کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

حضرت آ?ت الله خامنه ا?، رهبر معظم انقلاب اسلام? در د?دار علماء، فضلا، روحان?ون و طلاب استان خراسان شمال?، گفتند: لازم است روحان?ون و ائمه جماعات، کانون ها? فرهنگ? مساجد را با همکار? بس?ج رونق بخشند.

به گزارش خبرگزار? شبستان از بجنورد؛ حضرت آ?ت الله خامنه ا? رهبر معظم انقلاب اسلام? شب گذشته (چهارشنبه 19 مهر) در د?دار علماء، فضلا، روحان?ون و طلاب استان خراسان شمال?، با اشاره به تفک?ک ناپذ?ر? روحان?ت از نظام اسلام? و فرصت عظ?م? که پ?روز? انقلاب اسلام? در اخت?ار روحان?ت، برا? گسترش معارف د?ن? قرار داده است، تأک?د کردند: روحان?ت و حوزه ها? علم?ه با?د با تلاش علم? مضاعف و مجهز شدن به معارف عم?ق د?ن? و آشنا?? با اند?شه ها? نو و ارتباط مستمر با نسل جوان بو?ژه دانشجو?ان، در جهت خدمت به نظام اسلام? و تقو?ت آن حرکت کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۱ ، ۱۶:۰۱
هادی قلعه نوی

تبر?ک سالروز ازدواج حضرت عل? (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)

السلام عل?ک ?ا س?ده نساء العالم?ن، السلام عل?ک ?ا والده الحجج عل? الناس اجمع?ن..." سلام بر تو ا? بانو? زنان جهان?ان، سلام بر تو ا? مادر حجتها بر همگ? مردم (همه مردم جهان).

امشب به جمع حور و ملک شور د?گر است                  امشب شب ســــرور خــــدا و پ?مبــر است

جبر?ل همچــو گل پــر و بالش معطـر است                   امشب فرشتگان همه ســرمست و پا?کوب

بزم ســــــرور ذات خداونــــد اکبـــــر است                     امشب تمام ارض و سماوات هر چه هست

دامان سبــز رنگ زم?ن پر ز اختـــــــر است                   امشب ســـــتارگان همگـ? نقل مجلس‌اند

پ?وند آسمان? «زهــــــرا و ح?ــــدر» است                    عالم از عطــــر ?اس مد?نه معطــــــر است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۱ ، ۱۰:۲۸
هادی قلعه نوی
حضرت امام محمد تق? جوادالأئمه (ع )
امام نهم ش?ع?ان حضرت جواد (ع ) در سال 195هجر? در مد?نه ولادت ?افت . 
نام نام? اش محمد معروف به جواد و تق? است . 
القاب د?گر? مانند : رض? و متق? ن?ز داشته ، ول? تق? از همه معروفتر م? باشد . مادر گرام? اش سب?که ?ا خ?زران است که ا?ن دو نام در تار?خ زندگ? آن حضرت ثبت است . 
امام محمد تق? (ع ) هنگام وفات پدر 8 ساله بود . پس از شهادت جانگداز حضرت رضا عل?ه السلام در اواخر ماه صفر سال 203ه مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (ع ) انتقال ?افت . 
مأمون خل?فه عباس? که همچون سا?ر خلفا?  بن? عباس از پ?شرفت معنو? و نفوذ باطن? امامان معصوم و گسترش فضا?ل آنها در ب?ن مردم هراس داشت ، سع?  کرد ابن الرضا را تحت مراقبت خاص خو?ش قرار دهد . 
" از ا?نجا بود که مأمون نخست?ن کار? که کرد ، دختر خو?ش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد (ع ) درآورد ، تا مراقب?  دا?م? و از درون خانه ، بر امام گمارده باشد . رنجها? دا?م? که امام جواد (ع ) از ناح?ه ا?ن مأمور خانگ?  برده است ، در تار?خ معروف است " . 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۱ ، ۱۶:۲۶
هادی قلعه نوی