کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۱ ثبت شده است


روز شمار محرم در ادامه ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۱ ، ۰۵:۲۱
هادی قلعه نوی

ز?ارت قبول...   حدود 500 نفر از زائران مرقد مطهر عل? بن موس? الرضا (ع) که  روز سه شنبه شانزدهم آبان 1391 از بخش روداب به مشهد مقدس عز?مت کرده بودند ، روز جمعه به روداب بازگشتند . شا?ان ذکر است ا?ن اردو? فرهنگ? مذهب? در قالب کاروان محبان ولا?ت به همت روحان? شهر روداب حاج آقا? قو? برگزار گرد?د.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۱ ، ۰۹:۳۲
هادی قلعه نوی


تصو?ر صفحه اصل?


غد?ر در س?ره اهل ب?ت عل?هم السلام


غد?ر از اساس? تر?ن برنامه هاى پ?امبر خدا(ص) براى دوام و عزت و شکوه اسلام و قرآن بود. او در بازگشت از حجة الوداع آخر?ن رسالت  خو?ش را انجام داد. ز?را خدا?ش فرموده بود:

" ?ا ا?ها الرسول بلغ ما انزل ال?ک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله ?عصمک من الناس ان الله لا ?هدى القوم الکافر?ن."(مائده/67)

اى پ?امبر، آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنى پ?امش را نرسانده اى؛ خداوند تو را از گزند مردم نگه م? دارد. خداوند گروه کافران را هدا?ت نم? کند. (1)

در پى اجراى اوامر پروردگار و معرفى وصى و جانش?ن خود على  بن اب? طالب عل?ه السلام آ?ه اکمال د?ن: «ال?وم اکملت لکم د?نکم و اتممت عل?کم نعمتى و رض?ت لکم الاسلام د?نا؛ امروز د?ن شما را کامل کردم و نعمت  خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آ??ن (جاودان) شما پذ?رفتم » نازل (2)و روز غد?ر جشن ولا?ت و وصا?ت  شد.

اهل ب?ت پ?امبر و امامان بر حق ش?عه، که نگاهبان اسلام حق?قى بودند و سعى داشتند آن را از خطرات دور سازند، از هر فرصتى بهره بردند تا غد?ر را زنده بدارند و آن خاطره گرامى و به ?اد ماندنى را مطرح کنند؛ ز?را در تابش آفتاب غد?راهداف والاى پ?امبر جامه عمل  پوش?د و براى فتنه انگ?زى کج  اند?شان فرصت  باقى نماند.

نگاهى گذرا به س?ره فاطمه و ام?رمؤمنان عل?هماالسلام و د?گر امامان راست?ن ش?عه ما را با اهم?ت واقعه غد?ر و نقش عظ?م و سرنوشت ساز آن هدا?ت و ن?کبختى بشر آشنا م? سازد.

راو?ان، نو?سندگان و مفسران اهل سنت و ش?عه به واقعه غد?ر و آ?ات نازل شده درآن توجه بس?ار داشته اند. برخى از علماى ش?عه مانند علامه طبرسى روا?ات(3) نزول آ?ه تبل?غ(4)در سرزم?ن غد?ر را مشهور دانسته اند. از اهل سنت ابوالقاسم عب?دالله بن عبدالله حسکانى، از دانشمندان اهل سنت، ن?ز هم?ن را مطرح م? کند. او احاد?ث غد?ر را در دوازده جزوه دسته  بندى کرده، آن را «دعاء الهداة الى اداء حق الموالاة » نام?ده است. (5)

ابوالعباس احمد بن محمد بن سع?د مشهور به بن عقده - مورد اعتماد مذاهب چهارگانه اهل سنت - درا?ن باره کتابى به نام «حد?ث الولا?ة »(6)تدو?ن کرده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۱ ، ۰۵:۱۹
هادی قلعه نوی
غد?ر در قرآن:
ال?وم اکملت لکم د?نکم‏ و اتممت عل?کم نعمتى‏ و رض?ت لکم الاسلام د?نا.سوره‌? مائده، آ?ه‌? 3
امروز (روز غد?ر خم) د?ن شما را به حد کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنوان د?ن براى شما پسند?دم
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۱ ، ۰۵:۱۵
هادی قلعه نوی

شمه ا? از زندگ? حضرت امام هاد? عل?ه السلام

تولد امام هاد?

 


ولادت امام
نام شر?ف دهم?ن امام ش?ع?ان حضرت امام هاد? عل?ه السلام، عل? است. در م?ان القاب فراوان آن امام، «هاد?» شهرت ب?شتر? دارد. کن?ه امام هاد? عل?ه السلام ابوالحسن است. سال ولادت حضرت هاد? ??? ?ا ??? هـ.ق است و محل ولادتش، جا?? به نام صر?ا در نزد?ک? مد?نه .

پدر بزرگوار امام هاد?، حضرت امام محمد جواد عل?ه السلام است و مادر بزرگوارش بانو?? به نام سمانه مغرب?ه. از دوران کودک? امام هاد? جز چند واقعه، چ?ز? در تار?خ ثبت نشده است. با شهادت امام جواد عل?ه السلام در سال ??? هـ.ق، حضرت هاد? در سن هشت ?ا شش سالگ? به امامت رس?دند.

اگر چه حضرت هاد? ?? سال ب?شتر عمر نکرد، اما دوران ?? ساله امامت او نسبت به دوران امامت برخ? د?گر از ائمه عل?هم السلام طولان?‌تر است. پدر بزرگوار امام هاد? عل?ه السلام در موارد? به امامت فرزندش تصر?ح فرموده است. امام هاد? به‌دل?ل قابل?ت و ل?اقت و عنا?ت اله?، از جا?گاه? رف?ع نزد خداوند برخوردار است.

امامت در کودک? و حاکمان معاصر
دوران امامت حضرت هاد? عل?ه السلام همزمان بود با سلطه‌? شش تن از حاکمان عباس?، و هم?ن موضوع، شرا?ط و?ژه‌ا? را برا? او ا?جاد کرد. از طرف? امام م? با?ست در شرا?ط خفقان و ارعاب حکومت عباس?، به رسالت اله? خو?ش عمل کند که ارتباط با ?اران و دوستان و هدا?ت آنان گوشه‌ا? از ا?ن رسالت مهّم محسوب م?‌شد؛ و از طرف? به گونه‌ا? عمل کند که حساس?ّت حاکمان عباس? برانگ?خته نشود .

بر ا?ن اساس دوران س? و چهار ساله امامت امام هاد? اگر چه طولان? است اما و? به علت محدود?ت‌ها? ا?جادشده از ناح?ه حاکمان عباس?، پ?وسته در مراکز نظام? تحت نظر و مراقبت و?ژه بود و کمتر امکان ارتباط علن? و آزاد با ?ارانش را داشت .

تبع?د امام به سامراء ، ?ک? از از فشارها?? است که حکومت عباس? عل?ه و? اعمال کرده بود؛ و علت ا?ن که به امام هاد? و ن?ز به فرزندش امام حسن عسکر? عل?ه السلام عسکر?ن م? گو?ند حضور اجبار? و ناخواسته ا?ن دو بزرگوار در محلّه‌ها? نظام? و تحت مراقبت ن?روها? امن?ت? و دستگاه ستم‌پ?شه‌? عباس? بوده است.

فضا?ل امام
در چن?ن وضع?ت?، امام هاد? عل?ه السلام به تناسب موقع?ت‌ها? مختلف مکان? و زمان?، گاه? با استفاده از نفوذ معنو? و تاث?ر فوق‌العاده نفسان? خو?ش صحنه ها?? را برا? اتمام حجت و تب??ن حق و هدا?ت افراد به تماشا م?‌گذاشتند.

درا?ت و ب?نش توح?د? و برخورد اصول? و حک?مانه امام در زمان حکومت عباس?ان باعث شد که دق?ق‌تر?ن و عال?‌تر?ن معارف توح?د? و اعتقاد? برا? جهان اسلام به ?ادگار بماند.

گذشته از پاسخ امام هاد? عل?ه السلام به پرسش‌ها? گوناگون مردم و ن?ز احتجاجات آن حضرت در زم?نه‌ها? مختلف، ز?ارت معروف به جامعه کب?ره که معرّف? و تب??ن مقامات امامان معصوم عل?هم السلام است ن?ز از سخنان ارزشمند به‌جا مانده از آن امام بزرگوار است.

حضرت هاد? همچون سا?ر امامان ش?عه در دوران امامت خود نمونه‌ها? فراوان? از معجزات ، مکارم اخلاق، استجابت دعاها. کلمات و سخنان حک?مانه آموزنده و ح?ات‌بخش در زم?نه ها? متنوع را در تار?خ به ثبت رساندند.

امام هاد? در مجلس ب? ‌ادبان و هتاکان تار?خ

به متوکل عباس? خبر دادند که در منزل امام هاد?، اسلحه و نوشته‌ها و اش?ا? د?گر? است که از ش?ع?انش در قم به او رس?ده و امام عزم شورش بر ضد حکومت دارد. متوکل گروه? را به منزل آن حضرت فرستاد. شبانه به خانه امام هجوم آوردند ول? چ?ز? پ?دا نکردند. آنگاه امام را در اطاق? تنها د?دند در حال? که در را بر رو? خود بسته، لباس? پشم?نه بر تن کرده، روپوش? بر سر انداخته و بر زم?ن? مفروش از شن و ماسه نشسته و به عبادت خدا و تلاوت قرآن مشغول است.

امام را در همان حال نزد متوکل بردند و گفتند: در خانه‌اش چ?ز? ن?افت?م و او را رو به قبله د?د?م که قرآن م?‌خواند.

متوکل چون امام را د?د، عظمت و ه?بت امام او را فرا گرفت و ب?‌اخت?ار به حضرت احترام گذاشت و ا?شان را در کنار خود نشاند. جام شراب? را که در دست داشت، به آن حضرت تعارف کرد! امام عذر خواست و گفت: گوشت و خون من با چن?ن چ?ز? آم?خته نشده است، مرا معاف دار. متوکل منصرف شد و گفت: شعر? بخوان!

امام گفت: شعر چندان? از بر ن?ستم.

متوکل اصرار کرد و گفت: با?د بخوان?!

امام ا?ن اشعار را خواند:

* زمامداران جهانخوار و مقتدر، بر بلندا? کوهها شب را به سحر آوردند، در حال? که مردان ن?رومند? از آنان پاسدار? م?‌‌کردند، ول? آن قله کوهها برا?شان سود? نداشت و نتوانست آنها را از مرگ برهاند.

* آنان بعد از مدتها عزت از جا?گاه‌ها? امن پا??ن کش?ده شدند و در گورها جا? گرفتند؛ چه اقامتگاه و آرامگاه بد و ناپسند?!

* پس از آن که در قبرها? خود قرار گرفتند، فر?ادگر? بانگ زد: کجا رفت آن دستبندها، تاج‌ها، و لباس‌ها? فاخر؟

* کجاست آن چهره‌ها? در ناز و نعمت پرورش ?افته که به احترامشان پرده‌ها م?‌آو?ختند؟ (بارگاه و پرده و دربان داشتند؟)

* گور به جا? آنها جواب م?‌دهد: اکنون کرمها بر سر خوردن آن چهره‌ها با هم م?‌ست?زند!

* آنها مدت دراز? در دن?ا خوردند و آشام?دند ول? امروز پس از آن همه ع?ش و نوش، خودشان خوراک کرم‌ها و حشرات گور شده‌اند!

* چه بس?ار کاخ‌ها ساختند تا آنها را از گزند روزگار حفظ کند، ول? سرانجام خانه‌ها و خانواده‌ها را ترک گفتند و به خانه گور شتافتند.

* چه اموال و ذخائر? انبار کردند، ول? همه آنها را برا? دشمنانشان بر جا? گذاشتند.

* عاقبت خانه‌ها و کاخ‌ها? آباد آنها به و?رانه تبد?ل شد و ساکنان آن به سو? گورها? تار?ک شتافتند.

تأث?ر کلام امام چنان بود که متوکل و حاضران مجلس به شدت گر?ستند

امام هاد? (عل?ه السلام) م? فرما?ند:
لو سلک الناس واد?ا شعبا لسلکت واد? رجل عبد الله وحده خالصا؛
اگر همه مردم مس?ر? را انتخاب کنند و در آن گام نهند ، من به راه کس? که تنها خدا را خالصانه م? پرستد خواهم رفت .
بحار الانوار ، ج 78 ، ص 245
 همسر و فرزندان:
حضرت هاد? عل?ه السلام حدود هجده سالگ? ?عن? تقر?باَ در سال ??? هـ. ق با زن? به نام حد?ث ?ا سوسن ازدواج کرد که ثمره ا?ن ازدواج امام حسن عسکر? عل?ه السلام است.

فرزندان د?گر امام هاد? عبارتند از: حس?ن، محمد، جعفر و دختر? به نام عل?ّه ?ا عا?شه.
حضرت هاد? عل?ه السلام برادر? به نام موس? مبرقع دارد و ن?ز دو خواهر به نام‌ها? فاطمه وامامه.

امام هاد? سرانجام پس از ?? سال زندگ? سراسر رحمت و برکت در سال ??? هـ. ق در سامراء توسط حاکمان ستمگر عباس? به شهادت رس?د و در همان شهر به خاک سپرده شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۱ ، ۱۲:۳۸
هادی قلعه نوی

دل در جوشش ناب عرفه، وضو م? گ?رد و در صحرا? تفت?ده عرفات، جار? م? شود. آن جا که ا?وان هزار نقش خداشناس? است. لب ها ترنم با طراوت دعا به خود گرفته و چشم ها امان خود را از بارش توبه، از دست داده اند. دل، ب?قرار روح عرفات، حضرت اباعبدالله الحس?ن (ع) شده است. پنجره باران خورده چشم ها از ضر?ح اجابت، تصو?ر م? دهد و ا?ن صحرا? عرفات است که با کلمات روحبخش دعا? امام حس?ن (ع) و اشک عاشقان او بر دامن خود اجابت را نقش م? کند. اشک و زمزمه ما را ن?ز بپذ?ر، ا? خدا? عرفه.

عرفات نام جا?گاه? است که حاج?ان در روز عرفه (نهم ذ? الحجه) در آنجا توقف م? کنند و به دعا و ن?ا?ش م? پردازند و پس از برگزار? نماز ظهر و عصر به مکه مکرمه باز م? گردند و وجه تسم?ه آنرا چن?ن گفتهاند که جبرائ?ل عل?ه السلام هنگام? که مناسک را به ابراه?م م? آموخت، چون به عرفه رس?د به او گفت ?عرفت? و او پاسخ داد آر?، لذا به ا?ن نام خوانده شد. و ن?ز گفته اند سبب آن ا?ن است که مردم از ا?ن جا?گاه به گناه خود اعتراف م? کنند و بعض? آن را جهت تحمل صبر و رنج? م? دانند که برا? رس?دن به آن با?د متحمل شد. چرا که ?ک? از معان? ?عرف? صبر و شک?با?? و تحمل است. 1

فَتَلَق? آدَمُ مِنْ رَبِّه کَلماتًُ فتابَ عَل?هِ اِنَّه? هو التَّوابُ الرّح?مْ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۱ ، ۰۲:۴۷
هادی قلعه نوی

زندگ?نامه امام محمد باقر(ع).

نام مبارک امام پنجم محمد بود .

لقب آن حضرت باقر ?ا باقرالعلوم است ,بد?ن جهت که : در?اى دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکارا ساخت .

القاب د?گرى مانند شاکر و صابر و هادى ن?ز براى آن حضرت ذکر کردهاند که هر?ک بازگو?نده صفتى از صفات آن امام بزرگوار بوده است .

کن?ه امام ابوجعفر بود .

مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبى ( ع )است .

بنابرا?ن نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اکبر حضرت امام حسن ( ع )و از سوى پدر به امام حس?ن ( ع ) م?رس?د .

پدرش حضرت س?دالساجد?ن , امام ز?ن العابد?ن , على بن الحس?ن ( ع ) است .

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۱ ، ۱۱:۵۹
هادی قلعه نوی