کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است


"رجب"، ماه خداست؛ ماه پر برکت? است که اعمال بس?ار? برا? آن ذکر شده است.

پ?امبراکرم صلوات الله عل?ه فرمود: هر کس ?ک روز از ماه رجب را روزه بگ?رد، مستوجب خشنود? خدا م? شود و غضب اله? از او دور م? گردد و در? از درها? جهنم بر رو? او بسته م? شود.

اعمال ماه ها? رجب و شعبان، جهت آماده ساختن روح برا? شرکت در م?همان? ماه مبارک رمضان م? باشد. برا? درک عظمت ماه رمضان با?د از قبل خود را آماده نمائ?م.

پ?امبراکرم(ص) فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در ا?ن ماه بس?ار طلب آمرزش کن?د که خدا آمرزنده و مهربان است.

اول?ن شب جمعه ماه رجب را ل?لة الرغائب نامند. در ا?ن شب ملائک بر زم?ن نزول م? کنند. برا? ا?ن شب عمل? از رسول خدا صل? الله عل?ه و آله ذکر شده است که فض?لت بس?ار? دارد و بد?ن قرار است:

روز پنج شنبه اول آن ماه - در صورت امکان و بلا مانع بودن-  روزه گرفته شود. چون شب جمعه شد؛ ما ب?ن نماز مغرب و عشاءدوازده رکعت نماز اقامه شود که هر دو رکعت به ?ک سلام ختم م? شود و درهر رکعت ?ک مرتبهسوره حمد، سه مرتبهسوره قدر، دوازده مرتبهسوره توح?د خوانده شود. و چون دوازده رکعت به اتمام رس?د،هفتاد بار ذکر" اللهم صل عل? محمد النب? الام? و عل? آله" گفته شود.

پس از آن در سجده هفتاد بار ذکر" سبوح قدوس رب الملائکة والروح" گفته شود. پس از سر برداشتن از سجده، هفتاد بار ذکر" رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العل? الاعظم" گفته شود. در ا?نجا م? توان حاجت خود را از خدا? متعال درخواست نمود. ان شاء الله به استجابت م? رسد.

پ?امبراکرم صلوات الله عل?ه در فض?لت ا?ن نماز م? فرما?د:

کس? که ا?ن نماز را بخواند، شب اول قبرش خدا? متعال ثواب ا?ن نماز را با ز?باتر?ن صورت و با رو? گشاده و درخشان و با زبان فص?ح به سو?ش م? فرستد. پس او به آن فرد م? گو?د: ا? حب?ب من، بشارت بر تو باد که از هر شدت و سخت? نجات ?افت?.

م?ّت م? پرسد تو ک?ست?؟ به خدا سوگند که من صورت? ز?باتر از تو ند?ده ام و کلام? ش?ر?ن تر از کلام تو نشن?ده ام و بو??، بهتر از بو? تو نبوئ?ده ام.

آن ز?بارو? پاسخ م? دهد: من ثواب آن نماز? هستم که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال به جا آورد?. امشب به نزد تو آمده ام تا حق تو را ادا کنم و مونس تنها?? تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دم?ده شود و ق?امت بر پا شود، من سا?ه بر سر تو خواهم افکند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۱:۰۶
هادی قلعه نوی


عرض تسل?ت

امروز زم?ن آغوش گشوده است تا بار د?گر انسان پاک? از سلاله خاندان پ?امبر(ص) را در خود جا? دهد و او را به ح?ات? برتر از ا?ن دن?ا? دون و در کنار اول?ا و انب?ا نو?د دهد. شهادت جانگداز آن امام همام، امام عل? النق?(ع) را به عموم ش?ع?ان جهان تسل?ت م? گو??م.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۵:۲۳
هادی قلعه نوی

مخالفان اسلام و قرآن که در طول تار?خ، مکنونات قلب? و ک?نه توز? خود را در قالب جنگ ها، جنا?ت ها، تخر?ب ها و ترور مروجان و مبلغان د?ن مب?ن اسلام نشان داده بودند، بار د?گر ظهور ?افته و ا?ن بار مزار پاک صحاب? پ?امبر اعظم (ص) را نشانه گرفتند.

ا?ن ب?ان?ه تصر?ح کرده است: تخر?ب وحش?انه قبه و بارگاه حجر بن عد? صحاب? بزرگ پ?غمبر اکرم (ص) و ?ار وفادار ام?رمومنان عل?(ع)، که در برابر نظام طاغوت? بن? ام?ه ق?ام کرد، نه تنها با ه?چ ?ک از مع?ارها? اسلام? هم خوان? ندارد، بلکه با مع?ارها? انسان? ن?ز سازگار ن?ست و ب?ش از پ?ش نما?انگر سرسپردگ? گروهک ها? سلف? و تکف?ر? به آمر?کا و رژ?م صه?ون?ست? است.

در ا?ن ب?ان?ه تاک?د شده است: نور خداوند ه?چگاه خاموش نم? شود و با ا?ن دس?سه ها محبوب?ت اهل ب?ت عصمت و طهارت و ?اران وفادار آنها نه تنها خدشه دار نشده، بلکه خلاف انتظار و خواسته دشمنان، عشق به ائمه اطهار و ?اران گرانقدر آنها افزا?ش پ?دا م? کند.

در ا?ن ب?ان?ه آمده است: بدون شک دست انتقام خداوند متعال از گروه ها? ترور?ست? که در سور?ه دست به چن?ن اقدامات وحش?انه ا? م? زنند، انتقام خواهد گرفت و استکبار جهان? و عمال عرب? وابسته به آنها که م? خواهند با تشو?ق کردن ا?ن جنا?ات، جنگ مذهب? و فرقه ا? در م?ان مسلمانان ا?جاد کنند، باز هم شکست خواهند خورد و موج ب?دار? اسلام? همچنان بر ساحل ناامن دشمنان اسلام و قرآن خواهد کوب?د.

ترور?ست ها? سور?ه در جنا?ت? وحش?انه ضمن نبش قبر حجر بن عد?، ?ک? از صحاب? پ?امبر اسلام(ص) و ?ار باوفا? حضرت عل?(ع)، پ?کر مطهر ا?ن صحاب? را ربودند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۷:۱۹
هادی قلعه نوی
به مناسبت م?لاد حضرت زهرا(س) جشن م?لاد آن حضرت با حضور علاقمندان به اهل ب?ت در مهد?ه شهر روداب برگزار گرد?د.در ا?ن مراسم پس از تلاوت آ?ات? چند از کلام ا... مج?د سرود? توسط مهد کودک شازده کوچولو اجرا شد و در ادامه حاضر?ن از سخنان حجت الاسلام و المسلم?ن حاج آقا? ب?دخور? استفاده نمودند.مداح اهل ب?ت آقا? محمد قلعه نو? در ادامه برنامه به مد?حه سرا?? در مدح حضرت فاطمهُ(س) پرداختند و در پا?ان به کسان? که در مسابقه پ?امک? و مسابقه طرح سوال حضور? شرکت کرده بودند و ن?ز به نامها? فاطمه و زهرا جوا?ز? اهدا گرد?د.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۸:۴۹
هادی قلعه نوی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۱:۱۰
هادی قلعه نوی


right الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله ستایش خدای? را که ما را بدین [راه] هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبر? نم? کرد ما خود هدایت نم? یافتیم الأعراف آ?ه 43 left


تصو?ر صفحه اصل?

السلام عل?ک ?ا بنت نب? الرحمه ، ?ا فاطمه الزهرا
م?لاد پر شکوه دختر رسول خدا و سرور زنان دو عالم ، حضرت فاطمه سلام الله عل?ها مبارک باد.

پ?امبر اکرم(صل? الله عل?ه و آله) در سال پنجم بعثت، که سال ولادت فرزندش بود؛ در سخت‎تر?ن شرائط و حالات به سر مى برد.

اسلام منزوى بود، و مسلمانان اندک نخست?ن، شد?داً تحت فشار .

مح?ط مکه بر اثر شرک و بت پرستى و جهل و خرافات و جنگ‎هاى قبا?ل عرب و حاکم?ت زور و ب?نوا?ى توده هاى مردم، ت?ره و تار بود.

پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله) به آ?نده مى اند?ش?د، آ?نده اى درخشان از پشت ا?ن ابرهاى س?اه و ظلمانى، آ?نده اى که با توجه به اسباب عادى و ظاهرى بس?ار دوردست و شا?د غ?ر ممکن بود.

در هم?ن سال حادثه بزرگى در زندگى پ?امبر رخ داد، به فرمان خدا براى مشاهده ملکوت آسمان‎ها به معراج رفت، و به مصداق «لنر?ه من آ?اتنا الکبرى» آ?ات عظ?م پروردگار در پهنه بلند آسمان را با چشم خود د?د، و روح بزرگش بزرگتر شد، و آماده پذ?رش رسالتى سنگ?ن‎ تر، توأم با ام?د ب?شتر .

در روا?تى از اهل سنت و ش?عه - که هر دو بر آن تأک?د دارند - مى خوان?م: پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله) در شب معراج از بهشت عبور مى کرد، جبرئ?ل از م?وه درخت طوبى به آن حضرت داد، و هنگامى که پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله) به زم?ن بازگشت نطفه فاطمه زهرا (سلام الله عل?ها) از آن م?وه بهشتى منعقد شد.

لذا در حد?ث مى خوان?م که پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله) فاطمه (سلام الله عل?ها) را بس?ار مى بوس?د، روزى همسرش عا?شه بر ا?ن کار خرده گرفت، که چرا ا?ن همه دخترت را مى بوسى؟!

پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله) در جواب فرمود:

«من هر زمان فاطمه را مى بوسم، بوى بهشت را از او استشمام مى کنم.»

و به ا?ن ترت?ب ا?ن مولود بزرگ از عصاره پاک م?وه هاى بهشتى و از پدرى همچون پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله)، و مادر ا?ثارگر و فداکارى همچون «خد?جه» در روز ب?ستم جمادى الثانى گام به دن?ا نهاد، و طعن و سرزنش‎هاى مخالف?ن که پ?امبر را بدون «نسل جانش?ن» مى پنداشتند، همگى نقش بر آب شد، و به مضمون سوره «کوثر» فاطمه زهرا چشمه جوشان براى ادامه دودمان پ?امبر و ائمه هدى و خ?ر کث?ر در طول قرون و اعصار، تا روز ق?امت شد.

ا?ن بانوى بهشتى نام‎ها?? داشت که هر کدام از د?گرى پر معنى تر بود: 1- فاطمه، 2- صد?قه، 3- طاهره، 4- مبارکه، 5- زک?ه، 6- راض?ه، 7- مرض?ه، 8- محدثه، 9- زهرا و هر ?ک ب?انگر اوصاف و برکات وجود پربرکت او است.

هم?ن بس که در نام معروفش «فاطمه» بزرگتر?ن بشارت براى پ?روان مکتبش نهفته است، چرا که «فاطمه» از ماده «فطم» به معنى جدا شدن، ?ا باز گرفتن از ش?ر است، و طبق حد?ثى که از پ?امبر گرامى اسلام(صل? الله عل?ه و آله)  روا?ت شده به ام?ر مؤمنان على(عل?ه السلام)  فرمود:

«مى دانى چرا دخترم، فاطمه نام?ده شد؟

عرض کرد: بفرمائ?د.

فرمود: براى آن که او و ش?ع?ان و پ?روان مکتبش از آتش دوزخ باز گرفته شده اند!»

از م?ان نام‎هاى او نام «زهرا» ن?ز درخشندگى و فروغ خاصى دارد، از امام صادق(عل?ه السلام) پرس?دند: چرا فاطمه را «زهرا» مى نامند؟

فرمود: «ز?را زهرا به معنى درخشنده است و فاطمه چنان بود که چون در محراب عبادت مى ا?ستاد، نور او براى اهل آسمان‎ها پرتو افکن مى شد، همانگونه که نور ستارگان براى اهل زم?ن [پرتو افکن است ]، لذا زهرا نام نهاده شد.»

هنگامى که خد?جه زنى با شخص?ت و معروف به بزرگى بود، با پ?امبر اسلام(صل? الله عل?ه و آله)   ازدواج کرد زنان مکه با او قطع رابطه کردند، و گفتند: او با جوان ته?‎دست و ?ت?مى ازدواج کرده و شخص?ت خود را پائ?ن آورده است!

ا?ن وضع همچنان ادامه ?افت تا ا?ن که خد?جه باردار شد و جن?نش کسى جز فاطمه زهرا نبود.

به هنگام وضع حمل به سراغ زنان قر?ش فرستاد و از آن ها خواست که در ا?ن ساعات حساس و پردرد و رنج به ?ارى او ب?ا?ند و تنها?ش نگذارند، اما او با ا?ن پاسخ سرد و دردآلود روبرو شد که:

«تو سخن ما را گوش نکردى، با ?ت?م ابوطالب که مالى نداشت ازدواج نمودى، ما ن?ز به کمک تو نخواه?م شتافت!»

خد?جه با ا?مان، از ا?ن پ?ام زشت و بى معنى سخت غمگ?ن شد، اما در اعماق دلش نور ام?دى درخش?د که خدا?ش او را در ا?ن حال تنها نخواهد گذاشت.

لحظات سخت و بحرانى وضع حمل آغاز شد، او در مح?ط خانه تنها بود، و زنى که او را کمک کند وجود نداشت، قلب او فشرده تر مى شد، و امواج خروشان بى مهر?‎هاى مردم روح پاکش را آزار مى داد.

ناگهان برقى در افق روحش درخش?د، چشم بگشود و چهار زن را نزد خود د?د، سخت نگران شد. ?کى از آن چهار زن صدا زد:

نترس و غمگ?ن مباش. پروردگار مهربانت ما را به ?ارى تو فرستاده است ما خواهران توا?م.

من ساره ام!

و ا?ن ?ک آس?ه همسر فرعون است که از دوستان تو در بهشت خواهد بود.

آن د?گر? مر?م دختر عمران، و ا?ن چهارمى را که مى ب?نى دختر موسى بن عمران، کلثوم است!

ما آمده ا?م که در ا?ن ساعت ?ار و ?اور تو باش?م.

و نزد او ماندند تا فاطمه بانوى اسلام د?ده به جهان گشود.

آرى به مصداق: 

ان الذ?ن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عل?هم الملائکة الا تخافوا ولاتحزنوا»؛ کسانى که بگو?ند پروردگار ما الله است، فرشتگان بر آن ها نازل مى شوند و مى گو?ند نترس?د و اندوهى به خود راه نده?د.»

در ا?نجا ن?ز علاوه بر فرشتگان، ارواح زنان با شخص?ت جهان به ?ارى خد?جه با ا?مان و پر استقامت شتافتند.

تولد ا?ن مولود خجسته آنچنان پ?امبر(صل? الله عل?ه و آله) را خشنود کرد که زبان به مدح و ثناى پروردگار گشود، و زبان بدخواهان که او را ابتر مى خواندند، براى هم?شه کوتاه شد.

خداوند مژده ا?ن مولود پربرکت را در سوره کوثر به پ?امبرش داد و فرمود:

انا اعط?ناک الکوثر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر»؛ ما سرچشمه جوشان خ?ر کث?ر را به تو بخش?د?م، اکنون که چن?ن است، براى پروردگارت نماز بجاى آور و تکب?ر گو! مسلماً دشمن تو، ابتر است!
 

----------------------------------------------------------------------------


بارها گفت محمد که عل? جان من است ، هم به جان عل? و جان محمد صلوات

salavat

اهدا م? کن?م به ارواح ملکوت? رسول اکرم صل? الله عل?ه و آله ، ائمه اطهار عل?هم السلام ، همه شهدا از صدر اسلام تا کنون ، امام شهدا و جهت تعج?ل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعال? فرجه شر?ف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۱:۰۱
هادی قلعه نوی

9ارد?بهشت روز شوراها

انسان، موجود? اجتماع? است که ن?ازها و خواسته ها? او جز با همکار? و تبادل نظر فکر? د?گران برآورده نم? شود. نوآور? ها? بزرگ و بهره بردار? از آنها، حاصل کمک و هم فکر? انسان ها با همد?گر است.

پ?شرفت دانش و فن آور?، ضرورت ا?ن کار جمع? و تبادل اطلاعات را م?ان انسان ها، ملت ها و دولت ها ب?شتر نما?ان م? سازد. تصم?م گ?ر? ها? اجتماع? در جنبه ها? گوناگون س?اس?، نظام?، فرهنگ? و اقتصاد? زمان? دق?ق تر و درست تر خواهد بود که افراد صاحب نظر در تنظ?م آن ب?شتر شرکت کنند و از نظرخواه? و تبادل اند?شه ها? گوناگون بهره گرفته شود. برخورد اند?شه ها به صورت صح?ح و پ?وسته، م? تواند نارسا?? ها? تصم?م گ?ر? و اجرا را از ب?ن ببرد و نتا?ج به دست آمده را هر چه کامل تر و دق?ق تر کند.

نقش شورا در جامعه
مشورت، ?ک? از ارکان مهم سلامت تصم?م گ?ر? هاست. جامعه ا? که سنت مشورت در آن حاکم ن?ست، در تب و تاب خودمحور? م? سوزد، ول? در جامعه ا? که در آن هم فکر? و نظرخواه?، اصل? ?ق?ن? است و از اجزا? ضرور? ح?ات آن به شمار م? آ?د، بهتر?ن راه و کامل تر?ن مس?ر در برابر افراد گشوده خواهد شد.

پ?امبر اعظم صل? الله عل?ه و آله ن?ز م? فرما?د: «ه?چ قوم? مشورت نکردند جز آنکه به بهتر?ن امور هدا?ت ?افتند.» آنان که گرفتار خودرأ?? و استبدادند، در اشتباه به سر م? برند و تنش ها? اجتماع? و س?اس? م? آفر?نند. نبود سنت مشورت در جامعه، رشد افکار را متوقف م? سازد و چن?ن مردم?، شا?ستگ? زندگ? حق?ق? را از دست م? دهند.

پ?ش?نه شورا
مشورت، ?ک? از مسائل مهم? است که خداوند در قرآن کر?م، بارها ضرورت و ن?ازمند? به آن را با ش?وه ها? گوناگون و واژه ها? مختلف ب?ان و عمل به آن را سفارش کرده است. بر اساس آ?ات قرآن?، مسئله شورا، به اسلام اختصاص ندارد. در برخ? آ?ات، از افراد? سخن به م?ان آمده است که در امور گوناگون با اطراف?ان خود مشاوره م? کردند. از جمله ا?ن آ?ات، به واکنش بلق?س، ملکه سبأ در برابر نامه حضرت سل?مان عل?ه السلام م? توان اشاره داشت که با بزرگان قوم خود مشورت کرد و از آنان نظر خواست.

اهم?ت مشاوره در اسلام
موضوع مشاوره در اسلام اهم?ت خاص? دارد تا آنجا که حت? در قرآن کر?م، سوره ا? به نام «شورا» نام گذار? شده است. در د?دگاه اسلام، مشورت کردن افزون بر هدا?ت انسان، او را از تنگناها م? رهاند. در انجام امور، ن?رومند م? سازد، ما?ه برکت و فهم بص?رت انسان م? گردد، او را به رضا? خالق نزد?ک م? کند و به رأ? خالص م? رساند. آ?ه «وَ أَمْرَهُمْ شُورَ? بَ?ْنَهُمْ» در مکه و آ?ه «وَ شَاوِرْهُمْ فِ? الأَْمْرَ» در مد?نه نازل شده است؛ ?عن? د?ن اسلام هم در شرا?ط خفقان مکه و هم در دوران تشک?ل حکومت در مد?نه، به مشورت سفارش م? کند.

جا?گاه شورا در نظام س?اس? اسلام
هدف از حکومت اسلام?، اجرا? احکام اسلام و اداره امور مسلمانان بر اساس قوان?ن عادلانه اسلام است؛ ز?را اسلام، تمام ن?ازها? فرد?، خانوادگ? و اجتماع? بشر و سعادت و? را در دن?ا و آخرت پ?ش ب?ن? کرده است. هدف قرآن از تأک?د بر مشورت ا?ن است که اساس شورا و مشورت در شر?عت اسلام، همواره پابرجا و جاو?دان بماند؛ ز?را مشورت، موجب تبادل نظر، ?ک پارچگ? افکار، روشن شدن امور و اطم?نان خاطر در برطرف ساختن خطا م? گردد و ترک آن ستم? بزرگ بر جامعه و امت اسلام است. در حکومت اسلام? ضرورت دارد دولت مردان برا? حل بس?ار? از مسائل اجتماع? و تأم?ن مصلحت ها? عموم?، با افراد باصلاح?ت به مشاوره بنش?نند و بر پا?ه آن تصم?م گ?ر? کنند.

محدوده مجاز برا? مشورت
در اسلام، شورا و مشاوره زمان? موضوع?ت م? ?ابد که حکم و قانون? وجود نداشته باشد. وقت? حکم خدا و قوان?ن و مقررات اسلام ?ا فرمان صر?ح پ?امبر و معصومان وجود دارد، نم? توان مشاوره کرد و آن احکام و قوان?ن با?د بدون ه?چ گونه ترد?د و تأمل? اجرا شود. قرآن در ا?ن زم?نه م? فرما?د: «ه?چ مرد و زن با ا?مان? را در کار? که خدا و رسول حکم کنند، اراده و اخت?ار? ن?ست (که رأ? خلاف? اظهار کنند) و هر کس نافرمان? خدا و رسول کند، دانسته، به گمراه?ِ سخت? افتاده است.» ازا?ن رو، موضوع شورا و مشورت در امور? جار? م? شود که اسلام، نظر قاطع و تع??ن کننده ا? نداده باشد.

هدف مشورت
الف) جلوگ?ر? از پ?دا?ش خودکامگ? و استبداد
اگر در خانه، سازمان و اجتماع، همه افراد امکان اظهار نظر داشته باشند و اجازه دخالت در سرنوشت خود را ب?ابند، راه بر خودمحور? ها، خودکامگ? ها و تفکر استبداد? بسته م? شود. از ا?ن روست که امام عل? عل?ه السلام ، استبداد را در برابر مشاوره قرار م? دهد.

ب) شناخت خط
وقت? از راه مشورت خواه? به افراد د?گر اجازه اظهار نظر م? ده?م، افراد م? توانند مثل آ??نه، ع?ب ها? ما را نشان دهند و خطاها?مان را به ما بشناسانند. ا?ن عمل وقت? اهم?ت ب?شتر? م? ?ابد که خطاها? اجتماع? فرد، به دل?ل تعصب فرد?، کم بودن تجربه، نداشتن اطلاعات کاف? و غفلت از واقع?ت ها از د?د او پنهان بماند. ا?ن موضوع در مورد امور جمع? و سازمان? ن?ز کاملاً صدق م? کند. از ا?ن رو، امام عل? عل?ه السلام م? فرما?د: «کس? که از د?دگاه ها? د?گران استقبال م? کند، موارد اشتباه و خطا را خواهد شناخت».

ج) احساس شخص?ت و مسئول?ت
وقت? افراد در امور جمع? که به آنها و سرنوشتشان مربوط است، شرکت کنند و در تدو?ن و اجرا? امور، تحقق اهداف و نظارت بر اجرا? آنها سه?م باشند، در مورد موفق?ت آنها و دست ?اب? به نتا?ج قابل قبول، احساس مسئول?ت م? کنند. احساس مسئول?ت در افراد، پشتوانه بزرگ? برا? تحقق اهداف و موفق?ت برنامه هاست، چنان که امام عل? عل?ه السلام م? فرما?د: «ه?چ پشتوانه ا? مثل مشورت ن?ست».

د) تأم?ن منافع جمع
وقت? در امور? که به جمع مربوط م? شود، تصم?م گ?ر? ها از راه مشاوره و بررس? د?دگاه ها? جمع، به و?ژه افراد آگاه و صاحب نظر گرفته شود، امکان دخالت هواها? نفسان? و منافع فرد? به کمتر?ن حد م? رسد؛ چرا که لازمه احترام به آرا? د?گران، ناد?ده گرفتن خواسته ها? شخص? است. بد?ن ترت?ب، تصم?م گ?ر? جمع? و مشاوره با اعضا? ?ک مجموعه، نتا?ج کار را به مصلحت آن مجموعه نزد?ک تر م? کند.

و) تأم?ن تک?ه گاه در تصم?م گ?ر?
وقت? در تدو?ن شاخص ها، طراح? اهداف، تنظ?م روش ها? دست ?اب? به اهداف و حت? ش?وه نظارت بر اجرا، د?دگاه ها? اصلاح? اعضا? مجموعه به کار گرفته شود، نوع? ضمانت و تک?ه گاه برا? اجرا? درست آنها خواهد بود. ا?ن موضوع به و?ژه وقت? اهم?ت م? ?ابد که در مجموعه، به تغ??ر و تحول ن?از باشد؛ ز?را معمولاً افراد آن مجموعه، در مقابل تغ??ر و تحول، مقاومت نشان خواهند داد. البته در صورت رعا?ت اصل مشارکت و مشاوره، افراد مجموعه کمتر موقع?ت خود را در خطر م? ب?نند و با مراحل کار آشنا م? شوند و به جا? مقاومت، راه تغ??ر را آسان تر م? کنند. بهره گ?ر? از د?دگاه ها? بهتر، تضم?ن پو?ا?? فرد و مجموعه و ن?ز هدا?ت و اصلاح کژ? ها، از د?گر فا?ده ها? مشورت کردن است.

و?ژگ? ها? مشاور
اسلام اجازه نم? دهد با هر کس مشورت کن?م، بلکه کسان? را معرف? م? کند که صلاح?ت ا?ن کار را داشته باشند. در سخنان پ?شوا?ان حق، مجموعه ا? از صفات عنوان شده که چنانچه فرد دارا? آن صفات باشد، مناسب مشورت کردن است. خداترس?، تقوا? اله?، رازدار?، تعقل، تجربه و دانش، از جمله و?ژگ? ها? مشاور خوب است. در مقابل ا?ن و?ژگ? ها، صفات د?گر? مطرح م? شود که نبا?د در وجود مشاور باشد که ترس، بخل، حرص، دروغ گو??، حماقت و جهل از آن جمله اند.

وظ?فه مشاور
در د?دگاه اسلام، مشاور وظا?ف? دارد که با?د بدان عمل کند. مشاور با?د صادق، ام?ن و خ?رخواه باشد. رسول خدا صل? الله عل?ه و آله فرمود: «هر کس از برادر مسلمانش مشورت خواهد و او جز آنچه خ?ر و رشد اوست، نظر دهد، به او خ?انت کرده است.» مشورت کننده ن?ز با?د پس از آنکه با فرد? با صفات لازم مشورت کرد، نظر او را بپذ?رد و به کار بندد. پ?امبر اعظم صل? الله عل?ه و آله در ا?ن باره فرمود: «هرگاه انسان عاقلِ خ?رخواه? نظر مشورت? داد، بپذ?ر و از مخالفت با آرا? چن?ن افراد? بپره?ز که ب? گمان، نت?جه آن هلاکت است».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۱:۰۳
هادی قلعه نوی