کانون فرهنگی و هنری اسرار روداب

مسجد جامع روداب

بیست جمله طلایی راجع به «9 دی» و «فتنه»

سه شنبه, ۹ دی ۱۳۹۳، ۰۹:۵۸ ق.ظ

در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخ?ص دشوارتر است. البته خدا? متعال حجت را هم?شه تمام م?کند؛ ه?چ وقت نم?گذارد مردم از خدا? متعال طلبگار باشند و بگو?ند تو حجت را برا? ما تمام نکرد?، راهنما نفرستاد?، ما از ا?ن جهت گمراه شد?م. ????/??/??

فتنه معنا?ش ا?ن است که ?ک عده‌ا? ب?ا?ند با ظاهرِ دوست و باطنِ دشمن وارد م?دان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در ا?ن فضا? غبارآلود، دشمن صر?ح بتواند چهره‌? خودش را پنهان کند، وارد م?دان شود و ضربه بزند. ????/??/??

وقت? در داخل مح?ط فتنه، کسان? با زبانشان صر?حاً اسلام و شعارها? نظام جمهور? اسلام? را نف? م?کنند، با عملشان هم جمهور?ت و ?ک انتخابات را ز?ر سؤال م?برند، وقت? ا?ن پد?ده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص ا?ن است که مرزشان را مشخص کنند، موضعشان را مشخص کنند. ????/??/??

مهمتر?ن هدف از حوادث دوران فتنه‌? بعد از انتخابات ?? ا?ن بود که ب?ن آحاد ملت شکاف ب?ندازند؛ سع?شان ا?ن بود. م?خواستند ب?ن آحاد مردم شکاف ب?ندازند، و نتوانستند. ????/??/??

آن کسان? که در مقابل عظمت ملت ا?ران، در مقابل کار بزرگ ملت ا?ران در انتخابات ا?ستادند، آنها بخش? از ملت ن?ستند؛ افراد? هستند ?ا ضد انقلاب صر?ح، ?ا کسان? که بر اثر جهالت خود، بر اثر لجاجت خود، کار ضد انقلاب را م?کنند؛ ربط? به توده‌? مردم ندارند. ????/??/??

شما د?د?د فتنه‌ا? به وجود آمد، کارهائ? شد، تلاشهائ? شد، آمر?کا از فتنه‌گران دفاع کرد، انگل?س دفاع کرد، قدرتها? غرب?، منافق?ن و سلطنت‌طلبها دفاع کردند؛ نت?جه چه شد؟ نت?جه ا?ن شد که در مقابل همه‌? ا?ن اتحاد و اتفاق نام?مون، مردم عز?ز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم د?، در روز ب?ست و دو? بهمن، آنچنان عظمت? از خودشان نشان دادند که دن?ا را خ?ره کرد. ????/??/??

با?د حواسمان را جمع کن?م، بفهم?م که: «من نام لم ?نم عنه»؛ اگر ما ا?نجا خواب برو?م، جبهه‌? دشمن، پشت سنگر خودش معلوم ن?ست خواب رفته باشد؛ او ب?دار است، عل?ه ما توطئه خواهد کرد. به نظر من، فتنه‌? سال ?? هم هم?ن بود؛ برا? ما ?ک زنگ بود، ?ک زنگ ب?دارباش بود. ????/??/??

گناه بزرگ? که برخ? از دست‌اندرکاران فتنه‌ها در کشور انجام م?دهند، ام?دوار کردن دشمن است؛ دشمن را ام?دوار م?کنند که م?تواند منفذ? در ب?ن مردم، در ب?ن عوامل گوناگون، در ب?ن مسئولان نظام باز کند. ????/??/??

مردم ما در مقابله‌? با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم د? در سرتاسر کشور مشت محکم? به دهان فتنه‌گران زد. ا?ن کار را خود مردم کردند. ا?ن حرکت ?ک حرکت خودجوش بود؛ ا?ن خ?ل? معنا دارد؛ ا?ن نشانه‌? ا?ن است که ا?ن مردم ب?دارند، هش?ارند. ????/??/??

حادثه‌? نهم د? ?ک حادثه‌? عج?ب? است؛ به خاطر دلبستگ? مردم به نظام بود. ا?نها نشان دهنده‌? اعتماد مردم است. متأسفانه م?شنو?م هم?ن طور در اظهارات مصلحت‌جو?انه، مکرر م?گو?ند: آقا اعتمادِ از دست رفته‌? مردم را برگردان?د! کدام اعتمادِ از دست رفته؟! مردم به نظام اعتماد دارند، نظام را دوست دارند، از نظام دفاع م?کنند. ????/??/??

در فتنه‌? ??، دو روز بعد از حوادث عاشورا، قض?ه‌? عظ?م نهم د? به راه افتاد. همان وقت بعض? از ناظران خارج? که از نزد?ک د?ده بودند، در مطبوعات غرب? نوشتند و ما د?د?م، که گفته بودند آنچه در نهم د? در ا?ران پ?ش آمد، جز در تش??ع جنازه‌? امام، چن?ن اجتماع?، چن?ن شور? د?ده نشده بود. ا?ن را مردم کردند. حضور مردم ا?نجور? است. ????/??/??

?ک? از خصوص?ات? که در حادثه‌? ? د? هست، که باز آن را کاملاً به حوادث انقلاب نزد?ک م?کند، مسئله‌? عاشوراست. ?عن? در حوادث اول انقلاب هم محرّم پ?ش آمد و امام آن نکته‌? عظ?مِ عج?بِ تار?خ? را ب?ان کردند: «ماه? که خون بر شمش?ر پ?روز است». ????/??/??

? د? ?ک نمونه‌ا? بود از همان خصوص?ت? که در خود انقلاب وجود داشت؛ ?عن? مردم احساس وظ?فه‌? د?ن? کردند و دنبال ا?ن وظ?فه، عمل صالحِ خودشان را انجام دادند. عمل صالح ا?ن بود که تو? خ?ابان ب?ا?ند، نشان بدهند، بگو?ند مردم ا?ران ا?نند. ????/??/??

در قضا?ا? سال ?? که دشمن تصور م?‌کرد طراح? ده‌ساله‌? او بر ضد جمهور? اسلام? به نت?جه رس?ده است، ملت ا?ران باقدرت در صحنه حاضر شد و بر دهان مخالفان و معارضان ب?ن‌الملل? زد؛ چه برسد به مزدوران داخل? آنها که در مقابل عظمت ملت ا?ران به حساب نم?‌آ?ند. ????/??/??

دشمنان ا?ن ملت، روز نهم د? را فراموش کرده‌اند آن کسان? که فکر م?کنند در ا?ن کشور ?ک اکثر?ت? خاموش و مخالف با نظام جمهور? اسلام?‌اند، ?ادشان رفته است که س? و چهار سال است که هر سال در ب?ست و دوم بهمن، در همه‌? شهرها? ا?ن کشور، جمع?تها? عظ?م به دفاع از نظام جمهور? اسلام? ب?رون م?‌آ?ند و «مرگ بر آمر?کا» م?گو?ند.????/??/??

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی