کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

22بهمن امسال نیزبه ندا? رهبرعز?زمان لب?ک م?گو??م و پرشورترازسال قبل خواه?م آمدوفر?اد خواه?م زد انرژ? هسته ا? حق مسلم ماست ،مرگ برآمر?کا،مرگ برمنافق،مرگ برانگل?س ،مرگ براسرائ?ل

روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۰۹:۱۵
هادی قلعه نوی

وعده ما روز ?? بهمن ساعت ?صبح


مسجد امام حس?ن عل?ه السلام


شهر روداب


همه م? آ??م


برا? خلق حماسه ماندگار


مس?ر راهپ?ما??:


مسجد امام حس?ن عل?ه السلام


به سمت

 

پارک شهدای گمنام شهر روداب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۰۷:۴۹
هادی قلعه نوی