواهمگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید

آل عمران ، آیه ??? .

پیامبرصلی الله علیه وآله :أیُّهَا النّاسُ! عَلَیکُم بِالجَماعَةِ و إیّاکُم و الفُرقَةَای مردم! بر شما باد به جماعت و بپرهیزید از جدا??

میزان الحکمه ، ح ???? . 

پیامبرصلی الله علیه وآله :الجَماعَةُ رَحمَةٌ و الفُرقَةُ عَذابٌوحدت مایه رحمت ، و تفرقه موجب عذاب

استکنزالعمّال ، ح ????? .

پیامبرصلی الله علیه وآله :یَدُاللَّهِ عَلَی الجَماعَةِ و الشَّیطانُ مَعَ مَن خالَفَ الجَماعَةَ یَرکُضُدست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند

کنزالعمّال ، ح ???? 

پیامبرصلی الله علیه وآله :عَلَیکَ بِالجَماعَةِ ؛ فَإنَّما یأکُلُ الذِّئبُ القاصِیَةَبا جماعت همراه شو ؛ زیرا گرگ ، گوسفند دورمانده را می‏خورد

مسند أحمد ، ج ? ، ص ??? .

امام علی‏علیه السلام :لَوسَکَتَ الجاهِلُ مَااختَلَفَ النّاسُاگر نادان خاموشی می‏گزید ، مردم دچار اختلاف نمی‏شدند

بحار الأنوار ، ج ?? ، ص ?? .

امام علی‏علیه السلام :عَلَیکُم بِالتَّواصُلِ وَالتَّباذُلِ و إیّاکُم و التَّدابُرَ والتَّقاطُعَبر شما باد به ارتباط و بخشش به یکدیگر و دوری گزیدن از جدایی و پشت کردن به یکدیگر

نهج البلاغه ، نامه ?? .  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۲ ، ۰۴:۳۲
هادی قلعه نوی


رسول گرام? اسلام صلوات الله عل?ه و آله فرمودند: هرکس بشارت ماه رب?ع الاول را به من بدهد من هم بشارت بهشت را به او م? دهم .

ماه رب?ع الاول آغاز شده است؛ ماه? که در آن حوادث تار?خ? مهم? اتفاق افتاده است که از آن جمله، حادثه مهم و تار?خ? ل?لة المب?ت، هجرت حضرت محمد صل? الله عل?ه و آله از مکه به مد?نه، ولادت پ?امبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق عل?ه السلام، ازدواج حضرت محمد صل? الله عل?ه و آله و سلم با حضرت خد?جه عل?ها السلام، آغاز امامت امام مهد? عجل الله تعال? فرجه و هلاکت ?ز?د بن معاو?ه از جمله حوادث فرخنده ا?ن ماه است.

همچن?ن غزوه بن? نض?ر در سال چهارم هجر?، صلح امام حسن مجتب? عل?ه السلام با معاو?ه در سال ?? قمر?، شهادت حضرت امام حسن عسگر? عل?ه السلام در سال ??? قمر?، واقعه احراق مکه در هنگام جنگ ?ز?د با عبدالله بن زب?ر در سال ?? قمر?، حادثه صاحب زنج و قتل ??? هزار نفر از مردم بصره به دست موفق عباس? در سال ??? از د?گر حوادث مهم ماه رب?ع الاول است.

وقا?ع ماه رب?ع‏ الاول:

?- خارج شدن پ?امبر اعظم از مکه و مخف? شدن آن حضرت در غار ثور در آغاز رب?ع الاول.

?- رهسپار شدن پ?امبر (ص) به سو? مد?نه و آغاز هجرت آن بزرگوار به آن شهر.

?- ارتحال امام حسن عسگر? در سن ?? سالگ? در سال ??? ه.ق‏

?- آغاز امامت حضرت بق?ة اللَّه اعظم در نهم رب?ع الاول سال ??? ه.ق‏

?- ازدواج پ?امبر (ص) با حضرت خد?جه «ام المومن?ن» در دهم رب?ع الاول.

?- وفات عبدالمطلب در دهم رب?ع الاول.

?- ورود پ?امبر اعظم به مد?نه در دوازدهم رب?ع الاول.

?- م?لاد پ?امبر اکرم (ص) در سال عام‏الف?ل در هفدهم رب?ع الاول.

اعمال عباد? در ماه رب?ع الاول‏

اعمال روز اول ماه‏ ?- روزه گرفتن به شکرانه سلامت? پ?امبر اعظم و ام?رمؤمنان از گزند کفار و مشرکان در اول رب?ع‏الاول. ?- خواندن ز?ارت پ?امبر (ص) و عل? (ع) در ا?ن روز.

اعمال روز هشتم ماه‏ ?- در ا?ن روز خواندن ز?ارت امام حسن عسگر? (ع) و امام زمان (ع) مستحب است.

اعمال روز نهم ماه‏ ا?ن روز، روز ع?د و جشن و شاد? بزرگ برا? مؤمنان به مناسبت به امامت و خلافت رس?دن صاحب الزمان (ع) است. لذا اعمال ز?ر در ا?ن روز پسند?ده است. ?- اطعام به دوستان و ا?جاد فرح و شاد? در ب?ن آنان. ?- پوش?دن لباس نو. ?- شکر و عبادت خداوند متعال. ?- گشاده دست? و فراوان? برا? خانواده.

اعمال روز دوازدهم ماه‏ اعمال مستحب در ا?ن روز به شکرانه انقراض دولت امو? دو مورد است: ?- روزه گرفتن. ?- دو رکعت نماز مستحب? که در رکعت اول بعد از حمد، سه بار سوره کافرون و در رکعت دوم بعد از حمد سه بار سوره توح?د خوانده م?‏شود.

اعمال روز هفدهم ماه‏ اعمال مستحب? در م?لاد رسول خدا(ص) و امام صادق (ع) چن?ن است: ?- غسل کردن. ?- ز?ارت پ?امبر و ام?رمؤمنان از دور ?ا نزد?ک‏ ?- روزه‏ دار?. طبق روا?ت، روزه‏دار? در ا?ن روز برابر با روزه ?ک سال است. ?- دو رکعت نماز هنگام بالا آمدن آفتاب. در هر رکعت پس از حمد، ده بار سوره قدر و ده بار سوره توح?د خوانده شود. ?- گرام? داشتن مسلمانان و صدقه دادن. ?- جشن و شاد? کردن. ?- به مشاهد شر?فه رفتن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۲ ، ۲۰:۱۴
هادی قلعه نوی
مراسم عزادار? شهادت امام حسن عسکر? عل?ه السلام شب گذشته در فاطم?ه شهر روداب برگزار گرد?د. در ا?ن مراسم که به همت کانون ها? فرهنگ? هنر? اسرار و شم?م ظهور ، ه?ئت سربازان ولا?ت شهر روداب و شرکت تعاون? مهرنشان? روداب برگزار گرد?د تعداد ز?اد? ار دوستداران اهل ب?ت عل?هم السلام شرکت نمودند و از معنو?ات ا?ن مجلس که با ا?راد سخنران? و مداح? توسط ذاکر?ن اهل ب?ت همراه بود بهره مند گرد?دند. در پا?ان ن?ز از عزاداران به صرف شام پذ?را?? گرد?د.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۱
هادی قلعه نوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۱۱:۲۴
هادی قلعه نوی

دشمنان ما تصور م? کردند با رحلت امام(ره)، آغاز فروپاش? ا?ن نظام مقدس کل?د زده خواهد شد. آنها خ?ال م? کردند امام که رفت، به تدر?ج ا?ن شعله خاموش خواهد شد، ا?ن چراغ خاموش خواهد شد. بعد، مراسم تش??ع جنازه ? امام(ره)، آن احساسات مردم، آن حرکت عظ?م مردم در حما?ت از کار? که خبرگان کردند، ا?نها را ما?وس کرد. ?ک برنامه ر?ز? 10 ساله کردند

پا?گاه اطلاع رسان? دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ?ت الله خامنه ا? در گزارش? به بازخوان? د?دگاه ها? مقام معظم رهبر? درباره  9 د? 1388 پرداخت.

پوستر حماسه 9 د?
روز نهم د? در تار?خ ماند. ا?ن جمله رهبر انقلاب اسلام? است. ا?شان فتنه 88 را حاصل برنامه ر?ز? چند?ن ساله ? دشمنان و در ادامه ? قضا?ا?? چون فتنه ? سال 78 تحل?ل م? کنند و راه حل علاج آن را حرکت عظ?م مردم? همانند آنچه در 9 د? سال 88 اتفاق افتاد، م? دانند. از نگاه رهبر انقلاب روح د?انت حاکم بر دلها? مردم و توجه به فرهنگ عاشورا از خصوص?ات مشترک حماسه ? 9 د? و حوادث دوران پ?روز? انقلاب اسلام? است.

آ?ت الله خامنه ا? حرکت 9 د? را عامل در هم پ?چ?ده شدن بساط فتنه و فتنه گران و حادثه ا? ماندن? در تار?خ معرف? م? کنند.

آنچه در ادامه م? آ?د گز?ده ا? از «روا?ت تار?خ? حماسه 9 د?» در ب?انات رهبر انقلاب اسلام? است:

برنامه ر?ز? 10 ساله دشمن برا? فروپاش? نظام اسلام? در سال 78 و 88

دشمنان ما تصور م? کردند با رحلت امام(ره)، آغاز فروپاش? ا?ن نظام مقدس کل?د زده خواهد شد. آنها خ?ال م? کردند امام که رفت، به تدر?ج ا?ن شعله خاموش خواهد شد، ا?ن چراغ خاموش خواهد شد. بعد، مراسم تش??ع جنازه ? امام(ره)، آن احساسات مردم، آن حرکت عظ?م مردم در حما?ت از کار? که خبرگان کردند، ا?نها را ما?وس کرد. ?ک برنامه ر?ز? 10 ساله کردند - ا?ن تحل?ل من است، ا?ن به معنا? اطلاع ن?ست؛ تحل?ل? است که قرائن آن را برا? ما اثبات م? کند - 10 سال بعد ام?دوار بودند که نت?جه بدهد. سال 78 که آن حوادث پ?ش آمد، آن کس? که ا?ن حوادث را خنث? کرد، مردم بودند. روز ب?ست و سوم ت?ر سال 78 مردم آمدند در خ?ابانها، توطئه ? دشمن را که سالها برا?ش برنامه ر?ز? کرده بودند، در ?ک روز باطل کردند. آن روز گذشت. موج دوم، باز ?ک برنامه ر?ز? 10 ساله بود تا سال 88 . به نظرشان فرصت? به دست م? آمد. به خ?ال خودشان زم?نه ها را آماده کرده بودند. مطالبات? هم مردم داشتند - مردم? که وابسته ? به نظامند، وفادار به نظامند - فکر کردند از ا?ن مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضا?ا? سال 88 به وجود آمد. دو سه ماه تهران را متلاطم کردند - البته فقط تهران را - دو سه ماه توانستند دلها و ذهنها را به خودشان مشغول کنند. ا?نجا هم مردم آمدند تو? م?دان. بعد از آنکه باطنها ظاهر شد، در روز قدس مردم د?دند که ا?نها حرف دلشان چ?ست، در روز عاشورا فهم?دند که ا?نها عمق خواسته هاشان تا کجاست، مردم عز?ز ما به م?دان آمدند و حماسه ? 9 د? را به راه انداختند. نه فقط در تهران، بلکه در سراسر کشور، م?ل?ونها نفر در روز نهم د?، بعد هم بلافاصله در ب?ست و دو? بهمن آمدند تو? م?دان، غائله را ختم کردند. ا?ن، هنر مردم است. درود به مردم ا?ران. درود به ملت مومن و مبارز و بص?ر و آگاه ا?ران. ان شاالله به توف?ق اله?، مردم هم?ن راه را و هم?ن خط را و هم?ن آرمان را و هم?ن عزم و همت را تا آخر ادامه خواهند داد. 1390/03/14

**

حضور پرشور مردم؛ عامل شکست فتنه هجدهم ت?ر و فتنه 88

در فتنه ? هجدهم ت?ر، پنج روز بعد از ا?نکه فتنه گران فتنه ? خود را شروع کردند، مردم آن حرکت عظ?م 23 ت?ر را، نه فقط در تهران، بلکه در سا?ر شهرها به راه انداختند. در فتنه ? 88، دو روز بعد از حوادث عاشورا، آن قض?ه ? عظ?م نهم د? به راه افتاد. همان وقت بعض? از ناظران خارج? که از نزد?ک د?ده بودند، در مطبوعات غرب? نوشتند و ما د?د?م، که گفته بودند آنچه در نهم د? در ا?ران پ?ش آمد، جز در تش??ع جنازه ? امام، چن?ن اجتماع?، چن?ن شور? د?ده نشده بود. ا?ن را مردم کردند. حضور مردم ا?نجور? است. 1390/07/20

**

حرکت عظ?م مردم?؛ تنها راه حل مقابله با فتنه 88

فتنه ? 88 تنها آن چ?ز? نبود که تو? خ?ابان به وس?له ? تعداد? آدم د?ده شد؛ ا?ن ?ک چ?ز ر?شه دار? بود، ?ک ب?مار? عم?ق? درست کرده بودند، اهداف? داشتند، زم?نه ها و مقدمات فراوان? برا?ش چ?ده شده بود، کارها? بزرگ? شده بود و هدفها? بس?ار خطرناک? دنبال ا?ن کار بود، که با ا?ن برخوردها? گوناگون س?اس? و امن?ت? و ا?نها حل نم? شد؛ ?ک حرکت عظ?م مردم? لازم داشت؛ که ا?ن حرکت، حرکت 9 د? بود؛ آمدند بساط فتنه و فتنه گران را در هم پ?چ?دند. لذا حادثه ? 9 د? ?ک حادثه ? ماندن? در تار?خ ماست. من آن سال هم گفتم - پارسال بود ?ا سال پ?ش از آن بود - که ا?ن حادثه، حادثه ? کوچک? ن?ست. ا?ن حادثه، شب?ه حوادث اول انقلاب است. ا?ن حادثه با?ست? حفظ شود، با?ست? گرام? داشته شود. 1390/09/21

**

روح د?انت حاکم بر مردم؛ نقطه مشترک 9 د? و حضور مردم در سال 57

در قض?ه ? 9 د? سال 88 ?ک نکته اساس? است و آن نکته برم? گردد به هو?ت انقلاب و ماه?ت انقلاب. ?عن? همان روح? که حاکم بود بر اصل انقلاب ما و آن حضور عظ?م ب? نظ?ر تار?خ? در سال 57، همان روح در ماجرا? 9 د? نشان داده شد؛ کما ا?نکه در قضا?ا? گوناگون د?گر هم نشان داده شده، ل?کن در 9 د? به شکل بارز? نشان داده شد؛ به طور? که جا? انکار و ترد?د و تامل برا? ه?چ کس از بدخواهان و دوستان و دشمنان و د?گران باق? نگذارد. آن روح چه بود؟ روح د?انت حاکم بر دلها? مردم بود. 1390/09/21

**

توجه به فرهنگ عاشورا؛ خصوص?ت مشترک 9 د? و حوادث اول انقلاب

?ک? از خصوص?ات د?گر? که در حادثه ? 9 د? هست، که باز آن را کاملا به حوادث انقلاب نزد?ک م? کند، مسئله ? عاشوراست. ?عن? در حوادث اول انقلاب هم محرم پ?ش آمد و امام آن نکته ? عظ?م عج?ب تار?خ? را ب?ان کردند: «ماه? که خون بر شمش?ر پ?روز است». ا?ن حرف کوچک? ن?ست: پ?روز? خون بر شمش?ر. ماها عادت کرده ا?م، ا?ن حرفها را ه? تکرار م? کن?م؛ کانه عمقش گاه? از ?ادمان م? رود. خون بر شمش?ر پ?روز م? شود، مظلوم بر ظالم فائق م? آ?د، کشته بر کشنده فائق م? آ?د؛ ا?ن همان چ?ز? است که در عاشورا پ?ش آمد. امام ا?ن را در محرم سال 57 مطرح کردند، در قض?ه ? 9 د? هم باز پا? امام حس?ن در م?ان بود، پا? عاشورا در م?ان بود. اگر آن حرکات سخ?ف و در واقع گر?ه آور از سو? ا?ن گروه ها? ا?ضا سخ?ف، در عاشورا پ?ش نم? آمد، ا?ن حرکت عظ?م و ا?ن تحرک عموم? مردم معلوم نبود به ا?ن شکل به وجود ب?ا?د. ا?نجا هم پا? عاشورا در م?ان بود. 1390/09/21

**

موضع گ?ر? صر?ح در مقابل اهانت به امام حس?ن(ع)؛ نشانه روشن ب?ن? مردم

م? ب?ن?د مردم پا?بند? شان به مسائل د?ن? و ارزشها? معنو? ب?شتر شده است. ک? در کشور ما ا?ن همه جوان در مراسم معنو? شرکت م? کردند؛ در مراسم عباد? ماه رمضان، در روز ع?د فطر؟ ا?ن اجتماعات عظ?م، ا?ن روشن ب?ن? مردم در زم?نه ? مسائل س?اس? سابقه نداشته است. بعد از اهانت? که در روز عاشورا? سال 88 به وس?له ? ?ک عده تحر?ک شده نسبت به امام حس?ن انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز 9 د? تو? خ?ابانها آمدند و موضع صر?ح خودشان را علن? ابراز کردند. دستها? دشمن و تبل?غات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات د?ن? عقب بنشاند، بلکه روزبه روز ا?ن احساسات تندتر و ا?ن معرفت عم?ق تر شده است. 1389/07/27

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۱
هادی قلعه نوی