کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۲۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

عوامل جذب به نماز و ?ا ترک نماز و درمان آن

با توجه به سوال? که معمولاً همه ? افراد به دنبال جواب آن هستند، چند? پ?ش در سا?ت بس?ار خوب "پورتال نماز" ا?ن سوال را با جواب? که از طرف کارشناسان متخصص به آن جواب داده بودند، د?د?م.

ما هم به علت مهم بودن ا?ن موضوع آن را با درج پ? نوشت ها? معتبر باز نشر داد?م.

علت بی اعتنایی برخی به نماز و راه­های درمان آن چیست؟

شناخت و تشخیص مشکل، اولین و مهمترین مرحله حل مشکل و گره گشایی از آن است که در پرتو آن می توان درمان صحیح ارائه کرد. برای بی اعتنایی به نماز نیز ابتدا شناخت علت و سپس ارائه درمان مناسب می تواند کمک شایانی به حل این مشکل ایفا نماید که به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره می­کنیم.
 
 
بق?ه در ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۰:۱۰
هادی قلعه نوی
نماز جماعت در مسجد

 

به نقل از پا?گاه جامع دن?ا? ن?از به نـماز، گرفته شده از قدس آنلا?ن، ب? ترد?د اقامه نماز، به صورت جماعت در مساجد، دارا? ثواب? بس?ار عظ?م در نزد خداوند متعال م? باشد، چنانکه ملائک از ضبط ثواب آن ناتوان م? مانند؛ اما جالب است بدان?د در ا?ن ب?ن ثواب نماز خواندن در بعض? از مساجد چند برابر و گاه? چند هزار برابر است!


بنا به روا?ات ائمه اطهار (ع)، مساجد از جهت فض?لت متفاوتند و با ?کد?گر فرق دارند، به نحو? که امام رضا (ع) از پدرانشان نقل م? نما?ند که امام باقر (ع) فرمودند: صَلوة ف?ِ المَسجِد الحَرام اَفضَل مِن ماَة اَلف صَلوةٍ ف? غَ?ره مِن المَساجد - ?ک نماز در مسجدالحرام، برتر از صدهزار نماز در سا?ر مساجد م? باشد.

مسجدالنب?

در روا?ت? د?گر از حضرت محمد (ص) آمده است: ?ک نماز در مسجد من، نزد خداوند متعال برابر با ده هزار نماز در سا?ر مساجد است، مگر مسجدالحرام، ز?را بدون ترد?د نـماز ...
 
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۶:۵۳
هادی قلعه نوی

سبزوار- ا?رنا- امام جمعه شهر روداب سبزوار گفت : از همه ظرف?ت ها با?ست? برا? تحقق شعار امسال استفاده شود و در ا?ن راه تلاش مشترک و مجاهدانه مردم و مسوولان نظام ضرور? است .

 به گزارش ا?رنا، حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب سبزوار اظهار کرد: ظرف?ت ها? کشور بس?ار گسترده بوده و متاسفانه بخش ز?اد? از آن بلااستفاده مانده است .

و? خطاب به مردم روداب افزود: برخ? از مهارت ها?? که ما در روستاها داشت?م کنار گذاشته ا?م مثلا ?ک خانم در خانه با دو م?ل بافتن? لباس ، کلاه و شال گردن فرزندانش را م? بافت و کارگاهها? قال? باف? که هز?نه و خرج ?ک ?ا چند خانواده را م? داد در ا?ن منطقه کمرنگ شده است .

امام جمعه روداب به منابع آب? و اراض? و امکانات موجود کشور اشاره کرد و گفت :اگر تمام مرزها? ا?ران را آدم بچ?نند و نگذارند که ه?چ ا?ران? نه چ?ز? ب?رون ببرد و نه چ?ز? به داخل کشور ب?اورد ، آنقدر زم?ن ،آب و امکانات دار?م که تول?دات کشاورز? داشته باش?م و غذا ته?ه کن?م، لذا تحر?م ها نم? تواند به کشور ما ضربه بزند.

و? ظرف?ت ها? منطقه روداب را بالا دانست و گفت:معادن بخش روداب در شهرستان اول است و قطب معدن? خراسان رضو? محسوب م? شود.

و? گفت : پودر سنگ و منگنز فراوان? از ا?ن منطقه استخراج م? شود و همچن?ن ظرف?ت بس?ار خوب? برا? کشت پسته در منطقه وجود دارد.

حجت الاسلام ک?ان? مقدم اظهار داشت : برا? پرورش دام و تول?دات کشاورز? هم ا?ن بخش ظرف?ت ها? فراوان? دارد.

و? برا? تحقق شعار امسال بر تقو?ت روح خود اتکا?? و خودباور? تاک?د کرد و گفت :ما با?د خود باور? و اعتماد به نفس داشته باش?م .

بخش روداب در جنوب غرب? سبزوار قرار دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۶:۰۲
هادی قلعه نوی
عوامل سلب توف?ق از نماز صبح و شب

 

عوامل سلب توف?ق از نماز صبح و هم‌ چن?ن نماز شب به دو گروه عمده ? عوامل معنو? و د?گر? عوامل ماد? دسته‌بند? م?‌شود، که ما در ا?ن پست فقط به ?ک? از ز?ر شاخه ها? عوامل معنو? م? پرداز?م:

ضعف در خداشناس?

?ک? از مهم‌تر?ن عوامل معنو? که موجب م?‌شود تا انسان نسبت به نماز صبح به سخت? از خواب ب?دار گردد‌، عدم معرفت و شناخت نسبت به خداوند متعال و الطاف ...

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۶:۴۸
هادی قلعه نوی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۵:۱۹
هادی قلعه نوی

پا?گاه اطلاع رسان? بخش و شهر روداب

مراسم سالروز ولادت مولی الموحدین حضرت علی عل?ه السلام و روز پدر با حضور پرشور مردم و مسئولان در محل حسینیه بزرگ شهر روداب برگزار شد. حجت الاسلام کیانی مقدم امام جمعه روداب در این مراسم درخصوص راه شناخت حضرت علی(ع) مطالبی بیان کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۱:۱۰
هادی قلعه نوی