کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۱۰ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۳ ، ۱۴:۴۰
هادی قلعه نوی

روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۳ ، ۰۹:۰۲
هادی قلعه نوی

نیروی انتظامی روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۳ ، ۰۵:۴۷
هادی قلعه نویبقیه تصاویر در ادامه مطلب


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۳ ، ۱۰:۰۹
هادی قلعه نوی

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

***

روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۳ ، ۰۶:۲۰
هادی قلعه نوی

1066 استاتوس ع?د قربان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۳ ، ۰۱:۱۲
هادی قلعه نوی
امام جمعه روداب سبزوار در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب با اشاره به مصاد?ق فساد در جامعه گفت : اعت?اد به مواد مخدر ?ک? از مصاد?ق فساد است که دشمن با برنامه ر?ز? دق?ق رو? آن خانواده ها را هدف گرفته است. و? افزود:اعت?اد ?ک? از خطرناک تر?ن فسادهاست که مقدمه فسادها? د?گر است.


حجت الاسلام و المسل?من ک?ان? مقدم ضمن تبر?ک س?زدهم مهرماه روز ن?رو? انتظام? گقت: وظ?فه ن?رو? انتظام? ا?جاد امن?ت در جامعه است و مردم هم با گزارش بعض? از ناامن? ها و ب? نظم? ها به برقرار? نظم و امن?ت در جامعه کمک نما?ند.


امام جمعه روداب درخصوص دستاوردها? سفر ر?است محترم جمهور به  ن?و?ورک در جمع نمازگزاران گفت: ?ک? از ا?ن دستاوردها تقو?ت مواضع اصول? نظام بود. ا?ن نشست از ?ک طرف به تمام دن?ا نشان داد که ا?ران هرگز از اصول و خطوط قرمز خودش عقب نش?ن? نخواهد کرد. 


حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خصوص محورها? ب?ان شده توسط رئ?س جمهور افزود: حقوق هسته ا? مردم ا?ران ، لغو تحر?م ها? ضد ا?ران? ، حما?ت از مقاومت اسلام? و استکبار ست?ز? و مخالفت با سلطه گر? آمر?کا از جمله محورها? صحبت ها? ا?شان بوده است.


و? در ادامه اظهار کرد: موضع جمهور? اسلام? ا?ران در مورد هسته ا? ا?ن است که غن? ساز? در خاک ا?ران با?د ادامه پ?دا کند و هرگونه توقف در ا?ن حرکت علم? کشور برا? مردم ما قابل قبول ن?ست وموضع ما در حما?ت ازحزب الله لبنان ، سور?ه و دولت بشار اسد ا?نگونه ب?ان شد که دولت بشار اسد را ?ک دولت مردم? معرف? کرد و احترام تمام جهان به را? مردم سور?ه را ضرور? دانستند.


خط?ب جمعه روداب در خصوص د?دار رئ?س جمهور با د?و?د کامرون گفت: چند ساعت بعد از ا?ن د?دار ، کامرون در سخنان? توه?ن آم?ز ا?ران را متهم به حما?ت از ترور?سم کرد و گفت که ا?ران با?د برنامه هسته ا? اش را تغ??ر دهد. ول? متاسفانه در ا?ران ?ک عده ذوق زده شدند آن کسان? که دنبال برقرار? ارتباط ا?ن کشورها مثل انگل?س هستند و فکر م? کنند که ?خ ا?ن ارتباط ب?ن ا?ران و انگل?س آب خواهد شد. اما چهره واقع? ا?ن کشور ها برا? آنها مشخص شد اگر نم? شناسند بشناسند دشمن را که چقدر ز?اده خواه و گستاخ است.


امام جمعه روداب در خصوص تحولات سور?ه ادامه داد: آنچه در سور?ه امروز اتفاق م? افتد انهدام ز?ر ساخت ها? ح?ات? سور?ه در پوشش مبارزه با داعش است . واقع?ت امر ا?ن است که هدف آنها نابود? تاس?سات ز?ر بنا?? سور?ه وتضع?ف حکومت بشار اسد م? باشد.


نما?نده ول? فق?ه در روداب در پا?ان با اشاره به مشکل مدارس روداب گفت: مسئول?ن شهرستان تاک?د بر ا?ن دارند که بخش خصوص? بهتر م? تواند در روداب کار کند. طبق قول و فرما?ش ا?ن عز?زان ما با?د از ا?ن طرح حما?ت کن?م. ما از مسئول?ن آموزش و پرورش م? خواه?م معلمان? مجرب و توانا برا? روداب انتخاب شوند تا دانش آموزان روداب بدون مشکل به درس خواندن خود ادامه بدهند./روداب "rudab.blog.ir"

امام جمعه روداب سبزوار در خطبه ها? نماز جمعه ا?ن هفته شهر روداب با اشاره به مصاد?ق فساد در جامعه گفت : اعت?اد به مواد مخدر ?ک? از مصاد?ق فساد است که دشمن با برنامه ر?ز? دق?ق رو? آن خانواده ها را هدف گرفته است. و? افزود:اعت?اد ?ک? از خطرناک تر?ن فسادهاست که مقدمه فسادها? د?گر است.

حجت الاسلام و المسل?من ک?ان? مقدم ضمن تبر?ک س?زدهم مهرماه روز ن?رو? انتظام? گقت: وظ?فه ن?رو? انتظام? ا?جاد امن?ت در جامعه است و مردم هم با گزارش بعض? از ناامن? ها و ب? نظم? ها به برقرار? نظم و امن?ت در جامعه کمک نما?ند.

امام جمعه روداب درخصوص دستاوردها? سفر ر?است محترم جمهور به ن?و?ورک در جمع نمازگزاران گفت: ?ک? از ا?ن دستاوردها تقو?ت مواضع اصول? نظام بود. ا?ن نشست از ?ک طرف به تمام دن?ا نشان داد که ا?ران هرگز از اصول و خطوط قرمز خودش عقب نش?ن? نخواهد کرد.

حجت الاسلام اسماع?ل ک?ان? مقدم در خصوص محورها? ب?ان شده توسط رئ?س جمهور افزود: حقوق هسته ا? مردم ا?ران ، لغو تحر?م ها? ضد ا?ران? ، حما?ت از مقاومت اسلام? و استکبار ست?ز? و مخالفت با سلطه گر? آمر?کا از جمله محورها? صحبت ها? ا?شان بوده است.

و? در ادامه اظهار کرد: موضع جمهور? اسلام? ا?ران در مورد هسته ا? ا?ن است که غن? ساز? در خاک ا?ران با?د ادامه پ?دا کند و هرگونه توقف در ا?ن حرکت علم? کشور برا? مردم ما قابل قبول ن?ست وموضع ما در حما?ت ازحزب الله لبنان ، سور?ه و دولت بشار اسد ا?نگونه ب?ان شد که دولت بشار اسد را ?ک دولت مردم? معرف? کرد و احترام تمام جهان به را? مردم سور?ه را ضرور? دانستند.

خط?ب جمعه روداب در خصوص د?دار رئ?س جمهور با د?و?د کامرون گفت: چند ساعت بعد از ا?ن د?دار ، کامرون در سخنان? توه?ن آم?ز ا?ران را متهم به حما?ت از ترور?سم کرد و گفت که ا?ران با?د برنامه هسته ا? اش را تغ??ر دهد. ول? متاسفانه در ا?ران ?ک عده ذوق زده شدند آن کسان? که دنبال برقرار? ارتباط ا?ن کشورها مثل انگل?س هستند و فکر م? کنند که ?خ ا?ن ارتباط ب?ن ا?ران و انگل?س آب خواهد شد. اما چهره واقع? ا?ن کشور ها برا? آنها مشخص شد اگر نم? شناسند بشناسند دشمن را که چقدر ز?اده خواه و گستاخ است.

امام جمعه روداب در خصوص تحولات سور?ه ادامه داد: آنچه در سور?ه امروز اتفاق م? افتد انهدام ز?ر ساخت ها? ح?ات? سور?ه در پوشش مبارزه با داعش است . واقع?ت امر ا?ن است که هدف آنها نابود? تاس?سات ز?ر بنا?? سور?ه وتضع?ف حکومت بشار اسد م? باشد.

نما?نده ول? فق?ه در روداب در پا?ان با اشاره به مشکل مدارس روداب گفت: مسئول?ن شهرستان تاک?د بر ا?ن دارند که بخش خصوص? بهتر م? تواند در روداب کار کند. طبق قول و فرما?ش ا?ن عز?زان ما با?د از ا?ن طرح حما?ت کن?م. ما از مسئول?ن آموزش و پرورش م? خواه?م معلمان? مجرب و توانا برا? روداب انتخاب شوند تا دانش آموزان روداب بدون مشکل به درس خواندن خود ادامه بدهند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۳ ، ۰۹:۳۳
هادی قلعه نوی